Ostatní

1.Obecně závazné právní předpisy související
Zákon o pozemních komunikacích
13/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
104/1997 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změněa doplnění některých zákonů
18/1997 Sb.

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 19/1997 Sb.
Zákon o státním podniku
77/1997 Sb.
 

2. resortní předpisy
Instrukce k zintenzivnění výkonu ochranné služby v lesích, na vodách, vodních tocích a vodohospodářských dílech
Věstník MLVH ČSR 16/1981

Příkaz ministra životního prostředí ČR č. 6/1990 o oznamovací povinnosti mimořádných událostí čj. 1168/KM 90 ze dne 28.5.1990 (ve znění příkazu ministra životního prostředí ČR č. 12/1991 ze dne 21.8.1991

Opatření ke způsobu řízení a zabezpečování úkolů bezpečnosti a hygieny práce v organizacích lesního a vodního hospodářství
Věstník MLVH ČSR č. 6/1987

Konkursní řízení MŽP ČR čj. M 161/95 - příloha č. 12 Pracovního řádu vydaného příkazem ministra č. 2/1995
 

3.metodické pokyny, návody a sdělení
Provádění revize hromosvodů a tlakových nádob
Věstník MLVH č. 5/1968

Směrnice č. 2 pro autoprovoz MŽP ČR, ze dne 10. února 1993, čj. ÚM 156/93, v platném znění

Směrnice k povolování zahraničních pracovních cest, čerpání finančních prostředků na tyto cesty a poskytování cestovních náhrad pracovníkům MŽP ČR, vydaná příkazem ministra č. 16/1992, ze dne 31.12.1992, čj. M/3550/92, ve znění příkazu č. 4/1994, ze dne 15.4.1994

Metodický pokyn k vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů na MŽP ČR, vydané příkazem ministra č. 12/1994, ze dne 10.6.1994, čj. M/2361/94