Aktivity MŽP v oblasti geologie

Rámcový přehled aktivit Ministerstva životního prostředí v oblasti geologie

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy v geologii a do jeho působnosti spadají činnosti v oblasti:

  • geologických prací,
  • výkonu státní geologické služby,
  • ochrany horninového prostředí včetně ochrany nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou.

Tyto činnosti v rámci MŽP zajišťuje odbor geologie.

Státní správa MŽP v oblasti geologie je podložena především zákonem č. 62/1988 Sb. (zákon o geologických pracích), v menší míře zákonem č. 44/1988 Sb. (horní zákon) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Platné znění zákonů a vyhlášek se nachází v rubrice Platné právní předpisy.

Ministerstvo životního prostředí připravuje a zpracovává koncepci právních předpisů z oblasti geologie a hornictví a podílí se spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na přípravě a zpracování koncepce kodexu horního práva a surovinové politiky státu.

MŽP organizuje a metodicky usměrňuje výkon státní geologické služby, který zajišťuje příspěvková organizace Česká geologická služba. Agendu, kterou do r. 2011 zajišťovala organizační složka státu Česká geologická služba – Geofond, vykonává od r. 2012 Česká geologická služba.

V rámci ochrany životního prostředí jsou vyhodnocovány rizikové geologické faktory (vlastnosti horninového prostředí, které mohou negativně ovlivnit kvalitu životního prostředí - např. náchylnost k sesuvům a k řícení skal) a je zajišťován soulad územních plánů s poznatky vyplývajícími z geologické stavby území státu.

Z lidských aktivit, které mají výrazný vliv na krajinu a životní prostředí, je významná především těžební činnost. Pokud je ohlášena existence nebo projev starého důlního díla, spadá do povinností MŽP je v nutné míře zajistit nebo zlikvidovat, pokud ohrožuje některý obecný, zákonem chráněný zájem.

K plnění úkolů státu a k naplňování státní politiky v oblasti geologie MŽP zajišťuje provádění geologických prací. Tyto práce pokrývají problematiku environmentální geologie (regionální geochemie, antropogenní kontaminace, hydrogeologie a inženýrská geologie), vyhledávání a ochrany ložisek nerostných zdrojů, zřizování a vedení databanky v rámci geologické informatiky a likvidace následků geologických prací; zadávány jsou i syntetické geologické práce.

Na geologii jsou zaměřeny také některé projekty zahraniční rozvojové spolupráce České republiky zajišťované Ministerstvem životního prostředí.