Lesní hospodářství

1. obecně závazné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
289/1995 Sb.
 
2.resortní předpisy
Instrukce MLVH ČSR o chatové výstavbě postavené na lesních pozemcích do 31.12.1977
Věstník MLVH ČSR č. 14/1981
Věstník vlády ČSR pro NV č. 10/1981

Instrukce MLVH ČSR k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů
Věstník MLVH ČSR č. 13/1982

Pokyny MLVH ČSR a FMNO, jimž se vymezují vztahy na úseku státní správy lesního hospodážství ve vojenských lesích
Věstník MLVH ČSR č. 1/1983

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/455/95 ze dne 21.4.1995 o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR
Věstník MŽP ČR č. 3/1995

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/1209/93 ze dne 26.11.1993 o mysliveckém hospodaření na území náradních parků ČR se změnami a doplňky k 1.10.1996
Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/145/96 ze dne 1.10.1996 o rybářském hospodaření národních parků ČR
Věstník MŽP ČR č. 4/1996

Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1303/96 ze dne 6. 12. 1996 o služebních stejnokrojích zaměstnanců v působnosti MŽP ČR
Věstník MŽP ČR č. 2/1997

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe

Směrnice MLVH ČSR pro zakládání semenných porostů a semenných plantáží
Věstník MLVH ČSR č. 10/1971

Směrnice MLVD pro uznávání a zabezpečení zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin a pro jeho přenos čj. 972/OLH-Tv/88 ze dne 22. prosince 1988

Instrukce MLVH ČSR o bance lesního osiva
Věstník MLVH ČSR č. 24/1985

Směrnice MZe ČR pro poskytování náležitostí lesních hospodářských plánů (čj. 2363/93-510 ze dne 10.9.1993)
Věstník MZe ČR č. 3/1993

Instrukce ochrany lesa (brožura 1978)
Věstník MLVH ČSR č. 7/1987
 

3. metodické pokyny, návody a sdělení
Návod k umosťování včelstev na lesních pozemcích
Věstník MLVH ČSR č. 14/1988

Návod k umísťování mysliveckých zařízení na lesním půdním fondu
Věstník MLVH ČSR č. 7,8/1988

Návod k vyhodnocení nezdarů zalesňování
Věstník MLVH ČSR č. 21/1973

Postup při navrhování lesů ochraných a lesů zvláštního určení
Věstník MLVH ČSR č. 13/1978

Návod k okládání pokut za porušení povinností stanovených v zákoně o lesích   a v zákoně o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
Věstník MLVH ČSR č. 16/1981

Metodický pokyn k postupu při převodu zemědělské půdy do lesní v souvislosti s programem útlumu zemědělské výroby a zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v rezortu zemědělství v letech 1994 a 1995 - DOTAČNÍ TITUL 1B
Zpravodaj MŽP ČR č. 7/1994

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe ČR

Návod pro výběr, zakládání a pěstování smrkových porostů určených k produkci resonančního dřeva  Věstník MLVH ČSR č. 13/1985
Pokyny pro diferencovanou porostní výchovu
Věstník MLVH ČSR č. 13/1978
Věstník MLVH ČSR č. 5/1983
Věstník MLVH ČSR č. 4/1985

Modely k hospodaření v hospodářských souborech lesních typů
Věstník MLVH ČSR č. 12/1984

Návod k sledování likvidace přestárlých porostů
Věstník MLVH ČSR č. 24/1983

Návod k vyhlašování a hospodaření v genových základnách lesních dřevin
Věstník MLVH ČSR č. 1/1990

Návod k vyhotovování lesních hospodářských plánů
Věstník MLVH ČSR č. 6/1990

Návod pro hospodaření v lesích pod vlivem imisí
Věstník MLVH ČSR č. 3/1989

Návod pro klasifikaci poškození lesních porostů imisemi
Věstník MLVH ČSR č. 5,6/1988

Seznam povolených přípravků na ochranu lesa (brožura 1989)

Návod k zajištění dalších funkcí lesů zejména v okolí velkých měst
Věstník MLVH ČSR č. 20/1984

Pokyny pro výpočet náhrad za poškozování lesů
Věstník MLVH ČSR č. 13/1986
Věstník MLVH ČSR č. 1,2/1990

Kvalifikační předpoklady odborného lesního hospodáře
Věstník MLVH ČSR č. 18/1981

Výnos MZe ČR, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů
Věstník MZe ČR 8/1993 reg. pod. č. 153/1993 Sb.