Odpadové hospodářství

1. obecně závazné právní předpisy
Zákon o odpadech
125/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
 337/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
338/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
339/1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací,zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití
340/1997 Sb.

Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
99/1992 Sb.
 

2.metodické pokyny, návody a sdělení
Metodický pokyn odboru odpadů MŽP ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 „Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek
Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Metodický pokyn MŽP ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb.
Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997

Metodický pokyn odboru odpadů MŽP ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 „Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek“
Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů
Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993

Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny
Věstník MŽP ČR č. 2/1994