Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Správní archiv > Služby archivu

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Služby archivu

Spisovna a správní archiv poskytuje uživatelům náhled dokumentu, kopie dokumentu, popř. zapůjčení dokumentu tak, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních Spisového a skartačního řádu.

Informace o obsahu dokumentů či spisů uložených ve spisovně nebo správním archivu podává zaměstnanec pověřený k této činnosti vedoucím zaměstnancem útvaru, který je původcem dokumentu nebo spisu.

Služby pro zaměstnance ministerstva

Zapůjčení dokumentů či spisů zaměstnancům ministerstva, kteří jsou původci těchto materiálů, ze spisovny, popř. správního archivu (pokud není stanoveno jinak), vyřizuje pověřený zaměstnanec z útvaru původce ve spolupráci s pracovníkem archivu, který dokument vyhledá.

Zapůjčení dokumentů či spisů zaměstnancům ministerstva, kteří nejsou původci těchto materiálů, ze spisovny, popř. správního archivu (pokud není stanoveno jinak), vyřizuje pověřený zaměstnanec útvaru žadatele. Zapůjčení dokumentu či spisu povoluje vedoucí zaměstnanec útvaru původce, popř. jeho nástupce.

Dokumenty a spisy ze spisovny, popř. správního archivu, se půjčují zaměstnancům ministerstva nejdéle na dobu 14 dnů (pokud není stanoveno jinak).

Služby pro veřejnost

Dokumenty a spisy ze spisovny a správního archivu mohou být veřejnosti zapůjčeny k prezenčnímu studiu na základě písemné žádosti žadatele, potvrzené útvarem původce, jemuž spis nebo dokument náleží. Informace o kontaktech na pověřené pracovníky odborných útvarů, o dokumentech či spisech ze spisovny, popř. správního archivu poskytuje zaměstnanec archivu: Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax.: 267 311 381.

O zapůjčení dokumentů či spisů ze spisovny, popř. správního archivu, vede zaměstnanec pověřený vedením spisovny nebo správního archivu evidenci.

Dokumentaci EIA, která je uložena ve Správním archivu ministerstva, lze prezenčně zapůjčit po dohodě se sekretariátem odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.

Informace poskytuje:

Eva Lerstová, tel.: 26712 2280

Vzhledem k tomu, že je správní archiv umístěn mimo budovu ministerstva, je nutné své požadavky a návštěvu správního archivu konzultovat předem s pověřeným zaměstnancem telefonicky nebo elektronickou poštou.

Informace poskytuje:

Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381