Zoologické a botanické zahrady

Zoologické zahrady

Pro zachování biologické rozmanitosti je nejvýznamnější ochrana přírodního prostředí a jeho složek v místě původního výskytu druhů (ochrana in situ). Neustále ale narůstá také význam ochrany mimo tato přirozená místa výskytu (ochrana ex situ), a to zejména s ohledem na měnící se podmínky, ztrátu přírodních stanovišť a ohrožení druhů na původních stanovištích.

Zoologické zahrady hrají významnou roli při ochraně druhu mimo původní přirozené prostředí a díky své popularitě a vysoké návštěvnosti i při ekologické výchově. Zoologické zahrady se významně podílejí na zastavení procesu vymírání a stále více do popředí vystupuje význam zoo jako genových bank.

Ministerstvo životního prostředí je podle zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad, ústředním správním úřadem pro oblast zoologických zahrad. Podle tohoto zákona rozhoduje ministerstvo o udělování a rušení licencí k provozování zoologických zahrad a dozoruje na to, aby zahrady plnily požadavky zákona mezi něž patří především zajištění zdraví a pohody zvířat, účast ve výzkumu a znovuvysazování a výchova veřejnosti k ochraně přírody.

V současné době je na území České republiky 29 zoologických zahrad s licencí (viz. seznam níže). Celkem 16 z těchto zoologických zahrad je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Zoologické zahrady jsou zapojeny i do mezinárodní spolupráce a jsou např. členy Evropského sdružení zoo a akvárií (EAZA) – 13 zoo, Světové asociace zoo a akvárií (WAZA) – 11 zoo, Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA) – 9 zoo. Zahrady spolupracují také v rámci Evropských chovných programů (EEP), Evropských plemenných knih (ESB) a Mezinárodních plemenných knih (ISB).

Stáhněte si...
Botanické zahrady

Botanické zahrady zaujímají stále významnější místo v ochraně genofondu planých i kulturních druhů rostlin domácího i zahraničního původu. Jejich nezastupitelná úloha spočívá nejen v záchraně genofondu rostlin v podmínkách ex situ, ale především ve vzdělávání a popularizaci této problematiky a v jejím přibližování návštěvníkům z řad nejen odborníků, ale i veřejnosti. Zřizovateli botanických zahrad jsou ve většině případů obce nebo kraje, veřejnoprávní vysoké školy, střední školy a spolky. Některá zařízení jsou ryze soukromá.

V současnosti existuje v České republice celkem asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad, která vznikla v roce 2005 jako občanské sdružení reprezentující botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky (www.ubzcr.cz).