Autorizované osoby

Rozhodnutí o autorizaci je vyžadováno k vyjmenovaným činnostem, které souvisí s ochranou ovzduší. Jedná se o následující činnosti: měření emisí nebo imisí znečišťujících látek; měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrola spalinových cest (týká se malých stacionárních spalovacích zdrojů); dohled nad provozem spalovny odpadu a zařízení pro spoluspalování odpadu; zpracování rozptylových studií a odborných posudků.

Ministerstvo vydává rozhodnutí o autorizaci na dobu určitou poté, co žadatel splní zákonné podmínky.