4.

S M Ě R N I C E

Ministerstva životního prostředí

na poskytování finančních prostředků v rámci

Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 1999 č.j.: 600/143/99

V souladu se schváleným státním rozpočtem vydává Ministerstvo životního prostředí,

(dále jen “MŽP”) tuto směrnici k zajištění úkolů vyplývajících z Programu drobných*)

vodohospodářských ekologických akcí (dále jen Program) ve vztahu

k poskytování finančních prostředků pro jeho plnění.

 

Čl. 1

Všeobecná ustanovení

1) Tato směrnice upravuje postup při uplatňování žádostí o zařazení navrhovaných akcí do Programu, způsob projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

2) Směrnice vymezuje subjekty, které mohou být žadateli o poskytnutí finančních prostředků z Programu.

3) Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky v rámci Programu poskytovány.

 

Čl. 2

Žadatel

1) Žadatelem jsou :

a) obce s 500 - 2000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká jejich místních částí (sídla) s méně než 2000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 3000,

b) obce s 300 - 500 obyvateli pouze v případě, že se jedná o mimořádný zájem ochrany přírody a žádost nelze řešit prostřednictvím SFŽP nebo jinými způsoby.

c) obce a svazky obcí, které zajišťují činnost podle čl. 3, odst. 1, za obce uvedené v čl. 2, odst. a

d) vodohospodářské akciové společnosti s majoritní účastí obcí, s počtem obyvatel obce od 500 do 2000.

 

Čl. 3

Předmět poskytování prostředků

1) Předmětem dotace jsou :

-výstavby, případně rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace

-výstavby, případně rekonstrukce čistíren odpadních vod, které splňují nař. vl. 171/92 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod.

Čl. 4

Základní omezující podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

1. Předmětem dotace nejsou domovní čistírny, soukromé části kanalizačních přípojek, dešťová kanalizace, čištění odpadních vod systémem soustavy rybníků.

2. Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla.

3. Investiční náklady akce (včetně přípravy a zabezpečení), zjištěné na podkladě výběrového řízení nebo veřejné soutěže (podle zákona 199/1994 Sb. ve znění změn), mohou být jen do výše 5 mil. Kč.

U obcí podle čl. 2, odst. a), c), s počtem obyvatel do 1500 jako jmenovitě vedené v Informačním systému financování reprodukce investičního majetku (dále ISFRIM) mohou být investiční náklady akce (včetně přípravy a zabezpečení) do 10,0 mil. Kč RN).

U obcí podle čl. 2, odst. a), c), a u žadatelů podle bodu d), s počtem obyvatel do 2000 jako jmenovitě vedené v I (dále ISFRIM) mohou být investiční náklady akce (včetně přípravy a zabezpečení) do 20,0 mil. Kč RN.

4. Při realizaci jednotlivých opatření nesmí dojít k zásadnímu narušení přírody a krajiny.

 

Čl. 5

Poskytování finančních prostředků

1) Postup při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům je stanoven usnesením vlády č. 707 ze 12. 11. 1997. Při poskytování státních účelových dotací obcím se v roce 1999 přihlíží k výši dluhové služby. Ukazatel dluhové služby hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 1998 činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele. Jako podklad pro hodnocení předloží obec nebo OkÚ spolu se žádostí vyplněnou tabulku “Výpočet ukazatele dluhové služby”. (Příloha č. 4).

2) Finanční prostředky jsou poskytovány po projednání finančního projektu ve smyslu přílohy k usnesení vlády č. 571/1994. Usnesení vlády č. 571/94 bylo vládou schválenou pro akce ministerstva zemědělství (dále MZe), ale pravidla pro poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu na vodohospodářskou investiční výstavbu uvedená v příloze č. 1 citovaného usnesení vlády jsou platná obecně, tedy i pro akce které budou projednávány ve smyslu této Směrnice. Pro informaci je v příloze č. 1 uvedena kopie přílohy citovaného usnesení vlády.

Finanční projekt musí poskytnout takové údaje, které umožní s ohledem na finanční situaci žadatele objektivně rozhodnout o výši dotace ze státního rozpočtu.

Vstupní ukazatele finančního projektu nutné k propočtu ceny vodohospodářské služby jsou uvedeny v příloze č. 3.

Žádost, ke které nebude finanční projekt přiložen nebo nebude obsahovat údaje, nutné pro kvalifikované rozhodnutí o výši dotace, nebude projednávána.

