Bezplatná alokace na obchodovací období 2021-2030

V období 2021-2030 bude probíhat 4. obchodovací období systému EU ETS, které je rozděleno do dvou alokačních období (2021-2025 a 2026-2030). Bezplatná alokace na první alokační období se stanoví na základě průměru historických dat o výrobě z let 2014-2018. Provozovatel zařízení v EU ETS, který žádá o přidělení bezplatné alokace na první alokační období, zašle datovou schránkou na MŽP tři ověřené excelové šablony (opatřené elektronickým podpisem): Výkaz základních údajů, Metodický plán pro monitorování a Ověřovací zprávu. Konečný termín pro zaslání šablon je 30. června 2019. Bezplatná alokace se nepřiděluje na výrobu elektřiny a na zachytávání a geologické ukládání CO2. Podrobná pravidla pro výpočet bezplatné alokace naleznete v nařízení Komise 2019/331 a 8 metodických pokynech.

Provozovatelé zařízení s velmi nízkými emisemi mohou využít výjimky podle článku 27a směrnice o EU ETS (tzv. opt-out). Pokud roční emise zařízení v letech 2016-2018 nepřekročily 2500 t emisí CO2, nebo zařízení bylo v provozu méně než 300 h ročně, může provozovatel požádat o udělení této výjimky. Takto „vyřazená“ zařízení jsou pak osvobozena od většiny povinností v ETS, musí však i nadále monitorovat vypouštěné emise. Provozovatelům se i v případě využití opt-outu doporučuje kompletně vyplnit výše zmíněné excelové šablony. V případě, že šablony nebudou vyplněny (to se netýká identifikačních údajů na listu A Výkazu základních údajů, které je třeba vyplnit vždy), nebude mít zařízení v prvním alokačním období při překročení 2500 t emisí nebo 300 h provozu nárok na bezplatnou alokaci.