Agenda 2030

Agenda 2030

Agenda 2030, celým názvem Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030" (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development), je program rozvoje na následujících 15 let (2015–2030). Strategie byla přijata v září 2015 na summitu OSN. Její klíčovou součástí je Sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs) a 169 specifických podcílů. Cílem Agendy 2030 je vymýtit chudobu a docílit udržitelného rozvoje všech zemí do roku 2030. Její heslo je „Leave no one behind“ (Nenechat nikoho vzadu).

Proces tvorby Agendy 2030 začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na tomto summitu poprvé došlo k propojení rozvojových cílů v ekonomické a sociální oblasti s environmentálními tématy a strategiemi a debata o budoucnosti rozvojové strategie po roce 2015. Poté začala série intenzivních jednání a setkávání politiků na vysoké úrovni spolu s občanskou společností a podnikatelskou sférou, která vyústila ve tvorbu Agendy 2030.

V čem se Agenda 2030 liší od předchozích rozvojových strategií OSN?
  • Agenda 2030 je zatím nejširší a nejkomplexnější rozvojovou strategií, na které se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů
  • Agenda stojí na třech pilířích – ekonomickém, sociálním a environmentálním. Tyto pilíře jsou neoddělitelně propojené a navzájem se doplňují.
  • Cíle udržitelného rozvoje, SDGs nefungují samy o sobě. Každý cíl spadá do dvou nebo i tří pilířů (například SDG 13, Klimatická opatření, se týká ekonomického i environmentálního pilíře). Cíle se navzájem doplňují, a tvoří tedy ucelený a propojený systém rozvoje.
  • SDGs se vztahují na všechny státy, nejen ty rozvojové. Snaží se nabourávat tradiční vztah „dárce-příjemce.“
  • V Agendě 2030 je důraz kladen na jasná data a pravidelný monitoring jejího naplňování. OSN také každoročně vydává zprávu o pokroku v udržitelném rozvoji a naplňování cílů jednotlivými státy, SDG Index. Česká republika se v posledním SDG Indexu z roku 2017 umístila na 13. místě.
Stáhněte si...