Příprava Národní zprávy o implementaci Aarhuské úmluvy v ČR za období let 2014-2016

Smluvní strany Úmluvy předkládají v 2-3letých intervalech zprávy o plnění Úmluvy, a to vždy před zasedáním smluvních stran, tzv. MOP (Meeting of the Parties). Na MOP jsou národní implementační zprávy projednávány v souladu s čl. 10 odst. 2 úmluvy. Zprávy jsou pak zveřejňovány na stránkách OSN věnovaných Aarhuské úmluvě; národní implementační zprávy za předchozí období jsou uveřejněny na stránkách UNECE, v části věnované úmluvě.

Ministerstvo životního prostředí, které vykonává funkci národního kontaktního místa pro Aarhuskou úmluvu vypracovalo návrh zprávy, která bude předložena MOP na zasedání v roce 2017. Návrh je nyní otevřen k připomínkám veřejnosti. Obsah zprávy je dán závaznou osnovou, která je ve II. části dokumentu. V části I je popsáno plnění ustanovení úmluvy podle jednotlivých bodů osnovy a v části III pro doplnění text Úmluvy v aktuálním znění, tj. včetně později přijaté části vztahující se ke geneticky modifikovaným organismům.

Své připomínky a náměty prosím zasílejte elektronicky na adresu marta.ortova@mzp.cz nebo info@mzp.cz, a to do 18. října 2016.

Stáhněte si...