Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Změny norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely zákona č. 58/1998 Sb.
I.  Změny analytických metod stanovení ukazatelů znečištění  podle přílohy č. 1 zákona č. 58/1998 Sb.

Analytické metody (dále jen “normy”) pro stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod podle zákona č. 58/1998 Sb., sou uvedeny v tabulce. Výčet norem uvedený ve sloupci 2 tabulky je totožný s Přílohou č. 1 k zákonu č. 58/1998 Sb. Tyto normy budou nahrazeny normami ve sloupci 3 tabulky s přesnou citací, uvedenou v Odkazech k  tabulce. Všechny uvedené normy již nabyly platnosti.

Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely zákona č. 58/1998 Sb.

(Rozhodčí analytické metody)

Ukazatel
znečištění

I.

Normy v Příloze č. 1

k zákonu č.58/1998 Sb.

II.

Normy, kterými se nahrazují

normy ve sloupci 2

(názvy uvedeny v odkazech)

Pozn.

Zveřejnění normy

1

2

3

4

5

CHSKCr

ČSN 83 0540 část 8

TNV 75 7520 1)

1

srpen 1998

RAS

ČSN 83 0540 část 3 B

ČSN 75 7346 čl. 5 2)

2

červenec 1998

NL

ČSN 83 0540 část 3 C

ČSN EN 872 (75 7349) 3)

3

červenec 1998

Pc

ČSN 83 0540 část 14 B

ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 4)
TNV 75 7466 5)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)6)

1

1

1

červenec 1998
únor 2000
únor 1999

N-NH4+

ČSN ISO 5664 (75 7449)
ČSN ISO 7150 (75 7451)

ČSN ISO 5664 (75 7449) 7)
ČSN ISO 7150-1 (75 7451) 8)
ČSN ISO 7150-2 (75 7451) 9)
ČSN EN ISO 11732 (75 7454) 10)
ČSN ISO 6778 (75 7450) 11)

2

2

2

2

2

červen 1994
červen 1994
červen 1994
listopad 1998
červen 1994

Nanorg

(N-NH4+) + (N-NO2-) + (N-NO3-)

(N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-)

   

N-NO2-

ČSN EN 26 777 (75 7452)

ČSN EN 26777 (75 7452) 12)
ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 13)
ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 14)

2

2

2

září 1995
prosinec 1997
listopad 1998

N-NO3-

ČSN 7890-2,3 (75 7453)

ČSN ISO 7890-2 (75 7453) 15)
ČSN ISO 7890-3 (75 7453) 16)
ČSN EN ISO 13395 (75 7456) 13)
ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) 14)

2

2

2

2

leden 1995
leden 1995
prosinec 1997
listopad 1998

AOX

ČSN EN 1485 (75 7531)

ČSN EN 1485 (75 7531) 17)

2

červenec 1998

Hg

ČSN ISO 5666-1 (75 7438)
merkurometr TMA 254, AMA

ČSN EN 1483 (75 7439) 18)
TNV 75 7440 19)
ČSN EN 12338 (75 7441) 20)

1

1

1

srpen 1998
srpen 1998
říjen 1999

Cd

ČSN EN 5961 (75 7418)

ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 21)
ČSN EN ISO 11885 (75 7387) 6)

1

1

únor 1996
únor 1999

Poznámka (sloupec 4 tabulky):

1 Stanovuje se po mechanické homogenizaci vzorku s desintegrací částic na velikost méně než 40 mikrometrů. Homogenizuje se celý obsah vzorkovnice. Dosažení předepsané velikosti částic se kontroluje kvantitativním převedením homogenizovaného vzorku přes síto s průměrem ok 40 mikrometrů. Homogenita vzorku se kontroluje opakovanou analýzou paralelně odebraného objemu vzorku.
2 Stanovuje se po filtraci vzorku filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů (0,7 až 1,3) mikrometru.
3 Stanovuje se filtrací filtrem ze skleněných vláken střední velikosti pórů (0,7 až 1,3) mikrometru po ručním roztřepání vzorku.

Odkazy k tabulce: názvy norem (index ve sloupci 3):

1)  :  “Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)”
2)  :  “Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání”
3)  :  “Jakost vod – Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken”
4)  :  “Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou”
5)  :  “Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)”
6)  :  “Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)”
7)  :  “Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci”
8)  :  “Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda”
9)  :  “Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda”
10)  :  “Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí”
11)  :  “Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda”
12)  :  “Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda”
13)  :  “Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí”
14)  :  “Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách”
15)  :  “Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem”
16)  :  “Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou”
17)  :  “Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)”
18)  :  “Jakost vod – Stanovení rtuti”
19)  :  “Jakost vod – Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem”
20)  :  “Jakost vod – Stanovení rtuti – Metody po zkoncentrování amalgamací”
21)  :  “Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií ”
II.     Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v obecnou platnost

A. normy vydávané Českým normalizačním institutem (normy ČSN):

a) oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je uveřejněno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
b) norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, označeném na titulní straně normy (viz sl. 4 tabulky).

B. normy vydávané Ministerstvem životního prostředí
(odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen “TNV”)):

a) norma vstupuje obecně v platnost datem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,
b) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí je její schválení oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c) tisk a distribuci TNV zabezpečuje Hydroprojekt, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.
III. Podrobnosti k normám, uvedeným ve sloupci 3 tabulky
a) U stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466.
b) U stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační.
c) U stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664.
d) U stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395.
e) U stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací.
f) U stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen “AAS”) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

IV. Platnost norem, uvedených ve sloupci 3 tabulky pro účely zákona č. 58/1998 Sb.
Platnost sdělení č. 9 ve Věstníku MŽP částka 4/1998 části “Změny norem stanovení ukazatelů znečištění podle přílohy č.1 zákona č. 58/1998 Sb.” se zrušuje.
Pro účely zákona č. 58/1998 Sb., se normy ČSN i TNV, uvedené ve sloupci č. 3 tabulky, stávají závaznými od 1. 4. 2001.

Ing. Jaroslav Kinkor v.r.
ředitel odboru ochrany vod