Bernská úmluva

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť byla sjednána dne 19. září 1979 a v platnost vstoupila 1. června 1982. Úmluva má v současné době 51 smluvních stran, včetně EU a všech jejích členských států. Sekretariát sídlí ve francouzském Štrasburku, v sídle Rady Evropy.

Cílem Úmluvy je chránit planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy celoevropského významu i jejich přírodní stanoviště (biotopy), a to zejména ohrožené druhy, stěhovavé druhy a druhy, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci na celoevropské úrovni.

Úmluva má 4 přílohy:
  1. Přísně chráněné druhy rostlin
  2. Přísně chráněné druhy živočichů
  3. Chráněné druhy živočichů
  4. Zakázané prostředky a způsoby zabíjení, odchytu a jiných forem využívání

Česká republika přistoupila k Úmluvě s účinností od 1. června 1998, s výhradami podle článku 22 proti zařazení některých ptačích a savčích predátorů (vlk, medvěd hnědý, káně lesní, káně rousná, jestřáb lesní, poštolka obecná, výr velký) a kozy bezoárové jako nepůvodního druhu mezi přísně chráněné živočichy do Přílohy II a proti zařazení poloautomatických a automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než dva náboje do Přílohy IV.

Text úmluvy (PDF, 684 kB)
Oficiální stránky úmluvy

Kontakt

Gestorem Bernské úmluvy v ČR je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž pracovníci se zapojují do spolupráce v rámci odborných pracovních skupin. Národní kontaktní osobou je Eliška Rolfová, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků (eliska.rolfova@mzp.cz, tel.: 267 122 030). Kontaktní osobou pro expertní záležitosti je RNDr. Jan Plesník, CSc., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (jan.plesnik@nature.cz, tel.: 283 069 246).