Informace odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nové verzi freewaru pro zadávání údajů o autovracích do systému MA ISOH

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (dále jen „OODP MŽP“) oznamuje, že byla ukončena podpora současné verze freeware Autovraky 5.0.2 (dále „stávající freeware“), který je používán pracovníky zařízení pro sběr a zpracování autovraků při zadávání údajů o autovracích za účelem vydání „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ a za účelem zasílání údajů o vybraných autovracích do systému Modul autovraky integrovaného systému odpadového hospodářství (dále jen „MA ISOH“), a to od 3. 4. 2018. Ukončení podpory stávajícího freeware se týká i všech předchozích verzí. V souvislosti s tím již nebudou nové verze stávajícího freeware dostupné a není možné je tedy ani stáhnout prostřednictvím webového odkazu na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí (dále jen „CENIA“). Stávající freeware je v současné době sice plně funkční, při vzniku jakékoliv závady už ale MŽP nezajišťuje podporu a je tedy třeba využít novou alternativu (viz dále) nebo komerční placené programy, které jsou kompatibilní s datovým standardem MA ISOH.

Od 3. 4. 2018 nabízí OODP MŽP bezplatně dva softwarové produkty pro plnění ohlašovacích povinnosti k zasílání autovraků, které poskytují plně funkční nástroje jako stávající freeware a jsou zároveň vybaveny novými funkcionalitami pro větší komfort uživatelů. První softwarový produkt se jmenuje Freeware Autovraky 2.0 je webovou aplikací, druhý s názvem Autovraky Desktop Editor je desktopovou aplikací pro OS Windows. Oba softwarové produkty jsou ve všech zákonem požadovaných bodech vyhovující a zároveň zastupitelné. Drobné odlišnosti zmiňují následující odstavce.

Freeware Autovraky 2.0 (FA 2.0) je dostupný na internetových stránkách https://autovraky.mzp.cz/webapp. Tuto verzi není třeba instalovat do počítače, stačí k ní pouze aktuální verze webových prohlížečů (např. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) a je vhodný pro uživatele s menším počtem přijímaných autovraků nebo pro uživatele, kteří fotografie autovraků zasílají zpravidla do 1 dne od převzetí autovraku. Návod pro uživatele webové verze je dostupný zde nebo po přihlášení v sekci Podpora – Manuál.

Autovraky Desktop Editor (ADE) je desktopový software a je tedy nezbytné jej nainstalovat do počítače, stejně jako je tomu u stávajícího freeware. Instalační soubory (pro OS Windows 64 bit a 32bit) jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím stránky https://autovraky.mzp.cz/autovrak/ade/. ADE je vhodnější pro uživatele s větším počtem přijímaných autovraků, protože není omezen množstvím nahrávaných fotografií autovraků, jako je tomu u webové verze. Instalace probíhá po stažení intuitivním způsobem. Návod na používání ADE je součástí programu. Výrobcem je garantována podpora OS Windows 8.1 a vyšší. Pro OS Windows 7 nemusí být ADE plně kompatibilní, starší verze pak nejsou podporovány vůbec.

U FA 2.0 je omezení v množství ukládaných fotografií vybraných autovraků před odesláním do systému MA ISOH. V desktopové verzi množství ukládaných fotografií omezené není. Obě verze mají obdobné ovládání jako stávající freeware a nabízí všechny zákonné funkcionality. Oproti stávajícímu freeware je odlišný design uživatelského prostředí. FA 2.0 a ADE nově nabízí možnost zasílat do MA ISOH i jiné než vybrané autovraky, tj. i ostatní autovraky. Tato funkcionalita slouží pouze k záloze dat pro dané zařízení ke sběru či zpracování autovraků v případě, že by došlo k poruše či odcizení PC. Takto zasílané údaje o ostatních autovracích nebudou zahrnovány do statistik MA ISOH a nebudou ani zpřístupněny Policii ČR či Státnímu fondu životního prostředí. Uživatelé softwaru FA 2.0 a ADE se tedy nemusí obávat, že by byly na základě zasílaných údajů o ostatních autovracích předmětem kontroly České inspekce životního prostředí. Dále je nově možné zaslat informaci o poruše přímo dodavateli softwaru FA 2.0 a ADE, zkrátí se tak proces řešení problému, který byl dříve zasílán přes pracovníky CENIA dále k dodavateli systému. Případná chyba bude výrobci FA 2.0 a ADE reportována pomocí nové funkcionality podpory bez nutnosti kopírování systémových hlášek o vzniklých chybách či poruchách ze strany uživatele.

Výhody nového FA 2.0 a ADE jsou následující
  • plně funkční software
  • rychlá reakce na problém (přímá podpora pro řešení technických problémů)
  • vyšší komfort/bezpečnost - možnost zálohování všech dat na serveru a snadné obnovení (včetně ostatních autovraků)
  • automatická aktualizace
  • použití zdarma
  • bez hlášky o nových verzích webové služby, která se objevuje při každém přihlášení ve stávajícím freewaru
  • snadné obnovení historie všech vybraných autovraků za zařízení.

Nevýhodou pro skupinu uživatelů stávajícího freewaru, kteří potřebující vést přehled historie také o jimi zpracovaných ostatních autovracích je nemožnost přenést data ostatních autovraků ze stávajícího freewaru do FA 2.0/ADE. V případě potřeby archivace dosud přijatých ostatních autovraků se doporučuje ponechat si současně i stávající freeware Autovraky 5.0.2.

Závěrem je třeba zmínit, že zde není povinnost přechodu na nově nabízený software FA 2.0 nebo ADE, je však třeba počítat s tím, že stávající freeware Autovraky 5.0.2 bude postupně zastarávat a jeho opravy nebude možné řešit, protože aktualizace stávajícího freeware není nadále podporována. Proto OODP MŽP doporučuje všem provozovatelům zařízení ke sběru či zpracování autovraků, kteří používají současný freeware Autovraky 5.0.2 poskytovaný MŽP, postupně přejít na nový software FA 2.0 nebo ADE. Případné paralelní používání freeware, ADE, FA 2.0 je přípustné. Stejný autovrak není možné zadat vícekrát.

V případě nejasností se můžete obracet na autovraky@cenia.cz.