Brexit a životní prostředí

Spojené království (UK) vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020. Od této chvíle běží tzv. přechodné období, které potrvá do 31. prosince 2020.

Podmínky vystoupení UK z EU jsou obsaženy v dohodě, jejíž české znění je k dispozici zde (souhrnnou prezentaci k obsahu dohody viz zde). Dohoda stanovila přechodné období do konce roku 2020, během něhož se na UK i nadále vztahuje právo EU, a to včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a klimatu. Současně platí, že pro účely mezinárodních dohod bude na UK po dobu přechodného období pohlíženo jako na členský stát EU. Během přechodného období pak bude probíhat vyjednávání o budoucím vztahu mezi EU a UK, který mj. nastaví spolupráci a odpovídající závazky v oblastech životního prostředí a změny klimatu.

Podoba budoucího vztahu je nastíněna v nezávazné politické deklaraci, která byla dojednána spolu s výstupovou dohodou (její české znění je k dispozici zde). Dle této deklarace by EU a UK měly zvážit propojení svých systémů pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 70), spolupracovat na mezinárodním poli v oblastech, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj a přeshraniční znečištění (odst. 75), a opětovně potvrdit své mezinárodní závazky týkající se změny klimatu, včetně těch obsažených v Pařížské dohodě (odst. 76). Dohoda o budoucím vztahu musí dále zahrnovat vzájemné závazky, které zajistí rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi EU a UK a jejichž povaha bude úměrná rozsahu a hloubce budoucího vztahu (UK preferuje dohodu o volném obchodu). Součástí těchto závazků by mělo být i dodržování standardů v oblastech životního prostředí a změny klimatu platných na konci přechodného období, tak aby jedna ze stran nezískala konkurenční výhodu např. tím, že bude tyto standardy snižovat (odst. 77).

Dne 25. února 2020 byl členskými státy EU schválen mandát pro vyjednávání s UK o budoucím vztahu, kterým se bude Evropská komise coby vyjednavač EU řídit (viz zde). Z pohledu životního prostředí a změny klimatu jsou relevantní zejména odst. 103–113, které z velké části vycházejí z textu politické deklarace. Nad rámec této deklarace jsou v návrhu mandátu obsažena mj. ustanovení o dodržování hlavních zásad politiky EU v oblasti životního prostředí (odst. 103), nesnižování úrovně ochrany klimatu v sektorech mimo systém pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 107) a o nesnižování případné nadstandardně stanovené úrovně ochrany za účelem podpory obchodu a investic (odst. 110). V odst. 12, který se týká základních hodnot budoucího partnerství mezi EU a UK, je pak jako jeden ze zásadních prvků uveden boj proti změně klimatu, založený zejména na Pařížské dohodě.

Vyjednávání o budoucím vztahu byla zahájena 2. března 2020. Vzhledem k tomu, že přechodné období skončí již 31. prosince 2020, je třeba, aby byla dohoda o budoucím vztahu schválena ještě před tímto datem. V oblastech, které na konci přechodného období nebudou pokryty dohodou o budoucím vztahu, hrozí scénář tzv. tvrdého brexitu, kdy dosud platné předpisy EU nebudou nahrazeny žádnými novými pravidly. Výstupová dohoda sice umožňuje prodloužení přechodného období až do konce roku 2022, nicméně tento krok by musely schválit obě strany a UK již avizovalo, že s prodloužením přechodného období nebude souhlasit.

Dopady brexitu v oblasti životního prostředí

Evropská komise postupně vydala více než 100 technických oznámení určených zainteresovaným aktérům, která popisují dopady brexitu na jednotlivá odvětví. Řada těchto oznámení je přitom zaměřena na oblasti související s životním prostředím či ochranou klimatu, jako např. používání ekoznačky, nakládání s odpady, obchodování s chráněnými druhy, recyklace lodí, chemické látky regulované dle nařízení REACH, biocidní přípravky, uvolňování GMO do životního prostředí, emisní normy CO2 pro auta, systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, fluorované skleníkové plyny aj. Tato oznámení, jež byla přeložena i do češtiny, jsou k dispozici zde.

Oznámení k chemikáliím je pak dostupné přímo na stránkách Evropské agentury pro chemické látky.

V rámci připravenosti na brexit dále proběhly tematické semináře, na nichž Evropská komise podala informace o aktivitách, jež bude třeba učinit s ohledem na vystoupení UK z EU. Kromě semináře na téma životního prostředí a klimatu (10. ledna 2019) se konaly též semináře k celním záležitostem či průmyslovému zboží, které se věnovaly mj. obchodu s chráněnými druhy a přepravě odpadů, respektive chemickým látkám, biocidům a pesticidům. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde.

Nad rámec těchto materiálů byly na webu MŽP zveřejněny informace o dopadu brexitu na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES.

Více informací o brexitu

Nadresortní web k brexitu: https://www.brexitinfo.cz/

Informace k brexitu na webu Úřadu vlády: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

Otázky a odpovědi k vystoupení UK z EU na webu Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_104

Otázky a odpovědi k vyjednávání o budoucím vztahu na webu Evropské komise: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/qanda_20_179

Kontakt pro případné dotazy

daniel.volek@mzp.cz

Datum poslední změny: 2. března 2020