IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


05/17/2016  Zkoušky Odborně způsobilých osob dle zákona o integrované prevenci  Datum zkoušky Odborně způsobilých osob je stanoveno na 20. června 2016 od 10:00 do 16:00 v Praze na Ministerstvu životního prostředí.
04/20/2016  Hodnocení zpráv o implementaci směrnice o průmyslových emisích a směrnice IPPC je veřejně dostupné  Evropská komise zpřístupnila veřejnosti na stránkách CIRCABC hodnocení a shrnutí zpráv k implementaci směrnice o průmyslových emisích (IED) a směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Dokumenty jsou k dispozici v anglickém jazyce prostřednictvím odkazů, přístupných v této aktualitě.
04/18/2016  Harmonogram přezkumů integrovaných povolení - aktualizace k lednu 2016  Zveřejnění aktualizace harmonogramu přezkumů integrovaných povolení, referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a závěrů o nejlepších dostupných technikách.
02/19/2016  Připomínky v mezistátním povolování  Možnost zaslání připomínek k integrovanému povolování zařízení v Polsku (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów)
11/25/2015  Závěry o BAT pro výrobu desek na bázi dřeva  Dne 24.11.2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2015, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu desek na bázi dřeva.
07/31/2015  Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a její dopady na proces integrovaného povolování  Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (tzv. novela EIA) přináší několik zásadních změn ve způsobu environmentálního povolování. Dopady na oblast integrované prevence jsou zpracovány ve zveřejňovaném metodickém dokumentu.
07/13/2015  Sdělení k přechodnému národnímu plánu publikováno ve Věstníku MŽP  Ve Věstníku MŽP (ročník XXV, červen 2015, částka 6) bylo zveřejněno sdělení k přechodnému národnímu plánu podle zákona zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost má bezprostřední dopad na dotčená zařízení, provozovaná v režimu integrované prevence. Postup povolujících úřadů a provozovatelů ve věci přechodného národního plánu je podrobně řešen v příslušném metodickém pokynu.
05/13/2015  Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky  Zveřejnění nového dokumentu, který by měl zpřehlednit povinnosti týkající se BAT v oblasti výroby buničiny, papíru a lepenky.
04/24/2015  Přechodný národní plán pro velká spalovací zařízení byl formálně přijat Evropskou komisí  Dne 10. dubna 2015 přijala Evropská komise rozhodnutí C(2015) 2298 o oznámení předloženém Českou republikou týkajícím se přechodného národního plánu podle článku 32 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Tato informace byla zveřejněna v Uředním věstníku EU pod číslem 2015/C 117/03 dne 11. dubna 2015.
04/14/2015  Nový metodický dokument - Přechodné režimy pro spalovací zdroje a jejich dopady na integrované povolování
  Účelem tohoto textu je provozovatelům, povolujícím úřadům a kontrolním orgánům v této oblasti přiblížit vazbu mezi relevantními ustanoveními zákona o integrované prevenci, zákona o ochraně ovzduší a jinými právními předpisy, stejně jako sjednotit výkon státní správy v souvislosti s touto problematikou.
03/12/2015  Oprava prováděcího rozhodnutí - Závěry o BAT pro rafinaci minerálních olejů a plynů
  Dne 6.3.2015 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna Oprava prováděcího rozhodnutí Komise2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů.
03/09/2015  Zákon č. 39/2015 Sb. mění zákon o integrované prevenci  Novela zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejicích zákonů, která vyšla dne 6. března 2015 ve Sbírce zákonů jako zákon č. 39/2015 Sb., mění zákon o integrované prevenci.
01/30/2015  Aktualizace Metodického dokumentu k problematice základní zprávy  Ve Věstníku MŽP - ročník XIV - listopad-prosinec 2014 - částka 7 byla zveřejněna aktualizace Metodického dokumentu k problematice základní zprávy.
