Atestační subjekty - autoklimatizace

Autoklimatizace - Seznam oprávněných hodnotících orgánů (atestačních subjektů) k vydávání potvrzení o školení pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti uvedené v příloze k prováděcímu nařízení Komise (ES) č. 307/2008, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky na školící programy a podmínky pro vzájemné uznávání osvědčení o školení pracovníků, pokud jde o klimatizační systémy některých motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny.


Atestační subjekty, kterým MŽP vydalo povolení výkonu činnosti atestačního subjektu podle § 9 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. a v souladu s čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 307/2008:

Vzory vydávaných osvědčení

Atestační subjekt – zájemce o pověření

Ministerstvo životního prostředí stanoví rozhodnutím atestační subjekt pro oblast autoklimatizací. Postup při podání žádosti se řídí § 9 zákona č. 73/2012 Sb., který stanovuje:

  • doklady, které musí být spolu se žádostí doručeny,
  • povinnosti atestačního subjektu,
  • podmínky, za kterých může ministerstvo změnit/zrušit vydané povolení
  • podmínky, za kterých může ministerstvo změnit/zrušit vydané povolení

Součástí žádosti je také kolková známka, jakožto doklad o zaplacení správního poplatku stanoveného položkou 22 písm. b) uvedenou v příloze Sazebník k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000,-Kč.

Žádosti se zasílají na adresu Ministerstva životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.