ČT 24: Česko má stále problém s kvalitou ovzduší a musí lépe nakládat s odpady, uvádí zpráva o životním prostředí

Ovzduší v Česku by měla v budoucnu zlepšit výměna neekologických kotlů díky kotlíkovým dotacím a také zákaz provozu nevyhovujících kotlů v září 2022.

„Klimatické změny se rok od roku projevují znatelněji, vloni jsme v ČR zažili dvanáct tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo ve srovnání s rokem 2016 o pět více. Vývoj teplot a nedostatek srážek se podepsal na rozvoji hydrologického a půdního sucha,“ uvádí zpráva.

„Do zlepšení kvality ovzduší každoročně investujeme vysoké finanční částky jak z národních zdrojů, tak z evropských fondů, stejně jako průběžně reagujeme na aktuální potřeby změnami zákonů,“ komentoval zprávu ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Dodal, že v posledních několika letech nabývají účinnosti některé legislativní změny, jako například zavedení pravidelných revizí technického stavu a provozu kotlů v domácnostech. „Od letoška pak platí přísnější emisní limity pro všechny menší teplárny a elektrárny na tuhá paliva nebo vyhláškou stanovená přísnější povinná opatření pro omezení emisí prachu ze sléváren kovů, kamenolomů a povrchových dolů paliv, které také přispívají k překračování imisních limitů,“ upřesnil ministr. Intenzivně se jedná také s Polskem, přeshraniční přenos znečišťujících látek je významný a bez zásadních opatření na polské straně není možné v Česku limitních koncentrací v ovlivněných oblastech dosáhnout.

Češi produkují víc odpadu, velká část končí na skládkách

Ekonomický růst a konzumní chování společnosti se odrazily i na odpadovém hospodářství, produkce komunálních odpadů meziročně stoupla. Míra skládkování komunálních odpadů je ovšem stále alarmující, vloni dosahovala 45 procent.

Místo skládek by se mělo podle ministra Brabce mnohem více a především účinněji recyklovat: „ Připravujeme nové zákony - zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností, které spolu s novelou zákona o obalech zapracují do naší legislativy tzv. evropský oběhový balíček, který výrazně mění celoevropské nakládání s odpady. V roce 2035 bychom podle nových evropských cílů měli 10 % komunálních odpadů skládkovat a 65 % recyklovat.“ Ministerstvo předesílá, že se musí zvýšit poplatky obcí za skládkování odpadů. Podle resortu jsou dlouhodobě nízké a zvýhodňují tím tento neekologický a nemoderní způsob nakládání s odpady a nedávají prostor ke zvýšení recyklace a využívání odpadů jako druhotných zdrojů.

Ministerstvo se chce zaměřit na sucho

Řada dalších změn se podle ministra plánuje také do budoucna, ty největší se týkají sucha. „V oblasti sucha jsem letos stálé aktivity ministerstva rozšířil i o činnost expertní Národní koalice pro boj se suchem. Do budoucna potřebujeme nepochybně realizovat jak technická opatření v podobě vodárenských nádrží na zajištění pitné vody pro obyvatelstvo a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, tak i přírodě blízká opatření v podobě nových vodních prvků v krajině,“ popisuje Brabec. „A také musíme chránit půdu proti erozi nebo lépe využívat vodu jak v průmyslu, ve městech a obcích, tak i v zemědělství,“ dodává.

Hlavní body zprávy o životním prostředí v ČR:

Klima

Rok 2017 byl na území ČR teplotně nadnormální, průměrná roční teplota 8,6 °C byla o 0,7 °C vyšší než v letech 1981–2010. V roce 2017 se v průměru za celou ČR vyskytlo 12 tropických dní s teplotou nad 30 °C, což bylo o 5 tropických dní více než v roce 2016.

