Otázky pro 3 (Můj dům)

DOSTUPNOST RŮZNÝCH DRUHŮ PALIV NA NAŠEM TRHU STÁLE STOUPÁ, BEZ USTÁNÍ ALE ROSTE I JEJICH CENA. JAKÉ PALIVO SI ZVOLIT JE PROTO VELKÝM DILEMATEM PŘEDEVŠÍM PRO MAJITELE RODINNÝCH DOMKŮ.

Pevná paliva se znovu dostávají ke slovu. Není divu - po již dřívějším probuzení z vládou propagovaného snu o čistém a levném vytápění pomocí elektřiny a plynu a po nedávných výpadcích v dodávkách ruského plynu. Ale to nejsou jediné důvody. Současný trh nabízí kromě klasických forem i moderní produkty pevných paliv v podobě dřevěných či hnědouhelných briket, peletek a dalších. O ekonomické využití se pak starají pokročilé technologie soudobých kotlů, kamen a krbů.

Přesto se o pevných palivech často mluví jako o odcházející „epoše“ v oblasti vytápění. Jak to vidí ze svého pohledu tři odborníci, jimž jsme položili tři otázky?

1) Jsou v současnosti pevná paliva výhodná pro malospotřebitele?

2) Jaká je podle vás perspektiva pevných paliv na našem trhu?

3) V souvislosti s některými druhy pevných paliv se mluví o ekologickém provozu, v souvislosti s jinými naopak o neekologickém. Jaká je skutečnost a jakou roli v tom hrají moderní spotřebiče?

Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra životního prostředí, ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší MŽP

1. Uhlí je zatíženo spotřební daní, která činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla, čímž cena uhlí narůstá asi o 10%. Dřevo naopak není touto daní zatíženo vůbec, a zároveň je ve snížené sazbě DPH. Je třeba také zmínit, že nízkoemisní, energeticky účinné kotle na biomasu jsou dotovány z programu Zelená úsporám, přičemž dotace může s ohledem na kvalitu instalovaného zdroje činit až 95 000 Kč.

2. Na českém trhu je nouze o tříděné uhlí, které odebírají právě domácnosti. Letos přestala prodávat tříděné uhlí Sokolovská uhelná, na což reagovala Mostecká uhelná zvýšením cen tohoto sortimentu. Je pravděpodobné, že postupem času k tomuto opatření sáhnou i ostatní dodavatelé, což je příležitost pro alternativní zdroj, kterým je právě biomasa.

3. U jakéhokoliv druhu pevných paliv je důležitý především optimální režim provozu, tzn. správně nadimenzovaný kotel, nejlépe s automatickým přikládáním nebo akumulační nádobou. V takovém případě je optimalizován proces spalování a minimalizována produkce škodlivin. I u moderních kotlů na uhlí nicméně zůstává přinejmenším problém dodatečných emisí hlavního skleníkového plynu - oxidu uhličitého. Při spalování biomasy se naopak uvolní pouze ten oxid uhličitý, který byl odčerpán z atmosféry fotosyntézou rostlin při jejím růstu.

Ing. Jan Truxa, energetický auditor a poradce společnosti EkoWATT, zástupce ředitele společnosti EkoWATT

1. Jednoznačně ano, protože stále patří mezi nejlevnější paliva na trhu s výbornou dostupností a velkou tradicí. Uhlí je domácí surovina relativně dobře dostupná a tomu také odpovídá příznivá cena a široký výběr kotlů. Ceny jsou navíc celkem stabilní. Také využití biomasy se v současné době těší vzrůstající oblibě.

2. Pevná paliva budou mít i nadále významné postavení na trhu s palivy. Důvodem je nejen příznivá cena, ale také fakt, že je (a bude) stále plno domácností bez plynové přípojky. Mnoho obcí nemá zaveden zemní plyn a z důvodu vysokých investičních nákladů na plynofikaci nelze předpokládat, že tomu bude jinak. Zdaleka ne každý si bude moci dovolit využívat ostatní ušlechtilá paliva (topný olej, propan apod.). Proto budou tuhá paliva i v budoucnosti tvořit významnou část trhu.

3. Velkou budoucnost mají paliva z biomasy. Jedná se zejména o palivové dřevo, dřevěné brikety a peletky. Peletky navíc umožňují spalování v automatických kotlích s automatickým podáváním paliva a výbornou regulací výkonu. Biomasa má nízké emise a její spalování mnohem méně zatěžuje životní prostředí. Podobně jako peletky je možné spalovat v automatických kotlích uhlí a to s mnohem lepší účinností a výrazně menšími emisemi. Očekávám, že tyto automatické kotle budou i nadále přibývat a vytlačovat klasické kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním.

Bc. Jan Temr, člen uskupení Český kamnář

1. Budu-li mluvit za naší kamnářskou praxi, je řeč o kusovém dřevě (případně pilinových briketách). Cena paliva se velmi liší podle lokality jeho nákupu i podle jeho jakosti - především obsah vlhkosti je pro domácí kamna a krby zásadní. Velká výhoda dřeva spočívá v tom, že jeho prostým sušením, tedy uložením ve větraném přístřešku po dobu 2-3 let se jeho výhřevnost až zdvojnásobí - zcela zdarma. To není možné u žádného jiného běžně užívaného paliva.

2. Vzhledem k tomu, s jakou účinností dokážou dnes moderní kamna a krby pracovat a jaké technologické prvky se v nich uplatňují (sdílení energie do topné vody, elektronicky optimalizované hoření, mnohahodinová akumulace atd.), je perspektiva dřeva jako obnovitelného zdroje energie jistá. Budoucnost interiérových topidel navíc není jen otázkou ekonomiky provozu, důležitou roli hraje i pro investora často nenahraditelná estetická hodnota.

3. Prudký vývoj posledních let se soustředil právě na účinnost spalování a tedy i ekologický provoz. Zákazníci se při výběru topidla stále často orientují pouze podle vnějších znaků, ale ta skutečná užitná hodnota je skryta v jeho konstrukci. V případě použití víceplášťové spalovací komory s rozvodem sekundárního vzduchu (pro jeho předehřátí před vstupem do spalování), kvalitního akumulačního nebo teplovodního výměníku a elektronické regulace hoření je zkušebnami prokázána celková účinnost překonávající hranici 90 %. V takovém provozu je potom do ovzduší uvolňováno pouze tolik CO2, kolik příroda spotřebuje pro obnovu stejného množství biomasy, které bylo spáleno, a tak je udržována naprostá rovnováha.

Stojan Černodrinski, Můj dům, 20.1.2010, str. 96, Stavíme