Příloha 4
Stanovisko o hodnocení vlivů na životní prostředí

1. Identifikační údaje

1.1 Název
1.2 Stručný účel
1.3 Místo (okres, obec, katastrální území)
1.4 Termín zahájení
1.5 Dokončení
1.6 Žadatel
1.7 Projektant
1.8 Celkové náklady

2. Popis průběhu hodnocení

2.1 Kdy a kým zpracována zpráva
2.2 Souhrn obdržených vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených obcí a veřejnosti včetně subjektů zainteresované veřejnosti
2.3 Složení a souhrn vyjádření komise

3. Závěry

3.1 Stanovisko (souhlas, nesouhlas)
3.2 Doporučené podmínky pro fázi
a) přípravy
b) realizace
c) vlastního provozu

Razítko ministerstva a podpis zodpovědného zástupce ministerstva.

 

Institucionálně personální rámec:

MŽP: V optimálním návrhu zajišťují posuzování dva pracovníci (v minimálním návrhu 2x 0,5 úvazku). “Expert” studuje doručené podklady a připravuje návrh a konečné znění zadání, navrhuje osobu pověřenou k vedení veřejného projednání a připravuje stanovisko. “Administrátor” vede samotnou proceduru, rozesílá dokumenty, organizuje veřejné projednání, atd.

K efektivnímu využití dosavadních zkušeností s procesem EIA v ČR je nutné, aby “expert” byl zařazen v OPVŽP. “Administrátor” může být zařazen v implementační jednotce ISPA, nebo na ČEÚ.

Poradní sbor/seznam: 15-20 expertů z akademické sféry, kteří nebudou smět participovat na zprávách o vlivech projektů ze žádostí o podporu z programu ISPA. Mezi členy poradního sboru by měli být vždy 2-3 zástupci těchto oborů: hydro(-bio-)logie resp.chemie, meteorologie/klimatologie, biologie, (dopravně-)stavební inženýrství, medicína/hygiena (analýza zdravotních rizik) a právo. Členství v poradním sboru je čestné.

Náklady:

Na náklady je možno žádat podporu z ISPA podle čl. 2.4 (b) návrhu nařízení. Jedná se o mzdu pro 1-2 pracovní síly a na jejich režii a dále o zvláštní náklady na informování a účast veřejnosti (kopírování a rozesílání dokumentů, pomoc při organizaci veřejných projednání, apod.)

Náklady na práci komise expertů nese:
  varianta I: stát
  varianta II: žadatel

Výše odměn členům komise se určuje podle
   varianta I: interního ceníku, který připraví MŽP (možno zohlednit rozsah a složitost projektu)
   varianta II: ceníku odměn soudních znalců.

Ostatní náklady kromě účasti dotčených správních úřadů, dotčených obcí a veřejnosti nese žadatel.