Finanční prostředky se poskytují na základě žádosti (včetně všech příloh) projednané a schválené meziresortní komisí, složené ze zástupců MŽP, Ministerstva financí (dále jen MF) a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR).

3) Pokud jsou žadateli poskytovány finanční prostředky ze SFŽP k předmětu žádosti, nemohou být poskytnuty prostředky z tohoto Programu.

4) Na poskytnutí finančních prostředků z Programu není právní nárok.

 

Čl. 6

Postup při předkládání žádosti

1) Na akce zahájené v roce 1998 předloží investoři prostřednictvím středisek AOPK ČR aktualizovaný Registr investic do 15. 3. 1999 Ministerstvu životního prostředí odboru ekologie krajiny.

2) Na akce zahajované v roce 1999 předkládá žadatel žádost včetně uvedených příloh, územně příslušnému středisku AOPK ČR

do 30. 4. 1999 ve dvou vyhotoveních.

Přehled středisek AOPK ČR je uveden v příloze č. 5.

3) Ministerstvu životního prostředí, meziresortní komisi je žádost podávána prostřednictvím středisek AOPK ČR do 30. 5. 1999.

 

Čl. 7

Organizační struktura zabezpečování Programu.

1) Program je zabezpečován a řízen Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem financí.

2) Na regionální úrovni jsou akce posuzovány územně příslušným střediskem AOPK ČR ve spolupráci s regionálním poradním sborem a OkÚ. Střediska AOPK ČR žádost projednají s okresními úřady (dále jen OkÚ) a ve spolupráci s OkÚ stanoví pořadí důležitosti akcí. OkÚ rovněž doplní i vyjádření zda na uvedenou akci vydal vodohospodářské rozhodnutí s limity, které splňují nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. Střediska AOPK ČR podklady doplní o vyjádření regionálního poradního sboru při AOPK ČR. Protokol o posouzení žádosti v rámci Programu je uveden v příloze č. 6.

3) Meziresortní komise posoudí žádost na nejbližším jednání. O výsledku posouzení sepíše protokol. Protokol je uveden v příloze č. 7. Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahují lhůty podle zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád). Rozhodujícími kritérii při projednávání předložených žádostí v komisi jsou zejména:

-finanční projekt

-ukazatele dluhové služby (příloha č. 4),

dále :

-pokračování již započatých opatření,

-naléhavost opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny

-umístění obce a vypouštění odpadních vod:

   -v ochranných pásmech vodních zdrojů a v chráněných oblastech přirozené akumulace vod
   -ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)
   -v území, kde již bylo realizováno krajinotvorné opatření

5) Meziresortní komise má právo vyžádat si pro posouzení žádosti jakékoli doplňující podklady.

6) V případě kladného posouzení žádosti stanoví komise výši systémové dotace (nenávratné) a návratné finanční výpomoci.

7) Rozhodnutí meziresortní komise je konečné a nelze se proti němu odvolat.

 

Čl. 8

Finanční prostředky

1) Program je v běžném roce zabezpečován finančními prostředky ze státního rozpočtu České republiky, které uvolňuje MŽP na základě podaných žádostí, projednaných a schválených meziresortní komisí (zástupce MŽP, MF a AOPK ČR).

2) V rámci Programu jsou uvolňovány finanční prostředky jen na ty investiční akce, které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém roce (popř. na akce pokračující).

3) Finanční prostředky na investiční akce z Programu jsou účelově vázané systémové dotace a návratné finanční výpomoci.

Čl. 9

Povinnosti žadatele - investora

1) Žadatel je povinen:

-řádně vyplnit formulář “Žádost” a předložit se všemi přílohami - (stavební povolení, finanční projekt, ukazatele dluhové služby obcí a okresních úřadů, výsledek výběrového řízení, audity za rok 1997 a 1998, případně nápravná opatření k auditům, bilanci příjmů a výdajů obce). Bilance příjmů a výdajů obce je uvedena v příloze č. 9.

Výsledky veřejné soutěže (zák. č. 199/1994 Sb., včetně změn a doplňků provedených zákonem č. 148/1996 Sb.), musí být doloženy protokolem o otevírání obálek, nabídkami včetně cen a zápisem o výběru nejvhodnější nabídky. V návaznosti na výběrové řízení musí být zpracovány formuláře RA 80-81 pro ISFRIM, které budou obsahovat cenu z výběrového řízení.