Vodní hospodářství a jakost vody

Meziročně došlo k poklesu celkových odběrů vody o 4,5 milionů metrů krychlových na hodnotu 1 630,4 milionů metrů krychlových. Specifické množství vody fakturované domácnostem meziročně mírně vzrostlo o 0,4 litru na osobu a den na celkových 88,7 litru na osobu a den. V roce 2017 bylo 94,7 % obyvatel zásobováno vodou z vodovodu, na veřejnou kanalizaci bylo připojeno 85,5 % obyvatel ČR. Meziročně došlo ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejný vodovod o 0,3 % a ke zvýšení podílu připojených obyvatel na veřejnou kanalizaci o 0,8 %. Podle základních ukazatelů sledovaných podle českých technických norem je jakost vody v tocích ČR uspokojivá, ale velká část toků zůstává hodnocena III. třídou

Příroda a krajina

Celková výměra zemědělského půdního fondu ČR se v období 2000–2017 snížila o 1,7 %. V roce 2017 v rámci zemědělského půdního fondu vzrostla plocha trvalých travních porostů na 12,8 % území a klesla výměra orné půdy na 37,5 % území. Mezi roky 2016–2017 vzrostla rozloha trvalých travních porostů o 0,3 %, rozloha orné půdy klesla o 0,2 %

Lesy

Podíl listnáčů na celkové ploše českých lesů každoročně stoupá, v roce 2017 tvořil 27 % z celkové plochy lesů oproti 26,7 % v roce 2016. Zvýšila se plocha lesních porostů, které jsou certifikované podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích (PEFC a FSC) na 70,6 %.

Půda a zemědělství

Na území ČR je potenciálně ohroženo 56,7 % zemědělské půdy vodní erozí, větrnou erozí je ohroženo 18,4 % zemědělské půdy. Celková výměra ekologicky obhospodařované půdy roste. Vloni bylo takto obhospodařováno 520 075 hektarů, tedy 12,4 % z celkové výměry zemědělského půdního fondu (ZPF), oproti 506 106 hektarům a 12,0 % podílu z celkové výměry ZPF v roce 2016.

Průmysl a energetika

Průmyslová produkce v roce 2017 meziročně vzrostla o 6,5 %. Energetická náročnost hospodářství ČR klesá, od roku 2010 nastal její celkový pokles o 17,5 %. Výroba elektřiny se v roce 2017 meziročně zvýšila o 4,5 %. V roce 2017 bylo vyrobeno 9 616 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, což znamená meziroční nárůst 2,6 %. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny v roce 2017 činil 11,0 %.

Doprava

Podíl veřejné dopravy na celkovém přepravním výkonu osobní dopravy v roce 2017 činil 33,9 %. Emise NOx, VOC, CO a suspendovaných částic z dopravy v období 2000 až 2017 poklesly. Pozitivně stoupá spotřeba CNG, za posledních deset hodnocených let (období 2008 až 2017) se zvýšila na desetinásobek.

Odpady

Celková produkce odpadů mezi lety 2016 až 2017 vzrostla o 0,8 % na 34 512,6 tisíc tun. Zvýšila se rovněž produkce komunálních odpadů (celkem 5 690,6 tisíc tun) a obalových odpadů (celkem 1 195,4 tisíc tun). Naopak k poklesu dlouhodobě dochází u produkce nebezpečných odpadů (celkem 1 507,7 tisíc tun). V nakládání s komunálními odpady nadále převažuje skládkování, jehož podíl (45,4 %) se snižuje ve prospěch materiálového využití (37,5 %) a také energetického využití (12,0 %). V nakládání s obalovými odpady roste míra recyklovaných odpadů z obalů (73,7 %), a tím i míra celkového využití odpadů z obalů (78,6 %).

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2657387-cesko-ma-stale-problem-s-kvalitou-ovzdusi-a-musi-lepe-nakladat-s-odpady-uvadi-zprava-o?fbclid=IwAR1aXobfLQDNm2cmoQENlpNk4cFDtkdeRP8o3XryxbsSD5Zs4u396h6E_10