Aktuality - Natura 2000

 • Přijetí Prioritního akčního rámce pro soustavu Natura 2000 v ČR na období 2021 - 2027
  Česká republika v září 2020 přijala a Evropské komisi odevzdala nový Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR na období 2021 - 2027 ("PAF"). Jedná se o strategický víceletý nástroj plánování, jehož cílem je poskytnout komplexní přehled opatření, která jsou nezbytná k implementaci evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a s ní související zelené infrastruktury, a současně stanovit potřeby financování těchto opatření a dát je do souvislosti s příslušnými programy financování EU. Právním základem pro PAF je čl. 8 odst. 1 směrnice o stanovištích, který ukládá členským státům zaslat Komisi případné odhady týkající se spolufinancování z prostředků Evropské unie.
 • Novela nařízení vlády o stanovení národního seznamu
  Dne 6. února 2020 vyšla ve Sbírce zákonů novela národního seznamu evropsky významných lokalit, kterou vláda schválila na svém jednání dne 20. ledna 2020. Nařízením vlády č. 29/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. a nařízení vlády č. 207/2016 Sb., došlo k zařazení nové evropsky významné lokality Louky u Přelouče na národní seznam; zároveň bylo jako předmět ochrany lokality Porta Bohemica doplněno stanoviště štěrkopískových náplavů (3270). Tato novela nabyla účinnosti dne 21. února 2020. Návrh doplnění reaguje na potřebu zajištění ochrany přírodovědecky cenných fenoménů a dlouhodobý požadavek Evropské komise na jejich zařazení do soustavy Natura 2000. Současný právní stav z hlediska národního seznamu EVL je nařízení vlády č. 318/2013 Sb., ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., nařízení vlády č. 207/2016 Sb. a nařízení vlády č. 29/2020 Sb.; zkráceně je žádoucí využívat citaci "ve znění pozdějších předpisů".
 • Novela nařízení vlády o stanovení národního seznamu
  Dne 29. června 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela národního seznamu evropsky významných lokalit, kterou vláda schválila na svém jednání dne 8. června 2016. Nařízením vlády č. 207/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., byla doplněna na národní seznam lokalita Porta Bohemica. Tato novela nabyla účinnosti dne 1. července 2016. Návrh doplnění reagoval na výsledky hodnocení dostatečnosti českého národního seznamu, které proběhlo v roce 2011.
 • Novela nařízení vlády o stanovení národního seznamu
  Dne 18. 3. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů novela národního seznamu evropsky významných lokalit, kterou vláda schválila na svém jednání dne 3. února 2016. Nařízením vlády č. 73/2016 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, tak byl doplněn národní seznam o 50 nových evropsky významných lokalit. Do dalších 70 stávajících lokalit byl doplněn jeden nebo více nových předmětů ochrany. Návrh doplnění reagoval na výsledky hodnocení dostatečnosti českého národního seznamu, které proběhlo v roce 2011. Součástí novely byly technické úpravy hranic v podobě zejm. zarovnání na vyhlášená zvláště chráněná území, na parcely či porostní skupiny apod. Všechny změny byly předem projednány s Evropskou komisí.

 • Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
  Dne 14. října 2013 vyšlo ve Sbírce zákonů nové nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit pod č. 318/2013 (PDF, 243 MB ), které nahrazuje nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 201/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. je účinné patnáctým dnem od vyhlášení, tj. 29. října 2013.
  Přijetím nového nařízení vlády je natrvalo ukotvena ochrana dle § 45c odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění pro 189 evropsky významných lokalit na celém jejich území a dalších 210 evropsky významných lokalit zčásti. Mapový zákres předpokládaného prostorového vymezení navrhovaných forem ochrany pro jednotlivé evropsky významné lokality dle schváleného nařízení vlády ve formě shapefile (včetně technického popisu) je možné stáhnout zde (ZIP, 17 MB ), včetně popisu postupu (PDF, 277 kB ), který byl použit při výběru vhodné formy ochrany pro jednotlivé evropsky významné lokality.
  Z národního seznamu bylo vyřazeno 7 EVL, jejichž zrušení bylo schváleno Evropskou komisí v březnu 2011 (viz aktualita z března 2011). Národní seznam obsahuje celkem 1075 evropsky významných lokalit.
 • Dne 19. 6. 2012 vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 208/2012 (PDF, 2 MB ) nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu. Nařízení vlády nabývá účinnosti patnáctým dnem od jeho vyhlášení, tj. dne 4. 7. 2012.
  Orgány ochrany přírody jsou dle § 45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, povinny upozornit vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách formou veřejné vyhlášky na možnost uzavření smluvní ochrany podle § 39 uvedeného zákona, a to pro ty evropsky významné lokality, jejichž ochrana bude dle nařízení vlády o národním seznamu evropsky významných lokalit (dle § 45a odst. 2 zákona) zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území.