-řádně vyplnit formuláře RA 80-81 jako povinnou součást formuláře “Žádost”, plátci DPH uvádějí finanční údaje bez DPH; Formuláře RA 80-81 jsou uvedeny v příloze č. 8.

-v případě změn finančních nároků při realizaci akce předložit komisi aktualizovanou formuláře RA 80-81 s odůvodněním změny;
-použít poskytnuté finanční prostředky jen k účelu, na který byly přiděleny;
- nepřipustit nehospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků, tzn. čerpat finanční prostředky jen na nezbytně nutné náklady pro pořízení hmotného investičního majetku;
- dodržovat podmínky MF, t.j. Zásady dotační politiky č.j. 113/43 850/98 (Finanční zpravodaj 12/1998).

2) Žádosti o změny v objemu poskytovaných finančních prostředků se předkládají nejpozději do 30. 10. běžného roku. Pozdější změny nebudou akceptovány.

3) Před definitivním přiznáním systémové dotace žadatel požádá územně příslušný finanční úřad o kontrolu fakturace akce a dále požádá o finanční kontrolu odbor rozpočtu MŽP.

 

Čl. 10

Způsoby uvolňování finančních prostředků

1) V návaznosti na schválený státní rozpočet pro příslušný rok se při poskytování finančních prostředků v rámci Programu prostředky uvolňují :

-oznámením limitu čerpání investičních výdajů ze státního rozpočtu ČR pro finanční prostředky poskytované obcím nebo akciovým společnostem prostřednictvím MŽP. Dle přílohy č. 1 usnesení vlády č. 571/94 stanoví podmínky Ministerstvo financí.

2) Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání dotace ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají orgány zúčastněné v procesu návrhu finačních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými k akcím v rámci Programu provádějí, dle § 20 zákona č. 576/1990 Sb. odst. 2 územní finanční orgány, v případě potřeby i MF. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených částek, jakož i penále, uloží územní finanční orgány dle § 30 odst. 6 zák. č. 576/1990 Sb.

 

Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem publikace ve Věstníku MŽP.

V Praze dne 8. února 1999

Za Ministerstvo životního prostředí :

RNDr. Miloš Kužvart v.r.
ministr životního prostředí

 

Seznam příloh :

Příloha č. 1 – Příloha k usnesení vlády č. 571/1994

Příloha č. 2 - Žádost

Příloha č. 3 - Vstupní ukazatele finančního projektu

Příloha č. 4 - Tabulka “Výpočet ukazatele dluhové služby”

Příloha č. 5 - Přehled středisek AOPK ČR

Příloha č. 6 - Protokol o posouzení žádosti AOPK ČR v rámci Programu

Příloha č. 7 – Protokol z projednání akce meziresortních komisí

Příloha č. 8 - formuláře RA 80-81

Příloha č. 9 - Bilance příjmů a výdajů obce

Příloha č. 10 - Přehled používaných zkratek

 

 

Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 571/1994

 

Pravidla pro poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu České republiky
na vodohospodářskou investiční výstavbu.

 

Podpora financování vodohospodářských staveb ze státního rozpočtu se poskytuje formou :

- přímé dotace v maximální výši 80 % investičních nákladů stavby,
- návratné finanční výpomoci.

Podpora a pravidla pro její poskytování se týkají jak rozestavěných vodohospodářských investic transformovaných ve II. vlně privatizace, tak i nových investic zahajovaných v roce 1994 a dále.

Investičními náklady výstavby se rozumí výdaje s pořízením HIM, definované v “Postupech účtování pro podnikatele a pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce”, obsažených v Opatřeních MF pro rok 1993 a dále.

Výši, formu a kombinaci uvedených forem finanční podpory stanoví ministerstvo financí na základě odborného stanoviska ministerstva zemědělství.

Jako podklad pro toto rozhodnutí se budou od investorů vyžadovat finanční projekty k zamýšlené výstavbě zpracované podle těchto pravidel :

Finanční projekt je souhrnný doklad obsahující informace o důvodech a potřebě vodohospodářské výstavby, o jejím technickém a vodohospodářském řešení, o výši nákladů výstavby a možných zdrojích jejich krytí a o ekonomice provozu, t.j. o předpokládané ceně vodohospodářské služby. Předkládá jej investor ve variantním zpracování s ohledem na vlastní finanční zdroje a únosnou cenu vodohospodářské služby.

