Baterie a akumulátory

Ekologická závadnost baterií a akumulátorů spočívá především v obsahu toxických látek (Hg, Zn, Cd) a proto jsou tyto odpady zařazeny mezi nebezpečné. Základním krokem pro omezení vlivu vyřazených baterií na životní prostředí je snižování obsahu toxických složek v nich a v používání sekundárních elektrochemických článků. Tyto snahy jsou podporovány legislativně. K výraznému omezení migrace toxických látek do životního prostředí slouží zavedení separovaného sběru, který výrazně pomůže omezit znečišťování směsného odpadu cizorodými látkami a plýtvání základními surovinami.Environmentální problematika je řešena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Novelou č. 297/2009 Sb. a násl. novelou č.154/2010 Sb. byla do zákona implementována nová směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. Touto novelou se zejména rozšířil zákaz baterií a akumulátorů uváděných na trh (dříve baterie a akumulátory s nadlimitním obsahem rtuti) o přenosné baterie a akumulátory s obsahem kadmia ve stanovené koncentraci, byly stanoveny cíle sběru pro přenosné baterie, účinnost procesů materiálového využití, zákaz spalování baterií a akumulátorů byl do zákona, povinnosti posledních prodejců stanovených přílohou zákona vždy odebírat přenosné baterie a akumulátory a byly nastaveny pravidla vzniku a provozování kolektivního systému. Prováděcím předpisem k zákonu je vyhláška č. 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech.

V sekci baterie a akumulátory naleznete základní přehled informací o místech zpětného odběru baterií a akumulátorů, odkazy na aktuální právní předpisy týkající se problematiky baterií a akumulátorů., seznam vydaných oprávnění pro provozovatele kolektivních systémů a další informace.

Ke zpětnému odběru baterií a akumulátorů slouží místa zpětného odběru, kterými se rozumí takové místo, na kterém dochází k odebírání použitých baterií a akumulátorů výrobci i od konečných uživatelů. Taková místa vznikají v místech posledního prodeje (povinnost posledních prodejců je informovat o způsobu zajištění zpětného odběru, a pokud tak neučiní, odebírat baterie po celou provozní dobu, pro poslední prodejce stanovené přílohou zákona 10 § 31g odst. 2 písm. c odkaz platí povinnost odebírat přenosné baterie vždy), v servisních místech, v průmyslu, ve sběrných dvorech a ve veřejných budovách (školy, úřady). V takových případech musí být místo zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých baterií a akumulátorů“.

Využít systém zpětného odběru je možné prostřednictvím kolektivní organizace, která tuto službu zajišťuje pro řadu výrobců, posledních prodejců, firem a ve veřejných budovách.