Údaje zpracovány k datu: 10/09/2012

DATAB - Katalog databází
Název:DATAB - Katalog databází
Charakteristika:Referenční databáze o zpracovaných databázích v informačních střediscích a knihovnách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací. Aktualizace databáze je od roku 2002 prováděna z podkladů poskytnutých jednotlivými informačními středisky a knihovnami do Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací.
Zadavatel:RIS MŽP
Zpracovatel:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz; AOPK‚ Barbora Molíková‚ tel.: 283 069 277‚ barbora.molikova@nature.cz; ČGS‚ RNDr. Hana Breiterová‚ tel: 257 089 417‚ hana.breiterova@geology.cz; ČGS-Geofond‚ M. Hrdlovicsová‚ tel.: 233 371 190 l.209‚ mhrdlovicsova@geofond.cz; ČHMÚ‚ Miloslava Konopáčová‚ tel.. 244 032 723‚ fax.: 244 032 721‚ konopacova@chmi.cz; SJ ČR ‚ Ing. Ivana Mrázková‚ tel.: 271 000 056‚ mrazkova@caves.cz; UK PedF‚ Mgr. Alena Skokanová‚ tel. 221 900 149‚ Alena.Skokanova@pedf.cuni.cz; VÚKOZ‚ Ing. Jana Dostálková‚ tel.: 296 528 334‚ fax: 267 750 440‚ dostalkova@vukoz.cz; VÚV‚ Ing. Naďa Wannerová‚ tel. 220 197 206‚ fax: 233 333 804‚ nada_wannerova@vuv.cz
Správce databáze:RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz
Internetová prezentace:SYSNET s.r.o.‚ Mgr. Erik Borš‚ tel.: 602 772 673‚ ebors@sysnet.cz; RIS MŽP‚ Mgr. Jaroslava Kotrčová‚ tel.: 267 122 531‚ fax: 267 311 381‚ Jaroslava.Kotrcova@mzp.cz
On-line verze (URL):http://www.env.cz/is/db-datab/
Retrospektiva databáze:1998 - 2012
Retrospektiva záznamů:2012
Vystaveno na webu od (-do):1999
Počet záznamů:72
Struktura záznamu:organizace; název; charakteristika; zadavatel; správce databáze; zpracovatel; internetová prezentace; retrospektiva databáze; retrospektiva záznamů; vystaveno na webu od (- do); on-line verze (URL); počet záznamů; struktura záznamu; aktualizace; software; výstup; přístup; klíčová slova; keywords; doplňující informace; tematické třídění (kódy‚ slovně); thematic classification; druh databáze; poznámka; datum zápisu; datum zveřejnění; datum poslední aktualizace; zveřejnil
Aktualizace:průběžně
Software:Lotus Notes/Domino‚ CDS/ISIS (LatISIS)‚ WinISIS
Výstup:on-line na www stránce MŽP‚ rubrika Informační služby
Přístup:http://www.env.cz/is/db-datab/
Klíčová slova:služby informační veřejné; služby knihovnické; databáze; přehled databází; středisko informační; knihovna; Ministerstvo ŽP; organizace resortní; organizace spolupracující; prostředí životní
Keywords:public information services; librarian’s services; database; summary of databases; information centre; library; Ministry of the Environment; resort organisation; co-operative organisation; environment
Druh databáze:referenční
Poznámka:Správce databáze‚ zpracovatel a internetová prezentace: od r. 1995 do r. 2001 RIS MŽP‚ PhDr. Nina Vališová‚ od r. 2001 do r. 2008 Michal Vališ‚ internetová prezentace do r. 2003 ve spolupráci se SYSNET s.r.o.