Náležitosti projektu jsou pro žadatele závazné a patří k nim :

- základní údaje o stavbě,
- technické údaje, popis stavby, jejich přínosy, náklady výstavby,
- ekonomická rozvaha, která je dominantní částí projektu.

Ekonomická rozvaha má dokumentovat, zda a za jakých podmínek lze investiční záměr realizovat při únosné ceně vodohospodářské služby. Zkoumanou podmínkou je přitom podpora předmětné výstavby ze státního rozpočtu, jejíž nezbytnost a potřebnou výši má tato rozvaha prokázat. Tento průkaz musí vyplývat z předložených variantních propočtů.

 

Ke splnění požadovaného účelu musí ekonomická rozvaha obsahovat:

A) Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu, t.j. náklady výstavby, zdroje financování, průběh výstavby, náběh kapacit a jejich využití, podmínky vzniku a odpisování HIM, cenové podmínky, náklady provozu a další relevantní údaje a variantní předpoklady, použité v předložených propočtech.

B) Finanční rozvaha, ve které žadatel zdokumentuje

- postup výstavby a čerpání zdrojů financování (vlastní, cizí) vč. výše a průběhu úvěrového a úrokového zatížení
- postup vzniku hmotného investičního majetku a odpisové základny a výši a průběh tvorby vlastních finančních zdrojů z odpisů,
- výši vlastních pohotových finančních zdrojů v období výstavby,
- schopnost plnit za podmínek obvyklého hospodaření, t.j. při obvyklé ziskové přirážce závazky vyplývající z dluhové služby.

Mezním případem je platební neschopnost investora.

C) Provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby. Variantní členění propočtů provozních nákladů je shodné s propočty finanční rozvahy. Účelem těchto propočtů je:

- kvantifikovat cenu vodohospodářských služeb v závislosti na způsobech a podmínkách financování výstavby a na režimu provozu příslušné stavby,
- doložit korelace mezi růstem nákladů a cen a způsobem financování výstavby.

D) Vyhodnocení uvažovaných variant a závěry k nim

V této části vyhodnotí investor předchozí postupy s cílem zjistit, zda a které varianty financování předmětné stavby umožňují její výstavbu a její provozování při únosných cenách.

Za reálné z hlediska financování výstavby lze pokládat varianty, ve kterých se investor nedostává do platební neschopnosti. Za únosné ceny vodohospodářských služeb se považují takové ceny, které jsou v přiměřené relaci k cenám stejných služeb v okolním prostředí. Tuto přiměřenost posuzuje MZe a MF.

Pro srovnání mezní úrovně cen příslušných služeb uvede investor v propočtech vždy

- variantu financování výstavby bez použití úvěru, t.j. z vlastních zdrojů, přímé dotace ve výši max. do 80 % a event. z doplňující finanční výpomoci a
- variantu s financováním výstavby úvěrem bez státní podpory.
- Konečným výstupem části D) ekonomické rozvahy bude připojený přehled výsledků variantních propočtů z projektu, který bude vedle uvedených mezních variant obsahovat cenu služby pro optimální variantu financování. Za optimální se pokládá varianta, která při nejnižších požadavcích na pomoc ze SR vykazuje nejmenší rozdíly oproti porovnatelným cenám. Pokud Mze a MF dojdou při hodnocení projektu k jinému názoru než investor, doplní v závěrečném přehledu jimi vybranou a uplatňovanou variantu financování předmětné výstavby. Vzhledem k tomu, že při úvěrovém financování dochází k nejvyššímu finančnímu zatížení investora v prvním roce splácení, kdy naopak je využití vodohospodářské kapacity zpravidla nejnižší, uvádějí se v úvěrových variantách údaje o ceně služeb v prvním, prostředním a posledním roce splácení úvěru a v prvním roce po jeho splacení. U neúvěrových variant se uvádějí tytéž údaje pro první, pátý a desátý rok po uvedení kapacity do provozu. U variant s návratnou finanční výpomocí státního rozpočtu se hodnotí časová schopnost investora tuto výpomoc vrátit. Všechny údaje obsažené v závěrečném přehledu musí být doloženy údaji obsaženými v propočtech částí B a C ekonomické rozvahy. Uvedené postupy se aplikují přiměřeně podle rozsahu a významu každé vodohospodářské stavby.