01/30/2015  Porovnání emisních limitů a naměřených koncentrací s úrovněmi emisí spojenými s BAT pro výrobu cementu a vápna  Zveřejnění nového dokumentu, který by měl zpřehlednit povinnosti týkající se BAT v oblasti výroby cementu a vápna.
11/19/2014  Metodický dokument ke zprávám o plnění závazných podmínek provozu  Zveřejnění nového metodického dokumentu, který řeší možnou redukci informací podávaných v rámci každoročních zpráv o plnění závazných podmínek provozu.
11/11/2014  Harmonogram přezkumů integrovaných povolení - aktualizace k listopadu 2014  Zveřejnění aktualizace harmonogramu přezkumů integrovaných povolení, Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a Závěrů o nejlepších dostupných technikách.
11/04/2014  Prováděcí rozhodnutí Komise o druhu, formátu a četnosti informací zpřístupňovaných členskými státy o technikách integrovaného řízení emisí používaných v rafineriích minerálních olejů a plynů  Dne 30. října 2014 byl v Úředním věstníku EU zveřejněn doplňující materiál k prováděcímu rozhodnutí Komise 2014/738/EU ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů
10/29/2014  Závěry o BAT pro rafinaci minerálních olejů a plynů  Dne 28.10.2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. října 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro rafinaci minerálních olejů a plynů.
10/13/2014   Závěry o BAT pro výrobu buničiny, papíru a lepenky   Dne 30.09.2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. září 2014, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu buničiny, papíru a lepenky.
09/24/2014  Pracovní podklad k problematickým okruhům přílohy č. 1  Zveřejnění pracovního podkladu k problematickým okruhům přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.
09/18/2014  Zpráva o podílu průmyslu na celkových emisích do ovzduší a do vody.  Na stránkách Evropské kanceláře IPPC byla zveřejněná zpráva o podílu emisí z průmyslových činností, které spadají pod Směrnici 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED), na celkovém objemu emisí do ovzduší a vody.
09/18/2014  Základní zpráva - pracovní podklad k některým problematickým okruhům  Ministerstvo životního prostředí vypracovalo pracovní podklad k některým problematickým okruhům základní zprávy.
09/16/2014  Harmonogram přezkumů integrovaných povolení  Zveřejnění harmonogramu přezkumů integrovaných povolení, Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a Závěrů o nejlepších dostupných technikách.
05/07/2014  Pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv  V Úředním věstníku Evropské unie byly zvěřeněny pokyny Evropské komise týkající se základních zpráv.
05/02/2014  Aktualita k základní zprávě - Nový metodický pokyn "Indikátory znečištění"  Ve Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1 byl vydán nový metodický pokyn "Indikátory znečištění".
05/02/2014  Zveřejnění doplněného seznamu Odborně způsobilých osob  Ve Věstníku MŽP ročník XIV - Duben 2014 - ČÁSTKA 3 byl zveřejněn doplněný Seznam odborně způsobilých osob
04/17/2014  Zveřejnění Metodického dokumentu k problematice ekonomického hodnocení dosažení úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami a odborného posouzení  Účelem Metodického dokumentu je ujasnit aspekty praktického provádění některých relevantních ustanovení předpisů v oblasti integrované prevence, týkající se klíčové oblasti nejlepších dostupných technik (BAT).
04/17/2014  Příručka ochrany kvality ovzduší  V rámci projektu "Efektivní řízení kvality ovzduší" byla vytvořena souborná Příručka ochrany kvality ovzduší.
04/15/2014  Změna zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezováni znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)   V souvislosti s přijetím kontrolního řádu byl vydán zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Změna se dotýká také zákona o integrované prevenci.
03/24/2014  Zveřejnění Metodického pokynu ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí  Metodický pokyn ke schvalování provozu bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany životního prostředí a aktuální Seznam odborně způsobilých osob byly zveřejněny ve Věstníku Ministerstva životního prostředí ročník XIV - Únor 14 - Částka 2.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.