Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, Basilej 1989

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Basel 1989

logo Basilejská úmluva

Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování představuje nejvýznamnější globální mezinárodně právní dokument upravující pohyb nebezpečných odpadů přes státní hranice za účelem jejich zneškodňování i využívání. Cíli Basilejské úmluvy je snížit pohyby nebezpečných a ostatních odpadů, které jsou předmětem Úmluvy, přes hranice států na minimum v souladu s postupy pro správné nakládání s těmito odpady z hlediska životního prostředí; zneškodňovat nebezpečné odpady a ostatní odpady co nejblíže jejich zdroji; minimalizovat vznik nebezpečných odpadů co do množství a nebezpečnosti; zajistit přísnou kontrolu pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a prevenci nelegální přepravy; zakázat přepravu nebezpečných odpadů do zemí, které nedisponují legislativní, administrativní a technickou kapacitou k jejich řízení a zneškodňování v souladu s environmentálně šetrnými metodami; pomáhat rozvojovým zemím a zemím s transformující se ekonomikou při transpozici systémů environmentálně bezpečného řízení nakládání s odpady, které v těchto zemích jsou vytvářeny.

Basilejská úmluva byla sjednána dne 22. 3. 1989 v rámci Programu OSN pro životní prostředí. Bývalá ČSFR přistoupila k Úmluvě 24. 7. 1991. Úmluva vstoupila v platnost 5. 5. 1992. Česká republika, jako zástupnický stát ČSFR, sukcedovala do Basilejské úmluvy s účinností od 1. 1. 1993 (č. 100/1994 Sb.).

Legislativní zajištění v ČR:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění

Legislativní, strategická a koncepční opora pro plnění na úrovni EU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES a 2002/96/ES.
Komise vydala dne 22. 5. 2007 zelenou knihu „On better ship dismantling“ (dokument COM(2007)269 final) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 v platném znění.
Nařízení EP a Rady č. 101382006 o přepravě odpadů.
Tématická strategie prevence a recyklace odpadů (COM(2005)666).
Směrnice o odpadech, směrnice o spalování odpadů, směrnice o skládkách odpadů.