 

Pravidla pro hodnocení a výběr variant pro MZe a MF

Při hodnocení údajů obsažených v závěrečném přehledu variantních výsledných údajů postupují oba výše uvedené orgány státní správy takto:

1) ze státního rozpočtu lze krýt pouze prokázaný nedostatek vlastních zdrojů investora na výstavbu, a to za předpokladu, že použití úvěru je nákladové a cenově neúnosné,

2) přímá dotace nemůže překročit 80 % nákladů na výstavbu

3) v případech, kdy na zbývajících 20 % nelze použít úvěr pro neschopnost investora jej splatit, může být vedle přímé dotace poskytnuta výjimečně v uvedeném rozsahu nevratná výpomoc,

4) při prokázané schopnosti investora vrátit z odpisů část poskytnutých finančních prostředků do státního rozpočtu, může být použito místo přímé dotace návratné výpomoci v rozsahu, o němž rozhodne na základě údajů ekonomické rozvahy MF po posouzení MZe,

5) na dotaci ani finanční výpomoc není právní nárok,

6) bez předložení finančního projektu odpovídajícího požadavků obsaženým v těchto pravidlech nemůže být žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na vodohospodářskou investiční výstavbu projednána.

 

Příloha: Vzor přehledu výsledků propočtů Finančního projektu o ceně vodohospodářské služby v uvažovaných   variantách financování výstavby

 

Příloha č. 2

  Číslo akce:
ŽÁDOST
o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu drobných
 vodohospodářských ekologických akcí pro rok 1999

A. Žadatel:
Úplný úřední název práv. osoby
 (Jméno a příjmení žadatele, je-li žadatel fyz. osoba):
Adresa:                 PSČ:  

Bankovní ústav :	       Číslo účtu:

IČO:                   Rodné číslo:
         	   
DIČ:

Typ subjektu : *)
	obec    	město    	ostatní 
  

Statutární zástupce práv.osoby (jméno,příjmení, funkce)
	Telefon:         	Fax :  

Prac. pověřený jednáním o fin. přísp.(jm.,příjmení,funkce):
    Telefon:         	Fax:  
Žadatel      je   není   plátcem DPH **)
	
Předmět činnosti žadatelského subjektu 
 (dle obch. rejstříku nebo živn. listu atp.)
V	 dne   1999   Obec, Podpis, razítko


B. Předmět žádosti:

I. Titul (Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků 
v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických 
akcí, čl. 3)  Okres:       	    Kat. území:

  Obec:         	Pozemek (p.p.č.)

  Počet obyvatel:

  Počet ekvivalentních obyvatel:


C. Přílohy k žádosti :
(Povinné, předkládat samostatně) 1. Stavební povolení 2. Finanční projekt 3. Tabulka propočtu dluhové služby 4. U obcí je dále nutné doložit: zprávu o přezkoumání hospodaření tzv. audit za rok 1997 a za rok 1998. V případě, že není hospodaření schváleno bez výhrad, doložit i nápravná opatření 5. Bilance příjmů a výdajů obce 6. Výběrové řízení 7. Formuláře RA 80-81 8. Prohlášení o tom, že na akci nejsou čerpány prostředky ze SFŽP 9. Vyjádření OkÚ k navrhované akci (včetně vyjádření, zda OkÚ vydal vodohospodářské rozhodnutí s limity, které splňují nařízení vlády č. 171/1992 Sb.)

 

příloha č. 3

Vstupní údaje, které je nutné zadat pro zpracování zjednodušeného finančního projektu u akcí s RN do 5,0 mil. Kč.

A) údaje o investorovi a investici - název stavby, upřesnění lokality, adresa investora, současný i výhledový počet obyvatel, rozestavěnost vodohospodářského systému, termíny realizace stavby

B) technické údaje o stavbě - popis stavby, typ ČOV (celková kapacita, u rozestavěných čistíren volná kapacita), přínos vodohospodářské akce ve vztahu k životnímu prostředí (množství odstraněného znečištění vyčíslené v tunách BSK5/r), počet připojených na systém před a po zrealizování akce, délky kanalizačních stok, profily, materiál, umístění lokality vzhledem k  PHO vodárenských zdrojů, CHKO, zdrojům podzemních vod

C) finanční rozvaha - bude obsahovat informace investičních nákladech a vlivu zdrojů jejich financování na výši ceny stočného, o vzniku a odpisování HIM (kde roční odpisové sazby budou uvažovány pro budovy 1,5%, kanalizační potrubí 3,3 %, a technologická zařízení 8%), o dluhové službě.

