Agenda 2030

Agenda 2030

V září 2015 přijalo světové společenství na půdě Valného shromáždění Organizace spojených národů společné cíle udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a ambiciózní program ve všech oblastech lidského konání.

Její klíčovou součástí je 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a 169 specifických podcílů, vstoupily v platnost k 1. lednu 2016 a všechny členské státy OSN je mají naplnit do roku 2030. Cílem Agendy 2030 je do této doby docílit udržitelného rozvoje v těchto oblastech

 • Lidé – vymýcení chudoby a hladu ve všech jejich formách a rozměrech a umožnění všem lidem na světě, aby naplnili svůj potenciál v důstojnosti, rovnosti a zdravém životním prostředí.
 • Planeta – ochrana planety před jejím poškozením, včetně udržitelné spotřeby a výroby a čerpání přírodních zdrojů a podnikání urgentních kroků v rámci klimatické změny.
 • Prosperita – zajištění prosperity a životního naplnění pro všechny, včetně toho, že ekonomický, sociální a technologický rozvoj půjde ruku v ruce s přírodou.
 • Mír – zajištění mírumilovných, spravedlivých a inkluzivních společností, které jsou oproštěny od strachu a násilí.
 • Partnerství – vytvoření „globálního partnerství pro udržitelný rozvoj“ založeném na posílené globální solidaritě zaměřené především na potřeby nejchudších a nejvíc ohrožených lidí se zapojením všech zemí, aktérů a lidí.

Ústředním heslem Agendy 2030 je „Leave no one behind“ (Neopominout nikoho).

Proces tvorby Agendy 2030 začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na summitu OSN poprvé došlo k propojení rozvojových cílů v ekonomické a sociální oblasti s environmentálními tématy a strategiemi a debata o budoucnosti rozvojové strategie po roce 2015. Poté začala série intenzivních jednání a setkávání politiků na vysoké úrovni spolu s občanskou společností, akademickou obcí a podnikatelskou sférou, která vyústila ve tvorbu Agendy 2030.

V čem se Agenda 2030 liší od předchozích rozvojových strategií OSN?

 • Agenda 2030 je zatím nejširší a nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů
 • Agenda stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují.
 • Cíle udržitelného rozvoje nefungují samy o sobě. Každý cíl spadá do dvou nebo i tří pilířů (například SDG 13, Klimatická opatření, se týká ekonomického i environmentálního pilíře). Cíle se navzájem doplňují, a tvoří tedy ucelený a propojený systém rozvoje.
 • SDGs se vztahují na všechny státy, nejen ty rozvojové. Snaží se nabourávat tradiční vztah „dárce-příjemce.“
 • Agenda 2030 klade důraz na jasná data a pravidelný monitoring jejího naplňování. Představitelé států se každý rok červenci scházejí na Politickém fóru na vysoké úrovni (HGigh-Level Political Forum), které slouží jako platforma pro prezentaci tzv. národních dobrovolných reportů. Sdílejí spolu zde zkušenosti z realizace a naplňování SDGs v jednotlivých zemí. Česká republika se přezkumu zúčastnila v roce 2017, národní zprávu si můžete přečíst zde.
 • Na půdě OSN je průběžně vyjednávána a zpřesňována sada indikátorů pro měření pokroku v naplňování SDGs. Mezi nejvýznamnější publikace, které analyzují pokrok v naplňování Agendy 2030 na úrovni jednotlivých států v mezinárodním srovnání, patří SDG Index a Dashboard a studie OECD Measuring Distance to SDGs Targets.
SDGs a ČR

K naplňování celosvětově platné a uznávané Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje se zavázala i vláda České republiky. Do podmínek České republiky je převádí Strategický rámec Česká republika 2030 přijatý vládou v roce 2017. V říjnu 2018 byla schválena Implementace Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice. Slouží jako převodník plnění jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje pro státní správu včetně identifikace vazeb na samotný Strategický rámec Česká republika 2030 a mezer mezi podcíli Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, které Česká republika 2030 nepokrývá.

Na základě zhodnocení významu jednotlivých cílů Agendy 2030 materiál vybírá ty relevantní pro ČR, mezi které patří zejména přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a rozvoj obnovitelných a decentralizovaných zdrojů energie, vyrovnaný regionálních rozvoj, zlepšení kvality ovzduší či zmírnění genderové nerovnosti, podpora tuzemských malých a středních firem, vytvoření efektivního systému sociálního bydlení, ochrana klimatu a půdy či podpora transferu znalostí mezi veřejným a soukromým sektorem a akademickou sférou. Pro každý cíl stanovuje základní úkoly na domácí i zahraniční úrovni.

Stáhněte si...