Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy

V souladu s platným zněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo životního prostředí orgánem příslušným k vydávání rozhodnutí o povolení k provozování záchranných stanic pro handicapované živočichy podle § 5 odst. 9 tohoto zákona a je také příslušné k vedení přehledu záchranných stanic a k jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato kompetence náleží Ministerstvu životního prostředí od 1. 10. 2008, kdy vstoupil v platnost zákon č. 312/2008 Sb., jímž byl zákon o ochraně přírody a krajiny novelizován.

V následujícím přehledu jsou zobrazeny záchranné stanice, které mají svou činnost řádně povolenu v souladu s výše uvedeným zákonným ustanovením. U každé stanice jsou uvedeny její kontaktní údaje, územní působnost (tak jak je uvedená v rozhodnutí MŽP o povolení k provozování záchranné stanice), rozsah péče, kterou může daná záchranná stanice poskytovat s ohledem na její vybavení a odborné zázemí, a další informace. U záchranných stanic, jež jsou současně členem Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody, je uveden i tento údaj.