Projekty podporující adaptaci v ČR

Úspěšná adaptace na změnu klimatu vede ke snížení zranitelnosti a zvýšení odolnosti vůči jejím dopadům, aniž by byla ohrožena kvalita životního prostředí a ekonomický a společenský potenciál rozvoje. Proces přizpůsobování se změně klimatu je postupný a dlouhodobý a je potřeba ho provádět napříč všemi úrovněmi, od mezinárodní a celostátní až po individuální. V posledních letech bylo podpořeno několik zajímavých adaptačních projektů:

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy (PDF, 177 kB)

Komplexní plánovací, monitorovací, informační a vzdělávací nástroje pro adaptaci území na dopady klimatické změny s hlavním zřetelem na zemědělské a lesnické hospodaření v krajině (PDF, 178 kB)

UrbanAdapt – Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (PDF, 252 kB)

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu (PDF, 331 kB)

Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích (PDF, 251 kB)

Podpora výměny informací o dopadech změny klimatu a adaptačních opatření na národní a regionální úrovni (PDF, 331 kB)

Národní strategie adaptace budov na změnu klimatu (PDF, 326 kB)

Zvyšování povědomí o adaptačních opatřeních na změnu klimatu v prostředí českých měst s využitím norských zkušeností (PDF, 328 kB)

Informační kampaň pro posílení udržitelného užívání vodních zdrojů a ekosystémových služeb krajiny v podmínkách globální změny (PDF, 330 kB)

Adaptace sídel na změnu klimatu – praktická řešení a sdílení zkušeností (PDF, 329 kB)

CzechAdapt – Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR (PDF, 330 kB)

Počítáme s vodou (PDF, 329 kB)

Možnost řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR (PDF, 324 kB)

Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti (PDF, 326 kB)

Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu (PDF, 251 kB)