Dále bude obsahovat výpočet ceny stočného v těchto předepsaných variantách:

100 % úvěr, dotace ze SR ve výši 60 %, 50 %, 40 % a 30 % z  nákladů akce včetně porovnání výše stočného stanoveného výpočtem se stočným v okolních obcích.

Výpočet bude zahrnovat provozní náklady (přímý materiál, přímé mzdy, odpisy HIM, opravy HIM, el. energie, likvidace kalu, režijní náklady, zisk), specifickou spotřebu vody, obce, které jsou plátci DPH uvedou náklady na výstavbu bez této daně cena za VH službu bude uvedena bez odpisů i včetně odpisů a bude spočtena nejen za novou příslušnou investici, ale také v kontextu stávajícího systému a to v časové řadě prvních pěti let provozu po dokončení stavby. Časová řada bude doplněna 1. rokem po splacení úvěru a 1. rokem po splacení půjček. (Je uvažován úvěr v trvání pěti let).

Výsledkem finančního projektu je výběr takové varianty financování, kterou bude obec ještě schopna zrealizovat a při které budou provozní náklady event. cena za čištění 1 m3 odpadních vod přiměřené (srovnatelné s okolím).

 

příloha č. 4

MF ČR
č.j.: 124/72 219/1998

 

Výpočet ukazatele dluhové služby

Podklady pro realizaci usnesení vlády č. 707/1997 - postup při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1999

 

Vyplní žadatel o dotaci - obec nebo okresní úřad - podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 1998. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Název a sídlo vykazující jednotky: ................................

  IČO:

UKAZATELE ROKU 1998
tis. Kč
číslo řádku
název položky odkaz na rozpočtovou skladbu
stav
nebo jiné vymezení ukazatele
k 31.12.
1998
1.
daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1
2.
nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2
3.
běžně přijaté dotace (po konsolidaci) seskupení položek 41
4.
běžné příjmy ř. 1+ ř. 2 + ř. 3
5.
úroky položka 5141+položka 6143
6.
splátky jistiny třída 8, záporné zápisy na položkách
8xx2 a 8xx4, vyjma jednoráz. splátek
dluhopisů s dobou splatnosti delší než 1 rok
realizovaných v roce 1998
7.
splátky leasingu položka 5178
8.
splátky směnek emitovaných část záznamové položky 0211
v minulých letech
9.
poměrná část jednorázové splátky roční podíl z celkové jednorázové splátky
dluhopisů (např. 1/6 celkové jednoráz. splátky
u šestileté emise)*)
10.
výdaje na dluhovou službu řádky 5 + 6 + 7 + 8 + 9
11.
UKAZATEL DLUHOVÉ ř. 10 děleno ř. 4 **)
SLUŽBY

*) Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).

 

**) Ukazatel hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 1998 činí 15% v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci.

 

Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

V ........... dne .............1999.

sestavil (telefon):........................... podpis: ...........................

schválil (telefon): ........................... podpis: ..........................

 

Příloha 5 - Seznam pracovišť středisek AOPK ČR

 

Územní působnost středisek AOPK ČR s účinností od 1.1.1999

středisko Praha

okresy: Praha hlavní město, Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav (bez CHKO Český ráj), Nymburk, Praha – východ, Praha – západ, Příbram, Rakovník, Plzeň– sever (pouze CHKO Křivoklátsko), Rokycany (pouze CHKO Křivoklátsko), Litoměřice (pouze CHKO Křivoklátsko), Česká Lípa (pouze CHKO Křivoklátsko)

středisko České Budějovice

okresy: České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Klatovy (pouze CHKO a NP Šumava)

středisko Plzeň

okresy: Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy (bez CHKO a NP Šumava), Plzeň – město, Plzeň – jih, Plzeň – sever, Rokycany (celý okres bez CHKO Křivoklátsko), Sokolov, Tachov

středisko Ústí nad Labem

okresy: Česká Lípa (bez CHKO Kokořínsko), Děčín, Chomutov, Jablonec nad Nisou(bez KRNAP), Liberec, Litoměřice (bez CHKO Kokořínsko), Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Semily (jen CHKO Jizerské hory)

