Aktuality ke Stockholmské úmluvě

  • Vláda České republiky na základě svého usnesení ze dne 24. července 2017 č. 553 uložila provádění aktualizovaného Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech v České republice na léta 2018-2023, a to Ministerstvu životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Elektronická verze tohoto Plánu je uvedena v části „Strategické dokumenty“.
    Ve dnech 24. dubna až 5. května 2017 se v Ženevě uskutečnilo 8. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy. Konference přijala 27 rozhodnutí, včetně rozhodnutí o zařazení chemických látek: dekabromdifenylether (dekaBDE) a chlorované parafíny s krátkým řetězcem (SCCP) do přílohy A a hexachlorbutadien (HCBD) do přílohy C. Lze očekávat, že změna těchto příloh vstoupí v platnost pro většinu smluvních stran vč. České republiky na podzim/v zimě roku 2018 (na základě článku 22 odst. 3 písm. c) Stockholmské úmluvy).