Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10

Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti přináší komplexní soubor postupů pro stanovení emisí prachových částic ze stavební činnosti. Tato metodika obsahuje doporučení pro použití emisních faktorů z provozu strojní techniky a návrh kompletní sady emisních faktorů pro určení emisí ze stavební činnosti v prostoru stavby. Součástí metodiky je dále modelový výpočet produkce emisí a imisních příspěvků ze stavební činnosti.

Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 přináší soubor opatření pro omezování emisí prachových částic ze stavební činnosti a jejich imisních dopadů na okolní obytnou zástavbu.

Zveřejněno: 14. 4. 2016