Autorizace

Rozhodnutí o autorizaci dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší" nebo „zákon“), je vyžadováno k následujícím činnostem, které slouží na podporu výkonu státní správy podle zákona o ochraně ovzduší:

 • Jednorázové měření emisí
 • Měření úrovně znečištění
 • Dohled nad tepelným zpracováním odpadu
 • Zpracování odborného posudku
 • Zpracování rozptylové studie
 • Certifikace biopaliv a ověřování zprávy o emisích

Seznam autorizovaných osob a rozsah autorizace jsou uvedeny v Informačním systému autorizovaných osob.

Ministerstvo vydává rozhodnutí o autorizaci na dobu neurčitou poté, co žadatel splní zákonné podmínky. Autorizace vydané podle předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, (jejichž lhůta platnosti vypršela po datu 1. 9. 2012) jsou i nadále platné a není potřeba je dále prodlužovat.

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 32 zákona o ochraně ovzduší poplatkové povinnosti. Položka 22 písm. b) přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, určuje, že správní poplatek činí 1 000 Kč a hradí se při podání žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci.

Ministerstvo preferuje platbu bezhotovostním převodem na příjmový účet ministerstva.

Instrukce k provedení bezhotovostní platby:

Číslo účtu Ministerstva životního prostředí: 19-7628001
Kód banky: 0710
Variabilní symbol:
- 781 (v případě § 32 odst. 1 písm. b), e) zákona)
- 782 (v případě § 32 odst. 1 písm. a), c), f) zákona)
- 783 (v případě § 32 odst. 1 písm. d) zákona)
Specifický symbol: IČO/datum narození ve formátu [DDMMRRRR]
Konstantní symbol: 0379
Zpráva pro příjemce: Autorizace

Jako přílohu žádosti přiloží žadatel potvrzení o provedení platby, či obdobné potvrzení provedení platby.

Metodiky a stanoviska
 • Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování odborných posudků

  Metodický pokyn je určen krajským úřadům, které se zabývají povolováním stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a odborné posudky jsou jim předkládány jako součást žádosti o vydání povolení provozu anebo závazného stanoviska u stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. a dále zpracovatelům těchto odborných posudků a provozovatelům stacionárních zdrojů. Obsahové náležitosti odborných posudků jsou uvedeny v příloze č. 13 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Popisné části jednotlivých kapitol metodického pokynu upřesňují tuto obsahovou část o další informace, které je nutné při zpracování odborných posudků zohlednit.

  MP - odborné posudky (PDF, 376 kB)
 • Stanovisko k platnosti autorizací ke stanovení koncentrace pachových látek

  Stanovisko k platnosti autorizací ke stanovení koncentrace pachových látek, které byly vydány dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

  Stanovisko - autorizace-pachové látky (PDF, 100 kB)
 • Stanovisko k platnosti autorizací k vybraným činnostem

  Stanovisko k platnosti autorizací k vybraným činnostem, které byly vydány podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, po nabytí účinnosti zákona č. 201/2012 Sb., kterým se od 1.9.2012 zrušuje zákon č. 86/2002 Sb.

  Stanovisko (PDF, 41 kB)
 • Stanovisko k povaze výkonu autorizované činnosti měření úrovně znečištění

  Stanovisko  k povaze výkonu činnosti měření úrovně znečištění autorizovanou osobou podle § 32 a násl. zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a povinností z výkonu vyplývajících. (PDF, 101 kB)