REZORTNÍ PŘEDPISY
10.

Upravené znění

Přílohy II

“Směrnice Ministerstva životního prostředí, uveřejněné ve Věstníku MŽP částka 2/1999, o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”

na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.8.1999
(Schváleno usnesením vlády č. 787 z 28.7.1999)

 

Cílem programů vyhlášených těmito Přílohami Směrnice je v souladu s usnesením vlády ČR č. 480 ze dne 8. 7. 1998 a usnesením vlády ČR č. 843 ze dne 16.12.1998 realizace koncepce “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”. Přílohy rozpracovávají usnesení vlády a přizpůsobují je hospodářským podmínkám v roce 1999. V souladu s meziresortní koordinací ”Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”, podporuje Fond převážně projekty zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie.

Přílohy:

Příloha č. II.1 - Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti v roce 1999
Příloha č. II.2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1999
Příloha č. II.3 - Formulář žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR
Příloha č. II.4 - Výpočet ukazatele dluhové služby
Příloha č. II.5 - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR
Příloha č. II.6 - Odborný posudek
Příloha č. II.7 - Adresář

Přílohy č. II.3, II.4, II.6 a II.7 nejsou součástí tohoto materiálu (zůstávají beze změny).

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu:

Pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady.

Žádosti s úplnými údaji, doložené doklady podle Přílohy č. II.5, budou registrovány. Registrované Žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každém programu dle kritérií uvedených v Příloze č. II.1. Vyhodnocené Žádosti budou předloženy Radě Fondu.

Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a forma podpory.

Přílohami II ”Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR” na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platnými od 1.8.1999, které byly vydány na základě usnesení vlády č.787 ze dne 28.7.1999 k úpravám části B Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 1999, se ruší Přílohy II Směrnice platné od 1.1.1999.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným po 1.1.1999, u kterých dosud nebylo vydáno rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory. V případech, kdy již bylo vydáno rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory podle Příloh II Směrnice platných od 1.1.1999, může být vydána změna rozhodnutí s úpravou výše podpory a podmínek pro její poskytnutí podle Příloh II Směrnice platných od 1.8.1999. Požadavek na vydání změny rozhodnutí může příjemce podpory uplatnit u Fondu. Kancelář Fondu předloží návrh změny rozhodnutí ke schválení přímo ministru životního prostředí s tím, že Rada Fondu projednala a doporučila kladné vyřízení původní žádosti, pokud nedošlo ke změně projektu.

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí ČR


Příloha č. II.1

Specifikace opatření, Na která BUDE SFŽP ČR PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI


Jedná se o podporu projektů v oblasti malých a středních zdrojů, které nahrazují spalování převážně pevných fosilních paliv. Metodické řízení těchto programů zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Jejich realizací je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Finanční podpora umožní překonání poměrně vysoké finanční náročnosti na investice s cílem prosazení vyššího provozního využití a dořešení některých specifických provozních a technologických podmínek. Základní typy opatření, která budou podporována:

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

1. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.A. Podpora investic do náhrady pevných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV biomasou, případně v kombinaci se solárním systémem pro byty, rodinné domky a obytné budovy, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci. Podpora investic do vytápění biomasou (případně v kombinaci se solárním systémem) v nově budovaných bytech, rodinných domcích a obytných budovách, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci.

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla, případně teplé užitkové vody (TUV) pro jeden nebo malou skupinu objektů. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory bude instalace moderního kotle s garantovanými parametry spalování, minimální účinností 80 % a ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných fosilních paliv. Vztahuje se na oblasti, kde nebude v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě.

2.A. Podpora investic do náhrady vytápění pevnými fosilními palivy nebo elektrickými přímotopy v komunální sféře centrálními systémy zásobování teplem a TUV z obnovitelných zdrojů energie.

Výstavba nebo rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem (CZT) z obnovitelných zdrojů představuje pro lokality, kde je potřebný energetický potenciál a kde není zaveden zemní plyn, velmi dobrou alternativu. Podpora se vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Preferovány budou systémy se společnou výrobou tepla a elektrické energie.

Tento program se vztahuje na obce nebo jejich části. Investorem výstavby nebo rekonstrukce takových CZT (a tedy příjemcem podpory) bude proto prakticky vždy obec. Obce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky zdrojových částí (v kombinaci s producenty biomasy, případně většími odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi.

Další podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je optimální skladba zdrojové části systému CZT v závislosti na charakteru provozu a jednotek zdrojové části. Podpora bude poskytována pouze na technologii s garantovanými parametry. Podmínkou je rovněž koncepce vytápění s celoročním provozem, ověřená likvidace starých kotlů na spalování pevných fosilních paliv a soulad projektů s energetickou koncepcí obce.

3.A. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a v objektech rozpočtové sféry.

Jedná se o náhradu nebo částečnou náhradu spalování pevných fosilních paliv a přímotopného elektrického vytápění, včetně ohřevu TUV zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je instalace moderního zařízení s garantovanými parametry (u kotle na biomasu účinnost minimálně 80%, u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 2,5, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC), koncepce vytápění s celoročním provozem (toto omezení neplatí pro solární systémy) a ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných fosilních paliv (neplatí pro solární systémy). Podmínkou je i to, že v dlouhodobém výhledu nebude v lokalitě realizována výstavba teplárenské sítě (neplatí pro solární systémy).

Před uzavřením smlouvy o podpoře mezi právním subjektem zřízeným MŠMT a Státním fondem životního prostředí bude návrh této smlouvy předkládán k vyjádření MŠMT z hlediska optimalizace sítě škol a školských zařízení.

4.A. Podpora investic do náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče). Podpora investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče).

Jde výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů. Výkon tepelného čerpadla musí respektovat tepelné ztráty objektu (doporučené hodnoty by neměly být větší než 50-70 W na 1m2 vytápěné plochy).

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov, volba systému tepelného čerpadla odpovídající místnímu potenciálu, jeho vhodné zasazení do topné soustavy (celoroční provoz, tzn. zejména bezpodmínečné zajištění ohřevu TUV), použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 2,5. Další podmínkou je, že v dlouhodobém výhledu nebude v daném místě realizována výstavba teplárenské sítě.

5.A. Podpora investic do částečné záměny vytápění pevnými fosilními palivy a elektrickými přímotopy na solární systémy v objektech pro bydlení a občanskou vybavenost. Podpora investic do vytápění solárními systémy v nově budovaných objektech pro bydlení a občanskou vybavenost

Doporučená plocha kolektorů, na níž se vztahuje podpora, bude na bytovou jednotku v rodinném domě 10 m2, na bytovou jednotku v bytovém domě 8 m2.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov a vhodně dimenzovaný systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody (podpora například nebude poskytována v případech, kdy bude lokální vytápění zabezpečeno tepelným čerpadlem). Podpora bude poskytována pouze na technologie s garantovanými parametry a minimální optickou účinností 80 % při klidové teplotě solárních kolektorů +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC. Podmínkou pro poskytnutí podpory je i to, že v daném místě nebude v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě.

6.A. Podpora investic do výstavby malých vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na výstavbu a rekonstrukce elektráren do 5 MW instalovaného výkonu. Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny (stanovený minimální průtok vodního toku, atd.). Žadatel o podporu je povinen převzít od ČHMÚ hodnoty odtokové křivky v místě výstavby malé elektrárny. Dále bude podpora poskytována pouze na turbíny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 % (u nových turbín) nebo 80 % (renovované turbíny).

7.A. Podpora investic do výstavby větrných elektráren.

Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby a právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny i hygienických norem (hluk). Dalšími podmínkami je ověřená minimální průměrná roční rychlost větru 5 m/s ve výšce 10 m a vyhovující členitost reliéfu a drsnost povrchu v lokalitě pro výstavbu navrhované větrné elektrárny a použití technologie s garantovanými parametry.

8.A. Podpora investic do výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa (např. bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů, samovolně ve skládkách nebo ČOV, či termickým zplyňováním dřeva, parní kotel na spalování biomasy s parní turbínou atd.). Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry a minimální celková účinnost zařízení 80 %.

9.A. Podpora investic do instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních.

Jde o instalaci solárních systémů a tepelných čerpadel mimo jednotek sloužících k vytápění a ohřevu TUV v domácnostech atd. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory), zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem - horkovzdušné kolektory) a využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací atd. Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry (u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 2,5, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC).


2. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B. Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných státní správou a navazujícími organizacemi.

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EOVV). Ta je zabezpečována okresními úřady a správami CHKO za podpory především MŽP prostřednictvím publikační činnosti (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie, atd.).

2.B. Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných nevládními organizacemi.

Cílem programu je posílení podpory poradenství a osvěty zajišťovaných nevládními organizacemi, které povede ke zvýšení celkové informovanosti o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím publikační činnosti.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu na podporu obnovitelných zdrojů energie jsou stanovena takto:

a) Celková měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a měrná finanční náročnost dle typu podpory vztažená na odstranění 1t CO2 za rok *).
b) Celková měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a měrná finanční náročnost dle typu podpory vztažená na jednotku odstraněného znečištění jednotkové emise za rok. Jednotková emise shrnuje množství zpoplatněných znečišťujících látek vnášených do ovzduší a význam jednotlivých znečišťujících látek je stanoven poměrem sazby za danou látku a sazbou za vnášení CO do ovzduší dle přílohy k zákonu č. 389/1991 Sb. *).
c) Vazba na využití současných kapacit a regionální politiku životního prostředí.

*) Při hodnocení ekonomiky předmětu podpory lze přihlédnout i k výpočtu současné hodnoty v případě poskytnutí podpory.

 

Příloha č. II.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků z FONDU


Článek I

1. Podpory se poskytují na základě “Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR” (dále jen “Rozhodnutí”) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP ČR.

3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu. Obvyklou formou bude:

- zástavní právo k nemovitosti (Fond nebude akceptovat zajištění nemovitostí bez zástavy pozemku, zajištění nemovitostí zatíženou věcným břemenem, popř. jiným než věcným břemenem, zajištění nemovitostí zatíženou jiným zástavním právem - nevztahuje se na hypoteční úvěry, u nichž převezme zajištění hypoteční banka, zajištění nemovitostí umístěnou mimo území ČR),
- zástavní právo k pohledávce (pohledávky vzniklé z titulu vkladu na účtu nebo vkladu na vkladní knížce),
- zástavní právo k cenným papírům (pouze cenné papíry akceptovatelné Fondem),
- ručení třetím subjektem, t.j. fyzickou osobou - občanem (s výjimkou rodinných příslušníků), fyzickou osobou - podnikatelem, právnickou osobou. Ke zhodnocení schopnosti ručitele zajistit závazek je třeba doložit doklady prokazující jeho příjmy, dotazník ručitele a čestné prohlášení, potvrzení o zůstatcích půjček,
- bankovní zárukou,
- vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací.

Pro žadatele typu A a B (viz dále) bude Fond umožňovat též ručení budovanou investicí. Podmínkou však bude, že žadatel na realizaci projektu přednostně použije finanční prostředky získané mimo Fond.

4. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Přitom Fond vyžaduje pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojištění.

5. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním “Rozhodnutí”.

6. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

7. Jistina a úrok z poskytnutého úvěru budou spláceny formou čtvrtletních splátek. Úroky se počítají bankovní metodikou 360/360 dní ode dne připsání na účet klienta. Výše úroků je stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o úvěru.

8. V případě uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek, na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

9. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

10. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, vč. příslušenství, u CZT též náklady na veřejné rozvody (bez otopných soustav v objektech).

11. Typy žadatelů o podporu

A - obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28.9.95, o obecně prospěšných společnostech),
   - nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech),
   - rozpočtové organizace a příspěvkové organizace,
   - obce,
   - občanská sdružení a církve,
   - organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace),
   - sdružení obcí,
   - právnické osoby založené nebo zřízené obcí

B - bytová družstva,

C - akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu  bude převyšovat 90 % obcí, budou posuzovány jako typ A,

D - ostatní subjekty (kromě typů B a C), včetně fyzických osob - podnikatelů,

E - obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).
   - majitelé rodinných domků, kteří nabyli vlastnická práva k nemovitosti nejpozději 1 rok po skončení kolaudačního  řízení


Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

Přímé finanční podpory - podíl

Číslo programu

Název programu

Typ žadatele

max. limit % podpory/dotace,
ze základu pro výpočet podpory

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v  kombinaci se solárním systémem

A
B, C, D
E

80/40
70/0
30/30

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v  komunální sféře SCZT a TUV z  obnovitelných zdrojů energie

A
B, C, D

80/40
70/0

3.A.

- využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry

A
C, D

80/50*
80/0

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

A
B, C, D
E

80/40
60/0
30/30

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

A
B, C, D
E

80/40
70/0
30/30

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

A
B, C, D, E

80/40
80/0

7.A.

- výstavba větrných elektráren

A
B, C, D
E

80/40
80/0
70/30

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

A
B, C, D
E

80/40
80/0
70/30

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v  účelových zařízeních

A
C, D

80/40
70/0

1.B.

- osvěta a poradenství zabezpečované státní správou a navazujícími organizacemi

A

50/50

2.B.

- osvěta a poradenství zabezpečované nevládními organizacemi

A

80/80

* Státní školy mohou na instalaci solárních systémů na ohřev TUV získat podporu/dotaci ze základu pro výpočet podpory ve výši až 100/100 %.

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů..

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 12 let.

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, t.j. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory podle tabulek 1.2.1. až 1.2.3.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Pro žadatele spadající do kategorií B, C, D, kterým byla poskytnuta půjčka, platí: pokud investor splní termíny výstavby a dosáhne nejméně 75 % projektovaných parametrů (například roční výroba), budou investorovi prominuty úroky z úvěru poskytnutého SFŽP na dobu až 4 let.

1.2.1. Kategorie A žadatelů o podporu (nepodnikatelské subjekty, obce a města atd.)

Číslo pro-gramu

Název programu

Běžná výše půjčky
-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splat-nosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v  kombinaci se solárním systémem

40

0

10

2

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v  komunální sféře SCZT a TUV z  obnovitelných zdrojů energie

40

0

10

2

3.A.

- využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry

30

0

10

2

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

40

0

10

2

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

40

0

10

2

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

40

3

12

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

40

3

12

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

40

0

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v  účelových zařízeních

40

3

7

1

 

1.2.2. Kategorie B, C, D žadatelů o podporu (bytová družstva, podnikatelské subjekty)

Číslo pro-gramu

Název programu

Běžná výše půjčky
-% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splat-nosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v  kombinaci se solárním systémem

70
-

5

10

2

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v  komunální sféře SCZT a TUV z  obnovitelných zdrojů energie

70
-

5

10

2

3.A.

- využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry

80

3

10

2

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

60

5

10

2

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

70

5

10

2

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

80

5

10

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

80

5

10

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

80

5

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v  účelových zařízeních

70

5

10

2

1.2.3. Obyvatelstvo

Číslo pro-gramu

Název programu

Běžná výše půjčky -% ze zákl. podpory

Úrok úvěru v %

Doba splat-nosti

Odklad půjčky

1.A.

- náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v  kombinaci se solárním systémem

0

-

-

-

2.A.

- náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v  komunální sféře SCZ a TUV z  obnovitelných zdrojů energie

-

-

-

-

3.A.

- využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry

-

-

-

-

4.A.

- náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

0

-

-

-

5.A.

- částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy

0
-

-

-

-

6.A.

- výstavba malých vodních elektráren

80

5

10

2

7.A.

- výstavba větrných elektráren

40

5

10

2

8.A.

- výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy

40

5

10

2

9.A.

- instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v  účelových zařízeních

-

-

-

-

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. Záruky za úvěr

Záruky pouze za investiční úvěr budou poskytovány ve výjimečných případech, a to do výše 20 mil. Kč s maximální dobou ručení 10 let pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Za tuto službu náleží Fondu odměna ve výši 2 % p.a. ručené částky za období, počínající následujícím dnem po podpisu záruky až do posledního dne splatnosti půjčky, kdy záruka končí. Pro poskytnutí a zajištění záruky platí stejné podmínky a kritéria jako pro poskytování půjčky. Záruku za úvěr Fond poskytuje zásadně v Kč.

2.2. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 20 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vyloučen.

4. Souběh podpory ze SFŽP ČR a dotace z jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu s výjimkou České energetické agentury.

5. Souběh podpory z Fondu a ze státního rozpočtu (prostřednictvím České energetické agentury)

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím České energetické agentury. To znamená, že na jednu akci lze poskytnout finanční prostředky současně z Fondu a ČEA. Podmínkou je, že maximální výše celkové podpory (souběh podpory z ČEA a podpory z Fondu) nepřesáhne výši uvedenou v tabulce 1.a. Přímé finanční podpory - podíl. Toto omezení se v ekonomicky odůvodněných případech nevztahuje na dílčí program 3.A ”Podpora využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a v objektech rozpočtové sféry”. Společná podpora z ČEA a Fondu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní jak kritéria ČEA, tak kritéria Fondu.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například opatření k úspoře energie a zároveň instalace zařízení na využití OZE), lze na každou z těchto akcí poskytnout prostředky bez výše uvedených omezení.

6. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.

 

Příloha č. II.5

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY,
KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA
K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR


Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu ze SFŽP ČR jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR (příloha č. II.3) a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři SFŽP ČR.

Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu další podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory.


Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje

Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení

Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky včetně přibližné ceny nemovitosti

Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH

Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady.

Žádost o podporu bude odborně posouzena a předložena se stanoviskem Fondu k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory rozhodne ministr životního prostředí ČR.

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře.


Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory
:

Dokumentace v takovém stupni, která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Odborný posudek V případě, že je opatření realizováno u školy, mateřské školy, zdravotnického zařízení, domova důchodců, ústavu mentálně a tělesně postižených osob a dalších zařízení s charitativní činností, může v odůvodněných případech nahradit odborný posudek (viz dále) stanovisko inspekčního orgánu životního prostředí. Dále je nutné předložit potvrzení zřizovatele o dalším působení tohoto zařízení

Údaje o zdrojích financování: v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko ekonomickému řešení předmětného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě

Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a kopie dodavatelských smluv.


Upřesnění jednotlivých dokladů

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje V tomto stanovisku uvede okresní úřad (referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje), zda je navrhované patření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem), dále svůj názor k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci okresu a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření. Ekologický význam opatření u rozhodujícího ukazatele bude v případě možností vyjádřen podílem snížení znečištění z celkové výše vypouštěného v okresu.

Odborný posudek ve smyslu článku 6, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR. Jde o energetický audit ve smyslu Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie pro rok 1999, část A (programy České energetické agentury), příloha III. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 244/1992 Sb. bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP - toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (příslušný místu realizace opatření). Adresář příslušných inspekčních orgánů je uveden v příloze č. II.7.

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - (aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací apod.).

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Obce předkládají:
Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů ( Fin 1 - 12), rozvahu (příp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. přílohy č. II.3 “Směrnice” - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce.

Sdružení předkládají:
Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:
- zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),
- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Podnikatelské subjekty předkládají:
Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. a E.2. přílohy č. II.3 “Směrnice”), kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

Fyzická osoba - podnikatel
Žádost o poskytnutí investičního úvěru, výkaz o majetku a závazcích, příjmy a výdaje, hospodářský výsledek a jeho užití, výše ručitelských závazků za jiné subjekty, daňové přiznání.

Obyvatelstvo
Žádost o poskytnutí investičního úvěru, doklady osvědčující příjem - žadatelů a ručitelů, dotazník a čestné prohlášení ručitelů, potvrzení o zůstatcích půjček a úvěrů - žadatelů a ručitelů, výpis z trestního rejstříku (ne starší jak 3 měsíce), návrh na zajištění zástavy.

V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů předložit i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.

Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka “Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy”. Tu je žadatel povinen vyplnit v případě, že projekt bude “hradit” splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření žadatele).

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky viz. příloha č.II.2., čl.II, bod 3 až 6.

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů SFŽP ČR 32