středisko Pardubice

okresy: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily(bez CHKO Jizerské hory), Svitavy (bez CHKO Žďárské vrchy), Trutnov, Ústí nad Orlicí (bez NPR Králický Sněžník), Mladá Boleslav (pouze CHKO Český ráj), Jablonec nad Nisou (pouze KRNAP)

středisko Havlíčkův Brod

okresy: Havlíčkův Brod, Chrudim, Kutná Hora, Pelhřimov, Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy (pouze CHKO Žďárské vrchy)

středisko Brno

okresy: Blansko, Brno – město, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo

středisko Olomouc

okresy: Jeseník, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Bruntál (pouze CHKO Jeseníky), Ústí nad Orlicí (pouze NPR Králický Sněžník)

středisko Ostrava

okresy: Bruntál (bez CHKO Jeseníky), Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava – město, Vsetín

 

 

Příloha č. 6

 

středisko AOPK ČR ............................................

P R O T O K O L č. ........................

o posouzení žádosti v rámci
Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí

 

A. Žadatel (adresa)

B. Předmět žádosti o příspěvek (podle čl. 3, Směrnice)

C. Identifikační údaje opatření

a) název

b) místo, obec

c) katastrální území

d) okres

 

D. Plánovací údaje                     Termíny                Náklady (tis. Kč)

 

projektové práce                                                           

realizace                                                                     

 

Náklady celkem    ................................... Kč

pro rok ................................................... Kč

           .................................................... Kč

           .....................................................Kč

E. Účel

 

F. Stručná charakteristika

G. Výsledky propočtu zkráceného finančního projektu o ceně vodohospodářské služby:

 

H. Ukazatel dluhové služby :

 

I. Výsledky veřejné soutěže

a) proběhla ...................... (protokol o výsledku je součástí žádosti)

b) veřejná soutěž se neuskuteční (důvod).....................................

................................................................................................

................................................................................................

 

 

J. Hodnocení navrhovaného opatření - stanovení podmínek pro realizaci akce

1. Žádost je v souladu se Směrnicí MŽP

                                      ano - ne

2. Vlastní hodnocení + stanovení podmínek a výsledek projednání v RPS

 

K. Závěr

Na základě předložených podkladů a hodnocení AOPK ČR

                        doporučuje - nedoporučuje

poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí.

 

 

Projednáno dne ......................

Vedoucí střediska AOPK ČR

(podpis, razítko)

 

Příloha č. 7

Protokol č.:

z projednání akce : (název)

 

Přítomni: (zástupci MŽP, MF, AOPK ČR)

 

Byla projednána akce: (název)

Žadatel (adresa, okres):

 

Na podkladě předložených dokladů bylo zjištěno:

doklady:

regionální poradní sbor:                    protokol č.:

územní rozhodnutí: č.j.                     vydal:

stavební povolení: č.j.                      vydal:

finanční projekt                               zpracoval :

vybrané ukaz. (obce, OkÚ) :           kritéria splněna, nesplněna :

(audit)

výběrové řízení

bude dodáno do :

 

výsledek: (souhlas, požadavek na doplnění)

 

Zhodnocení financování akce:

1998
1999
2000
2001
2002
2003

celkem vč. let před r. 98

%
vlastní zdroje
dotace
návratná fin. výp.
celkem

 

Varianta dle finančního projektu:

Ukazatel dluhové služby :

Posouzení registru investic jako přílohy protokolu:

(přijat, doplněn, upraven)

 

V Praze dne:

podpisy:

 

 

Příloha č.8 - Infomační systém financování reprodukce invest. majetku

Příloha č. 9 - Přehled příjmů a výdajů investora

 

 

Příloha č. 10

Přehled používaných zkratek :

- Program (Program drobných vodohospodářských ekologických akcí)
- MŽP (Ministerstvo životního prostředí)
- MF (Ministerstvo financí)
- MZe (Ministerstvo zemědělství)
- AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
- ISFRIM (Informační systém financování reprodukce investičního majetku)
- RN (rozpočtové náklady)
- OkÚ (okresní úřad)
- ZCHÚ (zvláště chráněné území)
- SFŽP (Státní fond životního prostředí)
- ČOV (čistírna odpadních vod)
- PHO (pásmo hygienické ochrany)
- HIM (hmotný investiční majetek)
- DPH (daň z přidané hodnoty)
- SR (státní rozpočet)
- FP (finanční projekt)