Agenda poplatků

Poplatky dle § 88 - 90i zákona č. 254/ 2001 Sb. o vodách (vodní zákon).