 • V březnu 2011 proběhlo v Průhonicích bilaterální jednání zástupců České republiky a Evropské komise za účasti zástupců z nevládních organizací s odborným zaměřením na ochranu přírody, akademické sféry a evropského sdružení vlastníků, hájící zájmy soukromých vlastníků lesů. Hlavním předmětem jednání bylo na základě odborných dat posoudit, zda je v české části soustavy Natura 2000 zastoupeno dostatek vhodných lokalit k ochraně evropsky významných druhů a přírodních stanovišť tak, aby bylo možné naplnit cíle směrnice 92/43/EHS o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť. Pro většinu fenoménů ČR obhájila dostatečné zastoupení evropsky významných lokalit, avšak v některých případech Komise považuje za nutné doplnit do soustavy nové vhodné lokality. Česká část soustavy Natura 2000 je proto hodnocena jako téměř kompletní. (Oficiální výsledky zaslané EK (PDF, 62 kB )).

  Dále byl projednán požadavek ČR o vyjmutí 8 EVL ze seznamu a změny ve vymezení 5 EVL. Zařazení těchto lokalit do soustavy Natura 2000 bylo kategorizováno jako vědecké pochybení, neboť při přípravě návrhů těchto lokalit došlo k chybnému zhodnocení nebo interpretaci aktuálních dat o jejich kvalitě, jak bylo dokladováno předloženými odbornými daty. V 7 případech byla tato žádost uznána jako předmětná a lokality budou vyškrtnuty z národního, resp. evropského seznamu. Jedná se o lokality: CZ0213055 Podolí, CZ0313120 Římov, CZ0513247 Pelíkovice, CZ0312029 Bošice, CZ0623033 Znojmo – hrad, CZ0623780 Jaroslavice – zámek, CZ0813761 Důl Ruda I. V případě lokality CZ0212022 Slepeč pro střevíčník pantoflíček byla žádost zamítnuta z důvodu nedostatečné průkaznost vymizení druhu z lokality. Dotčené lokality budou z evropského seznamu vyřazeny teprve poté, co bude aktualizován národní seznam nařízením vlády. Do té doby se na lokality vztahuje příslušná ochrana podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Žádost o změny ve vedení hranic byla založena na upřesnění odborných dat o výskytech druhů a stanovišť na území dotčených lokalit. Vedení hranic bylo zpřesněno tak, aby bylo zahrnuto území výskytu předmětů ochrany a související území nutná k zajištění jejich ochrany. Schválená změna hranic se týká 5 lokalit: CZ0214050 Žehuňsko (lokalita vznikla sloučením tří původně vyhlášených lokalit CZ0213090 Žehuň - obora, CZ0213089 Žehuň a CZ0213014 Dlouhopolsko, které tímto zanikají), CZ0214010 Dománovický les, CZ0314021 Borkovická blata, CZ0323159 Plzeň – Zábělá a CZ0420171 Údolí Hačky. V revidovaném vymezení jsou lokality již na stávajícím národní seznam ve znění nařízením vlády č. 371/2009 Sb., avšak v evropském seznamu se tyto změny promítnou až na konci roku 2012, kdy bude vydán aktualizovaný evropský seznam s evropsky významnými lokalitami v podobě k 1. 10. 2011.

 • Dne 10. ledna 2011 přijala Evropská komise aktualizované seznamy evropsky významných lokalit pro 6 biogeografických regionů - alpinský, atlantský, boreální, kontinentální, panonský a středomořský. Evropsky významné lokality doplňovalo 15 členských zemí (Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie), evropský seznam byl rozšířen o 739 lokalit a celková rozloha se zvýšila téměř o 27 000 km2.

  Rozhodnutí Komise, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný evropský seznam pro kontinentální oblast, bylo publikováno v Úředním věstníku EU pod č. K(2010) 9669 dne 8. února 2011. Tímto Rozhodnutím byly do evropského seznamu přijaty lokality doplněné do národního seznamu novelou nařízení vlády č. 371/2009 Sb. pro kontinentální oblast.
  Rozhodnutí Komise, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný evropský seznam panonskou oblast, bylo publikováno v Úředním věstníku EU pod č. K(2010) 9677 dne 12. února 2011. Většina evropsky významných lokalit z národního seznamu pro panonskou oblast však byla již zařazena do evropského seznamu v roce 2008 po aktualizaci národního seznamu novelou nařízení vlády č. 301/2007 Sb.

  V návaznosti na vydání Rozhodnutí Komise budou všechny evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlášeny nařízením vlády podle ustanovení § 45c odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

 • 5. 10. 2009 schválila vláda usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Novela nařízení vlády č. 371/2009 Sb. vešla v účinnost dnem opublikování ve Sbírce zákonů, tzn. dne 3. 11. 2009.

  Tímto se národní seznam evropsky významných lokalit navyšuje o 233 nových lokalit, u 26 stávajících lokalit dochází k jejich velkému rozšíření provázenému změnou kódu, 2 lokality jsou značně rozšiřovány beze změny kódu, 170 stávajících lokalit se mění (např. změna kategorie zvláště chráněného území, doplnění nového předmětu ochrany) a 21 lokalit, které již nejsou uvedeny v evropském seznamu, bylo z důvodu zániku předmětu ochrany vyřazeno.

  Dne 26. 10. 2009 schválila vláda usnesením č. 1329 návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a návrh nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Dehtář. Nařízení vlády č. 405/2009 Sb. a č. 406/2009 Sb. nabyla účinnosti dnem opublikování ve Sbírce zákonů, tzn. dne 25. 11. 2009. Tímto se počet vymezených ptačích oblastí na území ČR zvýšil na 41.