Rozvojová banka Rady Evropy (CEB)

Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank – CEB), dříve Fond sociálního rozvoje Rady Evropy, byla založena v roce 1956, je přičleněna k Radě Evropy a podléhá její nejvyšší pravomoci. Je nejstarší evropskou multilaterální finanční institucí, která poskytuje úvěry na projekty v sociální oblasti za výhodných podmínek. Je právně a finančně samostatná a představuje hlavní nástroj politiky solidarity rozvíjené Radou Evropy. V současné době má banka 40 členů a její administrativní sídlo se nachází v Paříži. Orgány Rozvojové banky jsou Řídící výbor, Správní rada, guvernér a Rada auditorů. O půjčku mohou zažádat členské státy předložením investičních projektů, státní orgány, veřejnoprávní instituce, městské i regionální samosprávy, malé a střední podniky, sdružení a banky. Gestorem spolupráce s CEB je v České republice Ministerstvo financí. Prioritní jsou projekty orientované na následující 3 oblasti:

Posílení sociální integrace

Pomoc uprchlíkům, vystěhovalcům a přistěhovalcům
Snižování nezaměstnanosti (projekty na vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích)
Řešení ubytování nízkopříjmových skupin obyvatel (sociální byty, infrastruktura v sociální oblasti)


Správa životního prostředí

Pomoc regionům postiženým přírodními a ekologickými katastrofami
Projekty na ochranu životního prostředí (protipovodňová opatření, zpracování odpadu a vod)
Úspora energií, budování energeticky úsporných zařízení (školy apod.)


Podpora veřejné infrastruktury se sociálním určením

Výstavba základních a středních škol
Výchova a vzdělávání
Projekty v oblasti zdravotnictví

Za Českou republiku je členem Řídícího výboru velvyslanec a stálý představitel České republiky při Radě Evropy Mgr. Tomáš Boček. Zástupcem České republiky ve Správní radě je ředitel odboru řízení státního dluhu a finančního majetku RNDr. Jiří Franta, Ministerstvo financí. Manažerkou CEB pro Českou republiku je paní Ewa Schwebel.

Dne 22. 6. 2010 proběhlo na Ministerstvu životního prostředí setkání zástupců Ministerstva financí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí s paní Ewou Schwebel, manažerkou CEB pro Českou republiku.Ewa Schwebel představila v krátké prezentaci (PDF, 729 kB ) historii banky, oblasti jejích aktivit a finanční podmínky poskytování úvěrů. Setkání bylo iniciováno s úmyslem nastartovat hlubší spolupráci mezi CEB a Českou republikou prostřednictvím realizace nových projektů zaměřených např. na obnovu infrastruktury oblastí poškozených povodněmi. Jednání proběhlo v duchu vzájemné vůle o budoucí spolupráci a přislíbení další schůzky, jež by mohla vést k nastínění konkrétních projektů a oblastí zájmu.

Více informací o Rozvojové bance Rady Evropy .