IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištěníIntegrovaná prevence a omezování znečištění (z angl. Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) je pokročilým způsobem regulace vybraných průmyslových a zemědělských činností při dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Cílem IPPC je předcházet vzniku znečištění, případně omezování jeho vzniku, pomocí volby vhodných výrobních postupů a technologií. Zároveň by mělo docházet k úspoře nákladů za spotřebované suroviny, energie a koncové technologie. IPPC překonává princip složkového přístupu, který často vedl pouze k přenosu znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé.

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných technik (z angl. Best Available Techniques - BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je zakotven v legislativě Evropské unie směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Proces IPPC se na národní úrovni sestává ze dvou vzájemně provázaných elementů. Jedná se o povolování zařízení, kde probíhá příslušná průmyslová činnost (návazně pak kontrola těchto zařízení a změny povolení) a také zapojení národních orgánů, provozovatelů, vysokých škol, výzkumných institucí, průmyslových a nevládních environmentálních organizací a spolků do tvorby a revize BREF na evropské úrovni.

Povolovacím orgánem je pro převážnou většinu zařízení místě příslušný krajský úřad (nebo Magistrát Hlavního města Prahy). V případě zařízení s významným negativním přeshraničním vlivem je povolujícím orgánem Ministerstvo životního prostředí, které je zároveň odvolacím, metodickým i ústředním orgánem tuto agendu.

Národní participaci na tvorbě a revizi BREF mají rozdělenu podle jednotlivých průmyslových činností Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc zajišťuje zveřejňování a informační podporu v oblasti BAT a BREF.Na této stránce jsou dostupné podrobné informace ke konkrétnímu zařízení či metodické dokumenty týkající se povolování a související agendy. Pokud máte zájem o informace k problematice BAT a BREF (včetně stavu revize a národních aktivit v této oblasti) a související agendě, pokračujte na portál www.IPPC.czAktuality MŽP z oblasti integrované prevence


  10/11/2016  Volné místo na oddělení IPPC a IRZ  Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa v oddělení IPPC a IRZ do odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.
  09/01/2016  Aktualizace metodického dokumentu k problematice základní zprávy a souvisejícího podkladu  Vzhledem ke změnám legislativních předpisů a metodických pokynů, na které se odkazuje Metodický dokument k problematice základní zprávy, bylo nutné provést jeho aktualizaci. Plné aktualizované znění bylo zveřejněno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XXVI - červenec - srpen 2016 - ČÁSTKA 6. Aktualizován byl rovněž související pracovní podklad.
  08/15/2016  Nová verze informačního systému integrované prevence  Dne 15.08.2016 byl zahájen provoz nové verze informačního systému integrované prevence. Kromě vylepšeného vzhledu a úprav software je hlavní novinkou propojení s informačním systémem EIA, E-PRTR, reportovacího systému LCP Evropské komise a také systému EMIS Českého hydrometeorologického ústavu.
  06/30/2016  Závěry o BAT pro odvětví neželezných kovů  Dne 30.6.2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro odvětví neželezných kovů.
  06/16/2016  Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci  Metodický dokument je zaměřen zejména na problematiku aplikace emisních limitů uvedeného nařízení vlády na zařízení v režimu integrované prevence.
  06/09/2016  Závěry o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu  Dne 9.6.2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2016, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu.
  04/20/2016  Hodnocení zpráv o implementaci směrnice o průmyslových emisích a směrnice IPPC je veřejně dostupné  Evropská komise zpřístupnila veřejnosti na stránkách CIRCABC hodnocení a shrnutí zpráv k implementaci směrnice o průmyslových emisích (IED) a směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Dokumenty jsou k dispozici v anglickém jazyce prostřednictvím odkazů, přístupných v této aktualitě.
  04/18/2016  Harmonogram přezkumů integrovaných povolení - aktualizace k lednu 2016  Zveřejnění aktualizace harmonogramu přezkumů integrovaných povolení, referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a závěrů o nejlepších dostupných technikách.
  02/19/2016  Připomínky v mezistátním povolování  Možnost zaslání připomínek k integrovanému povolování zařízení v Polsku (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Pobočka Elektrárna Turów)
  11/25/2015  Závěry o BAT pro výrobu desek na bázi dřeva  Dne 24.11.2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. listopadu 2015, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) pro výrobu desek na bázi dřeva.
  07/31/2015  Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a její dopady na proces integrovaného povolování  Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (tzv. novela EIA) přináší několik zásadních změn ve způsobu environmentálního povolování. Dopady na oblast integrované prevence jsou zpracovány ve zveřejňovaném metodickém dokumentu.


Informační systém integrované prevence

Informační systém integrované prevence je celostátní informační systém veřejné správy, který spravuje Ministerstvo životního prostředí, a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí. Informační systém integrované prevence slouží k zajištění veškerých povinností vztahujících se ke zveřejňování informací a přístupu veřejnosti k informacím podle zákona o integrované prevenci (zejména stručné shrnutí žádosti, hodnocení nejlepších dostupných technik a vlastní rozhodnutí - integrované povolení). Systém umožňuje získat veřejnosti co nejširší přehled o jednotlivých povolovacích procesech a případně se zůčastnit řízení a/nebo zaslat své připomínky. Systém je také funkčním archívem zveřejňovaných dokumentů k povolovacím řízením i dalších informací o integrované prevenci.