Aktuality k Úmluvě o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států

7. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států, které se uskutečnilo ve švédském Stockholmu 14.-16. listopadu 2012, bylo příležitostí připomenout si 20. výročí sjednání této důležité regionální úmluvy.

Konference přijala řadu rozhodnutí na podporu další implementace úmluvy, mj. přijala plán práce na období 2013-2014 s prioritizací Asistenčního programu pro země východní Evropy, Balkánu, Kavkazu a Střední Asie, dále přijala udržitelný finanční mechanismus Úmluvy a rozhodla o přípravě změny Přílohy I o nebezpečných látkách pro účely vymezení nebezpečných činností, aby tato příloha byla uvedena v soulad s Globálně harmonizovaným systémem OSN pro klasifikaci a označování chemických látek.

Česká republika potvrdila svou pozici důležité smluvní strany úmluvy – delegát ČR Pavel Forint byl zvolen jako člen do byra úmluvy na období 2012-2014. Český příspěvek k implementaci úmluvy v uplynulém období byl demonstrován mj. prostřednictvím prezentace P. Forinta k česko-německé spolupráci v oblasti společných inspekcí zařízení na obou stranách hranice, nebezpečných ve smyslu úmluvy, a také Prof. Pavla Danihelky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě k tématu spolupráce mezi ústředními a místními úřady – česká zkušenost.