Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Informační pracoviště EU > Předpisy ES a české právní předpisy > Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů

Vážení uživatelé,

aktualizace předpisů Evropských společenství/Evropské unie z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů byla ukončena 31.10.2012.

U každého předpisu je uvedena oblast, ke které se předpis vztahuje, CELEX, název předpisu a údaje o vydání. Předpisy jsou v tabulkách řazeny časově podle zveřejnění v Úředním věstníku.

CELEX identifikuje předpis. Číslice „2“ uvedená na prvním místě znamená, že se jedná o primární (základní) legislativu ES, stručně řečeno „smlouvy – treaties“ a dokument má pak uprostřed „A“; číslice „3“ na začátku je vyhrazena pro sekundární (odvozenou) legislativu ES, kam patří „D“ rozhodnutí, „L“ směrnice, „R“ nařízení, „H“ doporučení, „Y“ ostatní právní předpisy a „J“ rozsudek. Těsně před písmenem je uveden rok přijetí dokumentu a za písmenem následuje jeho evidenční číslo, které je vždy čtyřmístné, a proto jsou před nízkým evidenčním číslem předřazené „0“. Číslo v závorce, používané u smluv, protokolů, úmluv, dohod a ostatních právních předpisů specifikuje dokument.

Oblast životního prostředí představuje základní rozdělení do tematických celků, kterými jsou A - horizontální opatření, B - kvalita ovzduší, C -nakládání s odpady, D - kvalita vod, E - ochrana přírody, F - kontrola průmyslového znečištění a řízení rizik, G-chemické látky, přípravky a geneticky modifikované organismy, H - hluk z vozidel a ze zařízení, I - jaderná bezpečnost a ochrana před zářením, J - změny klimatu, K - civilní ochrana, P – politika, X - mezinárodní spolupráce a Z - právní předpisy ES/EU související s problematikou životního prostředí.

Vlastní databáze předpisů ES/EU obsahuje kromě údajů uváděných v přehledu informace o notifikaci, gesci, datu platnosti a souvisejících předpisech.

Informace poskytuje:
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531