Brexit a životní prostředí

Datum vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie je aktuálně stanoveno na 31. ledna 2020, s tím, že UK může z EU odejít i dříve, pokud obě strany před tímto datem ratifikují dohodu o vystoupení.

Dne 17. října 2019 bylo na úrovni hlavních vyjednavačů dosaženo nové dohody o vystoupení, jejíž české znění je k dispozici zde. Dohoda stanovuje přechodné období do konce roku 2020 (s možností jeho prodloužení až do konce roku 2022), během něhož bude v UK i nadále uplatňováno právo EU, a to včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a klimatu. Toto přechodné období má poskytnout čas pro sjednání dohody o budoucím vztahu mezi EU a UK, která mj. nastaví spolupráci a odpovídající záruky v oblastech životního prostředí a změny klimatu.

Obsah dohody o budoucím vztahu je nastíněn v nezávazné politické deklaraci, která byla dojednána spolu s výstupovou dohodou (její české znění je k dispozici zde). Dle této deklarace by EU a UK měly zvážit propojení svých systémů pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (odst. 70), spolupracovat na mezinárodním poli v oblastech, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj a přeshraniční znečištění (odst. 75), a opětovně potvrdit své mezinárodní závazky týkající se změny klimatu, včetně těch obsažených v Pařížské dohodě (odst. 76). Dohoda o budoucím vztahu musí dále zahrnovat vzájemné závazky, které zajistí rovné podmínky pro hospodářskou soutěž mezi EU a UK a jejichž povaha bude úměrná rozsahu a hloubce budoucího vztahu (UK preferuje dohodu o volném obchodu). Součástí těchto závazků by mělo být i dodržování standardů v oblastech životního prostředí a změny klimatu platných na konci přechodného období, tak aby jedna ze stran nezískala konkurenční výhodu např. tím, že bude tyto standardy snižovat (odst. 77).

Oba dojednané texty (výstupová dohoda i politická deklarace) byly následně odsouhlaseny vládou UK a lídry zemí EU27 na summitu Evropské rady. Aby však dohoda o vystoupení vstoupila v platnost, musí být ještě oběma stranami ratifikována. Na straně EU ji musí schválit Evropský parlament (prostou většinou) a Rada (kvalifikovanou většinou). Jednotlivé členské státy dohodu ratifikovat nebudou, neboť výstupový proces spadá do výlučné pravomoci Unie a jejích institucí. Na straně UK pak musí dohodu schválit britský parlament.

Vzhledem k tomu, že se dohodu nepodařilo ratifikovat do stanoveného data brexitu (31. října 2019), Evropská rada na žádost vlády UK rozhodla o odložení tohoto data, a to nejdéle do 31. ledna 2020, s tím, že bude-li dohoda o vystoupení ratifikována oběma stranami před tímto datem, vystoupení se uskuteční k prvnímu dni následujícího měsíce. Pokud do 31. ledna 2020 dohoda ratifikována nebude a současně nedojde k dalšímu prodloužení lhůty dle čl. 50, odst. 3 Smlouvy o EU, hrozí, že UK odejde z EU bez dohody, což by znamenalo, že nebude uplatněno žádné přechodné období a UK se přes noc stane třetí zemí, a to se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Jedinou další možností by v takovém případě bylo stažení záměru UK vystoupit z EU, nicméně tuto variantu vláda UK jednoznačně odmítá.

Připravenost na brexit

Evropská komise postupně vydala více než 100 technických oznámení určených zainteresovaným aktérům, která popisují dopady brexitu na jednotlivá odvětví. Řada těchto oznámení je přitom zaměřena na oblasti související s životním prostředím či ochranou klimatu, jako např. používání ekoznačky, nakládání s odpady, obchodování s chráněnými druhy, recyklace lodí, chemické látky regulované dle nařízení REACH, biocidní přípravky, uvolňování GMO do životního prostředí, emisní normy CO2 pro auta, systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, fluorované skleníkové plyny aj. Tato oznámení jsou k dispozici i v češtině, a to na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_cs

Oznámení k chemikáliím je pak dostupné přímo na stránkách Evropské agentury pro chemické látky: https://echa.europa.eu/cs/uk-withdrawal-from-the-eu

Obdobná oznámení připravilo též UK, nicméně ta jsou zaměřena čistě na scénář brexitu bez dohody: https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

V rámci připravenosti na brexit dále proběhly tematické semináře, na nichž Evropská komise podala informace o aktivitách, jež bude třeba učinit s ohledem na vystoupení UK z EU. Kromě semináře na téma životního prostředí a klimatu (10. ledna 2019) se konaly též semináře k celním záležitostem či průmyslovému zboží, které se věnovaly mj. obchodu s chráněnými druhy a přepravě odpadů, respektive chemickým látkám, biocidům a pesticidům. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en

Nad rámec těchto materiálů MŽP zveřejnilo informace o dopadu brexitu na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_aktuality/$FILE/ODOIMZ-brexit_CITES_final-191114.002.pdf

Kontakt pro případné dotazy: daniel.volek@mzp.cz

Nadresortní web k brexitu: https://www.brexitinfo.cz/

Informace k brexitu na webu Úřadu vlády: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/

Datum poslední změny: 17. prosince 2019