Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR na období 2021–2027

Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 v ČR na období 2021–2027 stanovující opatření nezbytná pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany soustavy Natura 2000 z hlediska ochrany v návaznosti na článek 8 směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Stáhněte si...