Autorizace k provádění hodnocení podle § 67 zákona

Hodnocení vlivu závažných zásahů na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny podle § 67 zákona mohou podle § 45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny provádět pouze osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace. Autorizaci uděluje, prodlužuje a odnímá Ministerstvo životního prostředí za podmínek stanovených zákonem a dále vyhláškou č. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Udělení autorizace

Vedle bezúhonnosti doložené výpisem z Rejstříku trestů a vysokoškolského vzdělání odpovídajícího zaměření doloženého ověřenou kopií diplomu je podmínkou udělení autorizace vykonání zkoušky odborné způsobilosti (autorizační zkouška) před autorizační komisí.

Rozhodnutí o udělení autorizace vydává Ministerstvo životního prostředí ve správním řízení. Správní řízení je zahájeno podáním žádosti o udělení autorizace. Přílohou žádosti je osvědčení o vykonané autorizační zkoušce.

Výpis z Rejstříku trestů pro účely řízení o udělení, prodloužení nebo odnětí autorizace si může Ministerstvo životního prostředí obstarat jen v případě, že mu uchazeč poskytne rodné číslo. V opačném případě o výpis z Rejstříku trestů musí požádat uchazeč sám a připojit ho k příslušné žádosti.

Prodloužení autorizace

Předpokladem prodloužení autorizace je podání písemné žádosti o její prodloužení ve lhůtě alespoň 6 měsíců před skončením platnosti stávající autorizace. V žádosti o prodloužení autorizace žadatel uvede číslo jednací rozhodnutí o udělení autorizace, případně číslo jednací rozhodnutí o prodloužení autorizace; k žádosti přiloží přehled posouzení nebo hodnocení zpracovaných za poslední období platnosti autorizace do doby podání žádosti o prodloužení autorizace.

Ministerstvo do 60 dnů od obdržení žádosti ověří, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení autorizace stanovené zákonem (§ 45i odst. 3 zákona), a rozhodne o jejím prodloužení. Došlo-li v období od předchozího udělení autorizace ke změně skutečností rozhodných pro posouzení odborné způsobilosti autorizované osoby, ministerstvo nařídí přezkoušení odborné způsobilosti žadatele.

Pro přezkoušení platí ustanovení o zkoušce odborné způsobilosti obdobně. Pokud žadatel některou z podmínek stanovených pro udělení autorizace nesplňuje, nevyhověl přezkoušení nebo je naplněna některá z podmínek pro odnětí autorizace, ministerstvo žádost o prodloužení autorizace zamítne.

Vzhledem ke změně právní úpravy účinné od 1. 1. 2018 Ministerstvo životního prostředí prodlouží autorizaci udělenou nebo prodlouženou před tímto datem jen na základě přezkoušení žadatele písemnou i ústní formou. Písemná forma přezkoušení bude zaměřena na odborné znalosti související s rozšířením předmětu hodnocení a související právní úpravu (především zákon o ochraně přírody a krajiny, vyhláška 395/1992 Sb.). Těžiště ústní části přezkoušení spočívá v pohovoru žadatele se zkušební komisí nad některým z jím provedených biologických hodnocení a o přístupech k hodnocení záměru podle nové právní úpravy.

Informace pro žadatele o prodloužení autorizace
Informace pro žadatele o autorizaci