MINISTERSTVO FINANCÍ ČR   - Informační systém financování reprodukce investičního majetku                 Formulář :   RA 81/99 
 INVESTIČNÍ POTŘEBY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKCE     Skutečnost   Očekávaná   Rozpočet	          Plánované plnění:     Zbývá   Hodnota
 evidenční číslo :        v tis.Kč       do 31.12.   skutečnost   na rok   v roce   v roce   v roce	v roce   po 1.1.  ukazatele
 Č.ř.   Název ukazatele        	      1997      1998	    1999    2000    2001    2002    2003    2004   CELKEM
     Investiční potřeby :	            sl.9  	  sl.10	    sl.11   sl.12    sl.13    sl.14	 sl.15	sl.16   sl.17
	8021	1	Náklady inženýrské činnosti ve výstavbě
		2	Náklady projektových dokumentací
		3	Náklady na výkupy pozemků určených k zástavbě
		9	Jiné náklady přípravy a zabezpečení výstavby
	8021	S	Inv.náklady přípravy a zabezpečení výstavby celkem
	8024	 	Náklady stavební části stavby
	8025	 	Náklady technologické části stavby
	8026	2	Náklady na výpočetní techniku
	8026	S	Náklady na pořízení strojů a zařízení celkem 
	8027	1	Náklady na programové vybavení
	8027	S	Náklady na nehmotný investiční majetek celkem
	8028	2	Odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy
		3	Náklady úplatného převodu pozemků
		4	Náklady úplatného převodu nemovitostí
		5	Úroky z úvěrů bez státní záruky
		9	Ostatní investiční náklady výše neuvedené
	8028	S	Investiční náklady ostatní celkem
	8029	 	REZERVA na úhradu investičních nákladů
	702	S	INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM
	8030		Splátky půjček ze státního rozpočtu
	8032	 	Splátky úvěrů poskytnutých bez státní záruky
	8033	1	Příspěvky poskytnuté na sdruženou investiční výstavbu
		9	Ostatní investiční potřeby výše neuvedené
	8033	S	Ostatní investiční potřeby celkem
	803	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB 
	Zdroje financování investičních potřeb :	  sl.9  	 sl.10	    sl.11	  sl.12    sl.13    sl.14	  sl.15   sl.16   sl.17
	8041	 	Vlastní zdroje investorů celkem
	8042	 	Úvěry poskytnuté bez státní záruky 
	8043	2	Úvěry se státní zárukou poskytnuté - standardní
		9	Úvěry poskytnuté se státní zárukou ostatní výše neuvedené
	8043	S	Úvěry poskytnuté se státní zárukou celkem
	8044	 	Půjčky poskytnuté ze státního rozpočtu
	8045	 	Systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu
	8046	 	Individuální dotace poskytnuté ze státního rozpočtu
	8047	1	Příspěvky přijaté na sdruženou investiční výstavbu
		2	Dotace poskytnuté ze státních fondů
		3	Dotace z předvstupních fondů EU
		5	Dotace poskytnuté ze strukturálních fondů EU
		9	Jiné cizí zdroje výše neuvedené
	8047	S	Jiné cizí zdroje celkem
	804	S	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