Centrální projektová kancelář MŽP

Evropský fond - vlaječka

Na MŽP probíhá od 1. 3. 2018 projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009307 s názvem „Centrální projektová kancelář MŽP“ spolufinancovaný z EU.

Operační program: Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa
Investiční priorita: 4.1 Efektivní veřejná správa
Specifický cíl: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
Výzva: 025 Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009307
Název projektu: „Centrální projektová kancelář MŽP“
Termín projektu: 1. 3. 2018 - 30. 11. 2021

Finanční rámec projektu:

Celkem: 12 272 665 Kč
ESF: 9 924 045 Kč
SR: 2 348 619 Kč

Předmětem projektu je transformace projektové kanceláře MŽP na centrální úrovni za účelem zkvalitnění řízení a koordinace projektů v rámci celého rezortu. Projekt bude spočívat zejména v úpravě metodiky projektového řízení a jejím rozšíření o finanční řízení projektů a řízení portfolia projektů, dále pak o aktivity spojené metodickou podporou projektových manažerů a řízení projektů v krizi. Projektová kancelář bude provádět školení projektového řízení pro MŽP i RO a úpravy metodiky pro potřeby RO.

Hlavní cíl projektu:
  • Zefektivnění a optimalizace řízení projektů na MŽP a jednotlivých vybraných rezortních organizacích
Předpokládané výstupy projektu:
  • Implementace metodiky projektového řízení, která je v souladu s aktuálními trendy v této oblasti a potřebami Ministerstva životního prostředí a jednotlivých rezortních organizací.
  • Dostatečný počet kompetentních projektových manažerů, členů řídících výborů a projektových týmů schopných pracovat na komplexních vysoce odborných projektech.
  • Kvalitně nastavené procesy pro hodnocení projektů a investičních záměrů obsahujících i projektový, nikoli pouze finanční a controllingový přístup.