Bezplatná alokace na obchodovací období 2021-2030

V období 2021-2030 bude probíhat 4. obchodovací období systému EU ETS, které je rozděleno do dvou alokačních období (2021-2025 a 2026-2030). Bezplatná alokace na první alokační období se stanoví na základě průměru historických dat o výrobě z let 2014-2018. Provozovatel zařízení v EU ETS, jemuž byla přidělena bezplatná alokace na období 2021-2025 má povinnost předložit ministerstvu každý rok do posledního dne měsíce února ověřenou Zprávu o úrovni činnosti a ověřovací zprávu. Pokud provozovatel nepředloží zprávu v uvedeném termínu, bude mu pozastaveno přidělení bezplatné alokace do doby předložení výkazu. Pokud se alokace na základě vykázaných dat bude měnit, změnu nejprve posoudí a schválí Evropská komise (stejně jako ve 3. obchodovacím období), pokud ne, obdrží provozovatel povolenky na daný rok po předložení zprávy ministerstvu (nejdříve však na konci února).

Vzhledem k tomu, že do konce února 2021 s největší pravděpodobností nebude známa konečná výše bezplatné alokace pro zařízení v EU ETS, nebude možné tuto zprávu předložit v roce 2021 ve výše uvedeném termínu. O náhradním termínu pro předložení zprávy v roce 2021 bude MŽP informovat provozovatele v dostatečném předstihu.