2.

Metodický pokyn

odboru geologické správy Ministerstva životního prostředí k obsahu žádosti o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru podle § 24 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na ustanovení části první § 1, odst. 7 zák. č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, byla s účinností od 1.11.1996 uzavřena ”Dohoda o vymezení práv a povinností ústředních orgánů státní správy, založených zákonem č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů (horní zákon), mezi Ministerstvem životního prostředí (dále MŽP) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále MPO)”.

O působnosti k ustanovení § 24, odst. 2, 3, 4 bylo dohodnuto, že rozhodnutí o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru vydá Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Institut předchozího souhlasu představuje aktivní legitimaci jediného báňského podnikatele k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru. Jeho udělení může být vázáno na stanovení podmínek.

V zákoně není obsah žádosti blíže specifikován. Z ustanovení § 24, odst. 4 vyplývá, že ministerstvo rozhoduje na základě způsobu využití ložiska a způsobu ochrany zákonem chráněných obecných zájmů. Z ustanovení § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) je správní orgán povinen zjistit přesně a úplně skutečný stav věci a je oprávněn požadovat podklady, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Proto je stanoven následující obsah žádosti o předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru.

Obsah žádosti

1. Údaje o organizaci

1.1.  Kompletní údaje v rozsahu uvedeném v § 28 zákona č. 513/1991 Sb., (obchodní zákoník) v platném znění.

1.2.  Prokázání, že žadatel je organizací ve smyslu § 5a zákona č. 44/1988 Sb.

2. Údaje o ložisku

2.1.  Název a číslo ložiska

2.2.  Obec

2.3  Okres, kód

2.4.  Odkaz na poslední platný výpočet zásob a prokázání, že tento výpočet obsahově odpovídá dnešním požadavkům na výpočet zásob - vyhláška ČGÚ 121/1989 Sb.

 Množství zásob nerostné suroviny na ložisku v členění podle § 14, odst. 2) horního zákona, jejich kvalitativní parametry, úložní poměry, předpokládaná výtěžnost, výrubnost, celkový a placený obsah užitkové složky.

2.6.  U výpočtu zásob staršího 5-ti let uvedení podmínek využitelnosti, prokázání jejich souladu s § 13 horního zákona a zdůvodnění jejich dnešní platnosti.

3. Návrh dobývacího prostoru

mapa vhodného měřítka (A4, A3) s obrysem navrhovaného dobývacího prostoru a seznam souřadnic vrcholových bodů. Pokud není dobývací prostor navržen na celé ložisko je potřebné doplnit dále:

3.1.  zásoby v navrženém DP, jejich kvantita a kvalita, podíl z celkového ložiska,

3.2.  důvod pro vymezení DP pouze na části ložiska,

  průkaz, že není žádáno pouze o nejkvalitnější část ložiska a že zbylou část ložiska bude možné dobývat

4. Údaje o úhradě geologickoprůzkumných prací

V časovém sledu rozepsat všechny etapy geologickoprůzkumných prací s čísly úkolů. V jejich rámci uvést, kdo zabezpečil úhradu jednotlivých geologickoprůzkumných úkolů, celkové náklady na průzkum, podíl státního rozpočtu a výši dosud uhrazené návratnosti do státního rozpočtu, návrh návratnosti do státního rozpočtu včetně jejího zdůvodnění. Pokud byly náklady hrazeny z oborového fondu geologických prací státní těžební organizace, prokázat zda, popř. jakým aktem a v jakém rozsahu přešla hodnota tohoto průzkumu do majetku žadatele.

5. Údaje nezbytné k doložení přednostního nároku, pokud je uplatňován

Dle ust. § 24, odst. 3 horního zákona.

6. Základní informace o záměru dobývat výhradní ložisko

Popis záměru a postupu jeho realizace včetně časových údajů.

7. Trh a předpokládaný objem výroby

7.1.  Roční předpokládaný objem těžby.

7.2.  Předpokládaná doba exploatace ložiska.

7.3.  Skladba produktů, stupeň finalizace vlastním zpracováním suroviny.

7.4.  Prognóza prodeje a marketing výrobků - hlavní směry.

7.5.  Předpokládané dosažené ceny, odhad ročních příjmů z prodeje.

7.6.  Předpokládaný podíl produkce určený pro export a stupeň finalizace suroviny v tomto podílu.

8. Technické řešení a vztah k životnímu prostředí

8.1.  Uvažovaný způsob těžby a úpravy suroviny.

8.2.  Předpokládaná doby výstavby těžebního a úpravenského zařízení.

8.3.  Specifikace dopadů na životní prostředí v průběhu a po ukončení těžby a návrh ochranných opatření.

9. Pozemek a střety zájmů

9.1.  Předpokládaný způsob vypořádání vztahu mezi těžařem a vlastníkem pozemku.

9.2.  Soulad předkládaného záměru s územním plánem.

9.3.  Vymezení zákonem chráněných obecných zájmů, které mohou představovat střet s využitím ložiska a návrh řešení ochrany těchto zájmů.

10. Ekonomická rozvaha

10.1.  Odhad veškerých investičních nákladů.

10.2.  Rozpis a vyčíslení úplných vlastních nákladů. Odhad nákladů na investice, skrývku, těžbu, úpravu, likvidaci, sanaci, rekultivaci.

10.3.  Náklady na geologický průzkum ložiska.

10.4.  Zdroj financování investic, likvidace, sanace a rekultivace.

10.5.  Návratnost investice.

10.6.  Vypořádání prostředků za geologické práce uhrazené ze státního rozpočtu.

10.7.  Náklady na jednotku těžby a produkce.

10.8.  Rentabilita.

10.9.  Model tvorby zdrojů podle let (tok hotovosti).

10.10.  Další případné ukazatele efektivity.

11. Stav ložiska po předpokládaném ukončení těžby

11.1.  Úplnost vydobytí současně známých zásob ložiska.

11.2.  Uvažovaný způsob a rozsah likvidace, sanace a rekultivace.

11.3.  Předpokládaný cílový stav po provedení sanací, resp. rekultivací.

Upozornění

1. Řízení k vydání rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu podléhá ve smyslu zákona ČNR č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 273/1994 Sb., správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč formou kolkové známky. Tato známka musí být přiložena k žádosti.

2. Žádost se předkládá ve dvojím vyhotovení.

RNDr. Petr Šponar, v.r.
zástupce ředitele
odboru geologické správy