Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Basilej 1989

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Basel 1989

logo Basilejská úmluva

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování představuje nejvýznamnější globální mezinárodně právní dokument upravující pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich zneškodňování i využívání. Cíli Basilejské úmluvy je snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů, které jsou předmětem Úmluvy, přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí; zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji; minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti; zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy; zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nedisponují legislativní, administrativní a technickou kapacitou k jejich řízení a zneškodňování v souladu s environmentálně šetrnými metodami; pomáhat rozvojovým zemím a zemím s transformující se ekonomikou při transpozici systémů environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady, které v těchto zemích jsou vytvářeny.

Basilejská úmluva byla sjednána dne 22. 3. 1989 v rámci Programu OSN pro životní prostředí. Bývalá ČSFR přistoupila k Úmluvě 24. 7. 1991. Úmluva vstoupila v platnost 5. 5. 1992. Česká republika, jako nástupnický stát ČSFR, sukcedovala do Basilejské úmluvy s účinností od 1. 1. 1993. Překlad do českého jazyka je obsažen ve sdělení č. 6/2015 Sb. m. s.

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008
  • Směrnice Rady 1999/31/ES