Příloha č. 9

Přehled příjmů a výdajů investora v tis. Kč

Investor:

náklady na výstavbu :

PŘÍJMY
1997
1998
1999
2000
VÝDAJE
1997
1998
1999
2000
Daň z příjmu práv.osob         vodní hospodářství - provoz        
Daň z příjmu fyz. osob         zemědělství, lesy        
Odvody příspěvkových org.         Doprava        
Příjmy rozpočtových org.         Obchod        
Daň z nemovitostí         školství        
Správní poplatky         zdravotnictví        
Místní poplatky         kultura        
Ostatní rozpočtové příjmy         vnitřní správa        
          práce a soc. věci        
přijaté úvěry,dluhopisy         místní hospodářství        
tržby z prodeje, nájmu         výstavba        
ostatní příjmy z podnikání         z toho vodohosp. Investice        
ostat. Mimorozpočt. Příjmy         mezisoučet        
dotace ze SR         kapitálové výdaje        
dotace z OkÚ         dotace ztrát. org.        
Výpomoc ze SR na ČOV         dluhová služba        
převod přebytku z min. roku         rozpočtový přebytek        
PŘÍJMY CELKEM         VÝDAJE CEKEM        

datum:

zpracoval:

schválil: