23.
SDĚLENÍ

sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

K zajištění jednotného postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 98/1999 Sb.1). kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., vydáváme toto sdělení:

Čl. 1

Rozhodnutí o odvodech podle § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., která nabyla právní moci do 25. května 1999, se v důsledku nabytá účinnosti zákona č. 98/1999 Sb. nemění.

Čl. II

Pokud byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. a tento souhlas se stal součástí pravomocného územního rozhodnutí (stavebního povolení), popř. jiného rozhodnutí podle zvláštních předpisů, před 25. květnem 1999, pak podmínky souhlasu nelze dodatečně měnit v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 98/1999 Sb. V rozhodnutí o odvodech se pak při předepisování odvodů a jejich výše postupuje podle § 11 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění před zákonem č. 98/1999 Sb.

Čl. III

Pokud územní rozhodnutí (stavební povolení), popř. jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jehož součástí je souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, nabylo právní moci po 24. květnu 1999, řídí se rozhodování o odvodech zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., v jeho platném znění, tedy včetně změn provedených zákonem č. 98/1999 Sb. Přitom se nepřihlíží ke kritériím, které nejsou v souladu s platnou právní úpravou, pokud byl souhlas k odnětí půdy vydán před 25. květnem 1999.

Čl. IV

Výše odvodů se stanoví rozhodnutím i v případech, kdy nepřevyšuje celkovou částku 50,- Kč. Nic na tom nemění skutečnost, že podle ustanovení § 12 odst. 5 zákona ČNR č. 334/1992 Sb. se takový odvod neplatí.

Čl. V

Za stavby a zařízení pro optimalizaci vodního režimu podle ů 11 odst. 4 zákona č. 98/1999 Sb. se považují mimo jiné též stavby a zařízení proti povodním, zejména protipovodňové hráze, pokud slouží pouze k ochraně před povodněmi a nikoliv jiným účelům (např. komunikace zřízené na protipovodňové hrázi), jakož i stavby a zařízení pro závlahu půdy.

Čl. VI

Zrušuje se Sdělení sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 1. září 1997 Sb., č.j. 410/1385/972).

 

JUDr. Dana Římanová, v.r.,
náměstkyně ministra – ředitelka sekce legislativy a státní správy

Ing. Josef Běle, CSc., v.r.,
náměstek ministra - ředitel sekce ochrany přírody a krajiny


1) Zákon č. 98/1999 Sb. nabyl účinnosti dnem 25. května 1999.
2) Věstník MŽP, částka 4 z 15.10.1997, poř. č. 17.