Brexit a životní prostředí

Datum vystoupení Spojeného království (UK) z Evropské unie je aktuálně stanoveno na 31. října 2019, s tím, že UK může z EU odejít i dříve, pokud obě strany před tímto datem ratifikují dohodu o vystoupení.

Dne 13. listopadu 2018 bylo na úrovni hlavních vyjednavačů dosaženo dohody o vystoupení, jejíž české znění je k dispozici zde (souhrnná prezentace k obsahu dohody je ke stažení zde). Dohoda stanovuje přechodné období do konce roku 2020 (s možností jeho prodloužení až do konce roku 2022), během něhož bude v UK i nadále uplatňováno právo EU, včetně předpisů v oblasti životního prostředí. Toto přechodné období má poskytnout čas pro sjednání dohody o budoucím vztahu mezi EU a UK, která mj. nastaví spolupráci a odpovídající záruky v oblasti životního prostředí a klimatické politiky. Pokud by se do konce přechodného období nepodařilo dohodu o budoucím vztahu uzavřít, výstupová dohoda stanovuje, že v takovém případě bude aktivována tzv. irská pojistka (backstop), jejímž cílem je zabránit vzniku „tvrdé hranice“ mezi Irskem a Severním Irskem. V rámci pojistky by byla mezi EU a UK zachována celní unie a pro Severní Irsko by nadále platil volný pohyb zboží, a to až do doby, kdy vstoupí v platnost dohoda o budoucím vztahu. Součástí tohoto dočasného řešení jsou i závazky týkající se životního prostředí a klimatu, které jsou obsaženy v článcích 2 a 3 Přílohy 4 Protokolu o Irsku / Severním Irsku (v dokumentu na str. 350–354).

EU a UK se v nich zavazují k tomu, že se po brexitu nesníží úroveň ochrany životního prostředí platná na konci přechodného období (tzv. non-regression klauzule). Platí přitom, že minimální závazky týkající se snížení vnitrostátních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, maximálního obsahu síry v lodních palivech a mezních hodnot průmyslových emisí mohou být změněny rozhodnutím smíšeného výboru EU a UK, a to s účinností od konce přechodného období. Obě strany budou dále dodržovat hlavní zásady politiky EU v oblasti životního prostředí (tj. předběžná opatrnost, prevence, náprava škod u zdroje a princip „znečišťovatel platí“), jakož i své mezinárodní závazky v oblasti změny klimatu (např. Pařížská dohoda) a životního prostředí. UK se rovněž zavazuje k tomu, že zavede systém stanovení cen uhlíku s alespoň stejnou účinností a rozsahem, jakými se vyznačuje systém EU pro obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS), a že zřídí nezávislý orgán, který zajistí dodržování pravidel ochrany životního prostředí v UK. Jak vyplývá z výše uvedeného, tyto závazky vstoupí v platnost pouze v případě, že bude aktivována irská pojistka a budou platit jen do doby, než je nahradí dohoda o budoucím vztahu. Lze nicméně očekávat, že závazky dojednané v rámci dohody o budoucím vztahu z nich budou do značné míry vycházet.

Současně s dojednáním dohody o vystoupení byla zveřejněna politická deklarace o rámci budoucího vztahu mezi EU a UK (české znění je k dispozici zde). Tato deklarace tvoří výchozí bod pro navazující jednání, která budou následovat po vystoupení UK z EU, a na rozdíl od dohody o vystoupení není právně závazná. Co se týče ochrany životního prostředí a klimatu, deklarace zmiňuje tytéž oblasti jako dohoda o vystoupení (viz str. 18–20). EU a UK by měly zvážit propojení svých systémů pro obchodování s emisemi skleníkových plynů a měly by spolupracovat na mezinárodním poli v oblastech, jako jsou změna klimatu, udržitelný rozvoj či přeshraniční znečištění. Budoucí vztah musí dále zajistit rovné podmínky na trhu (tzv. level playing field), aby jedna ze stran nezískala konkurenční výhodu např. tím, že bude uplatňovat nižší standardy v oblasti ochrany životního prostředí.

Oba texty byly následně odsouhlaseny vládou UK a lídry zemí EU27 na summitu Evropské rady. Aby však dohoda o vystoupení vstoupila v platnost, musí být ještě oběma stranami ratifikována. Na straně EU ji musí schválit Evropský parlament (prostou většinou) a Rada (kvalifikovanou většinou). Jednotlivé členské státy dohodu ratifikovat nebudou, neboť výstupový proces spadá do výlučné pravomoci Unie a jejích institucí. Na straně UK pak musí dohodu schválit britský parlament. V Dolní sněmovně se dosud uskutečnila tři hlasování a ve všech byla dohoda odmítnuta – 15. ledna 2019 (202 pro, 432 proti), 12. března 2019 (242 pro, 391 proti) a 29. března 2019 (286 pro, 344 proti).

Evropská rada proto na žádost vlády UK rozhodla o odložení data brexitu, a to nejdéle do 31. října 2019, s tím, že bude-li dohoda o vystoupení ratifikována oběma stranami před tímto datem, vystoupení se uskuteční k prvnímu dni následujícího měsíce. Pokud do 31. října dohoda ratifikována nebude a současně nedojde k dalšímu prodloužení lhůty dle čl. 50, odst. 3 Smlouvy o EU, hrozí, že UK odejde z EU bez dohody, což by znamenalo, že nebude uplatněno žádné přechodné období a UK se přes noc stane třetí zemí, se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Jedinou další možností by v takovém případě bylo stažení záměru UK vystoupit z EU, nicméně tuto variantu vláda UK jednoznačně odmítá.

Připravenost na brexit

Evropská komise postupně vydala více než 90 technických oznámení určených zainteresovaným aktérům, která popisují dopady brexitu na jednotlivá odvětví. Řada těchto oznámení je přitom zaměřena na oblasti související s životním prostředím či ochranou klimatu, jako např. používání ekoznačky, nakládání s odpady, obchodování s chráněnými druhy, recyklace lodí, chemické látky regulované dle nařízení REACH, biocidní přípravky, uvolňování GMO do životního prostředí, emisní normy CO2 pro auta, EU ETS, fluorované skleníkové plyny aj. Tato oznámení, z nichž většina již byla přeložena do češtiny, jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Oznámení k chemikáliím je pak dostupné přímo na stránkách Evropské agentury pro chemické látky: https://echa.europa.eu/cs/uk-withdrawal-from-the-eu

Obdobná oznámení připravilo též UK, nicméně ta jsou zaměřena čistě na scénář brexitu bez dohody: https://www.gov.uk/government/collections/how-to-prepare-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

V rámci připravenosti na brexit dále proběhly tematické semináře, na nichž Evropská komise podala informace o aktivitách, jež bude třeba učinit s ohledem na vystoupení UK z EU. Kromě semináře na téma životního prostředí a klimatu (10. ledna 2019) se konaly též semináře k celním záležitostem či průmyslovému zboží, které se věnovaly mj. obchodu s chráněnými druhy a přepravě odpadů, respektive chemickým látkám, biocidům a pesticidům. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en

Nad rámec těchto materiálů MŽP zveřejnilo informace o dopadu brexitu na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_aktuality/$FILE/ODOIMZ-brexit_CITES_final-190423.pdf

Kontakt pro případné dotazy: daniel.volek@mzp.cz

Nadresortní web k brexitu: https://www.brexitinfo.cz/

Informace k brexitu na webu Úřadu vlády: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/