Autorizace

Rozhodnutí o autorizaci dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), je vyžadováno k vyjmenovaným činnostem, které souvisí s ochranou ovzduší. Jedná se o následující činnosti:

  • Jednorázové měření emisí
  • Měření úrovně znečištění
  • Dohled nad tepelným zpracováním odpadu
  • Zpracování odborného posudku
  • Zpracování rozptylové studie
  • Certifikace biopaliv a ověřování zprávy o emisích

Ministerstvo vydává rozhodnutí o autorizaci na dobu neurčitou poté, co žadatel splní zákonné podmínky. Autorizace vydané podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, (jejichž lhůta platnosti vypršela po datu 1. 9. 2012) není potřeba dále prodlužovat.

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 32 zákona o ochraně ovzduší poplatkové povinnosti. Položka 22 písm. b) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, určuje, že správní poplatek činí 1 000 Kč a hradí se při podání žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci.

Platba je možná těmito způsoby:
  • Bezhotovostní platba – k provedení na bankovní účet Ministerstva životního prostředí – 19-7628001, kód banky – 0710, variabilní symbol – 781 (v případě § 32 odst. 1 písm. b), e) zákona o ochraně ovzduší)/782 (v případě § 32 odst. 1 písm. a), c), f) zákona o ochraně ovzduší)/783 (v případě § 32 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší), specifický symbol – IČO/datum narození ve formátu [DDMMRRRR], konstantní symbol – 0379, zpráva pro příjemce – autorizace. Jako přílohu žádosti přiloží žadatel kopii výpisu z bankovního účtu.
  • Kolková známka – k zakoupení na pobočkách České pošty, s.p. Kolková známka nesmí být přetržená, popsaná, orazítkovaná. Lepí se na vyznačené místo na první stranu žádosti pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Dle § 6 odst. 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů lze platit správní poplatek kolkovými známkami, pouze jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.
Seznam autorizovaných osob
Metodiky a stanoviska