Brexit a životní prostředí

Spojené království (UK) vystoupilo z Evropské unie dne 31. ledna 2020. Od této chvíle běží tzv. přechodné období, které potrvá do 31. prosince 2020.

Podmínky vystoupení UK z EU jsou obsaženy v dohodě, jejíž české znění je k dispozici zde (souhrnná prezentace k obsahu dohody viz zde). Dohoda stanovila přechodné období do konce roku 2020, během něhož se na UK i nadále vztahuje právo EU, a to včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a klimatu. Současně platí, že pro účely mezinárodních dohod bude na UK po dobu přechodného období pohlíženo jako na členský stát EU. Během přechodného období by měla být zároveň sjednána dohoda o budoucím vztahu mezi EU a UK, která mj. nastaví spolupráci a odpovídající závazky v oblastech životního prostředí a změny klimatu.

Podoba budoucího vztahu je nastíněna v nezávazné politické deklaraci, která byla dojednána spolu s výstupovou dohodou (její české znění je k dispozici zde). Dle této deklarace by EU a UK měly zvážit propojení svých systémů pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 70), spolupracovat na mezinárodním poli v oblastech, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj a přeshraniční znečištění (odst. 75), a opětovně potvrdit své mezinárodní závazky týkající se změny klimatu, včetně těch obsažených v Pařížské dohodě (odst. 76). Dohoda o budoucím vztahu musí dále zahrnovat vzájemné závazky, které zajistí rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi EU a UK a jejichž povaha bude úměrná rozsahu a hloubce budoucího vztahu (UK požaduje dohodu o volném obchodu). Součástí těchto závazků by mělo být i dodržování standardů v oblastech životního prostředí a změny klimatu platných na konci přechodného období tak, aby jedna ze stran nezískala konkurenční výhodu např. tím, že bude tyto standardy snižovat (odst. 77).

Dne 25. února 2020 byl členskými státy EU schválen mandát pro vyjednávání s UK o budoucím vztahu, kterým se musí Evropská komise (EK) coby vyjednavač EU řídit (viz zde). Z pohledu životního prostředí a změny klimatu jsou relevantní zejména odst. 103–113, které z velké části vycházejí z textu politické deklarace. Nad rámec této deklarace jsou v mandátu obsažena mj. ustanovení o dodržování hlavních zásad politiky EU v oblasti životního prostředí (odst. 103), nesnižování úrovně ochrany klimatu v sektorech mimo systém pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 107) a o nesnižování případné nadstandardně stanovené úrovně ochrany za účelem podpory obchodu a investic (odst. 110). V odst. 12, který se týká základních hodnot budoucího partnerství mezi EU a UK, je pak jako jeden ze zásadních prvků uveden boj proti změně klimatu založený zejména na Pařížské dohodě. EK následně převedla text mandátu do podoby právního textu možné dohody, který 18. března 2020 zveřejnila na svých stránkách (viz zde, zejména str. 34–41).

Dne 19. května 2020 zveřejnilo své návrhy právních textů také UK (viz zde). Návrh dohody o energetice obsahuje mj. kapitolu ke změně klimatu (str. 3–8) a stručný placeholder ke stanovování cen uhlíku (str. 20). Návrh obchodní dohody obsahuje kapitolu k obchodu a udržitelnému rozvoji (str. 238–241) a kapitolu k obchodu a životnímu prostředí (str. 250–258). Ke kapitole o technických překážkách obchodu je pak připojena příloha věnovaná chemickým látkám (str. 68–72 samostatného dokumentu).

Vyjednávání o budoucím vztahu byla zahájena 2. března 2020. Vzhledem k tomu, že přechodné období skončí již 31. prosince 2020, je třeba, aby byla dohoda o budoucím vztahu schválena ještě před tímto datem. V oblastech, které na konci přechodného období nebudou pokryty dohodou o budoucím vztahu, hrozí scénář tzv. tvrdého brexitu, kdy dosud platné předpisy EU nebudou nahrazeny žádnými novými pravidly.

Příprava na konec přechodného období

Konec přechodného období bude mít v řadě oblastí významné důsledky, a to bez ohledu na výsledek probíhajících vyjednávání s UK o budoucím vztahu. EK proto průběžně vydává technická oznámení určená zainteresovaným aktérům, která popisují dopady konce přechodného období na jednotlivá odvětví (viz zde). Tato oznámení se zaměřují i na oblasti související s ochranou životního prostředí a klimatu, mezi něž patří:

 • regulace chemických látek dle nařízení REACH;
 • vývoz a dovoz nebezpečných chemických látek;
 • geneticky modifikované organismy;
 • invazivní nepůvodní druhy;
 • obchod s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • ekoznačka EU;
 • systém environmentálního řízení a auditu;
 • fluorované skleníkové plyny;
 • systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů;
 • vykazování emisí CO2 z námořní dopravy;
 • recyklace lodí;
 • přeprava odpadů.

Informace k chemikáliím jsou dostupné také na stránkách Evropské agentury pro chemické látky. Dne 9. července 2020 pak EK vydala obecné sdělení k připravenosti (viz zde (PDF, 830 kB).

Nad rámec těchto materiálů byly na webu MŽP zveřejněny informace o dopadu brexitu na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES.

Více informací o brexitu

Nadresortní web k brexitu

Informace k brexitu na webu Úřadu vlády

Otázky a odpovědi k vystoupení UK z EU na webu EK

Otázky a odpovědi k vyjednávání o budoucím vztahu na webu EK

Kontakt pro případné dotazy

daniel.volek@mzp.cz

Datum poslední změny: 11. srpna 2020