SMĚRNICE Č. 20-97

Ministerstva životního prostředí s požadavky pro propůjčení ochranné známky

Automatické pračky pro domácnost

Při nákupu automatických praček ba se zákazníci neměli řídit pouze vnějším vzhledem, cenou a funkčními vlastnostmi, ale i tím, jak jejich provoz ovlivňuje životní prostředí.

Proto hodnocení provozu automatických praček z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí, je současně spotřebitelskou informací o užitných vlastnostech výrobku, neboť hodnotící požadavky jsou zaměřeny zejména na spotřebu elektrické energie, vody, účinnost praní a máchání.

Úroveň požadavků a jejich splnění se rovněž projeví u uživatele ekonomickou efektivností praní. Roční rozdíly mezi jednotlivými výrobky jsou ve spotřebě elektřiny až 70 kWh, a vody až 9 tis. litrů, resp. odpovídající množství vody odpadní.

1. Definice pojmů
Pro účely této směrnice

 1.1 Automatická pračka, je pračka, jejíž celý prací cyklus od startu až po samočinné vypnutí je předem naprogramován.

 1.2 Jmenovitá náplň pračky je nejvyšší přípustná hmotnost suchého prádla pro jeden prací cyklus stanovený výrobcem, vyjádřená v kg.

 1.3 Standardní cyklus praní je celý prací cyklus pro bavlnu při jmenovité náplni a teplotě 60 °C bez předpírky.

 1.4 Účinnost praní je výsledkem fotometrického porovnání uměle znečištěných a následně vypraných zkušebních vzorků tkaniny ve standardním cyklu praní, vyjádřená v procentech.

 1.5 Měrná spotřeba vody je spotřeba vody při standardním cyklu praní, vyjádřená v I. kg -1. (Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití pračky).

 1.6 Měrná spotřeba elektrické energie je spotřeba elektrické energie při standardním cyklu praní, vyjádřená v kWh.kg-1. (Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití pračky).

2. Vymezení kategorie

Tato směrnice se vztahuje na automatické pračky s jmenovitou náplní do 6 kg suchého prádla s výjimkou praček se sušením.

3. Základní požadavky

 3.1 Automatické pračky vymezené bodem 2 musí splňovat požadavky platných technických bezpečnostních, zdravotních, hygienických a jiných předpisů, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména:

 - Zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších   předpisů
 - Zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - Zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

 3.2 Automatické pračky vymezené bodem 2 musí mít užitné vlastnosti srovnatelné nebo lepší než obdobné výrobky této kategorie, z toho zejména:

 3.2.1 Účinnost praní při standardním cyklu praní nesmí být nižší než 94 %.

 3.2.2 Účinnost máchání při standardním cyklu praní musí dosahovat minimálně 30-ti násobného zředění pracího prostředku.

 3.3 Pokud se v součástech pračky vyskytují díly z plastů o hmotnosti vyšší než 50 g, musí nést trvalé označení udávající druh materiálu. Je třeba použít správných zkratek v souladu s ISO 1043/1 Plastics. Symbols and codes. Part 1: Symbols for basic polymers and their special characteristics (Plasty. Značky a kódy. Část 1: Značky základních polymerů a jejich charakteristiky), resp. ČSN 77 0052-3; 1996 Obaly - Obalové odpady - Část 3: Značení - Identifikační značky pro zhodnocení - Plasty.

 3.4 Pračka musí být opatřena na dobře viditelném místě:

 - srozumitelným označením udávajícím vhodný program podle druhu prádla,
 - srozumitelným označením udávajícím úsporné programy a volitelné funkce pro snížení s spotřeby elektrické   energie a vody.

 3.5 Mimo požadavků stanovených normou a požadavků ze Zákona č. 634/92 Sb.., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, musí průvodní technická dokumentace (návod k obsluze) obsahovat informace a pokyny, jak co nejvíce snížit negativní účinky na životní prostředí, zejména:

 - informace o hlučnosti pračky;
 - informace o spotřebě elektrické energie a vody při různém nastavení teploty a různém nastavení programu;
 - doporučením, aby se pračka pokud možno vždy používala s plnou náplní místo náplně částečné;
 - doporučení týkající se vhodného třídění tkanin a odpovídající teploty praní v závislosti na druhu tkaniny, včetně   upozornění, že při použití moderních pracích prostředků a moderních praček není ve většině případů zapotřebí   prát při vyšších teplotách;
 - informace o materiálech, z nichž jsou vyrobeny součásti pračky, zejména o možnostech jejich opakovaného   použití či recyklace.

4. Specifické požadavky

 4.1 Měrná spotřeba elektrické energie za použití standardního cyklu praní musí být rovna nebo menší než 0,25 kWh na 1 kg náplně prádla.

 4.2 Měrná spotřeba vody za použití standardního cyklu praní musí být rovna nebo menší než 16 l na 1 kg náplně prádla.

5. Ověřování

 5.1 Splnění základních požadavků musí být výrobcem nebo dovozcem prokázáno:

 - písemným prohlášením o shodě výrobku s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení   shody podle § 12 a 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění   některých zákonů,
 - posouzením příslušných orgánů státní správy (Česká inspekce životního prostředí).

 5.2 Splnění požadavků bodu 3.2 a 4 musí být prokázáno posouzením podle bodu 5.4 v ČR autorizovanou osobou pro daný obor výrobků.

 5.3 Dodržování základních a specifických požadavků prokazuje výrobce nebo dovozce písemným prohlášením o shodě typu na základě schváleného a zavedeného systému jakosti a je kontrolováno nahodile, minimálně 1x ročně.
 Má-li výrobce zaveden certifikovaný systém podle norem pro zabezpečování jakosti ČSN EN ISO 9001, 9002, 9003, nutnost kontroly odpadá.

 5.4 Zkoušky, zkušební metody a zkušební podmínky vychází z ČSN EN 60456: 1996 Elektrické pračky pro domácnost - Metody pro měření funkčních vlastností.

6. Organizační zabezpečení

Organizační záležitosti k podání přihlášky k výběrovému řízení pro propůjčení ochranné známky ”Ekologicky šetrný výrobek” zajišťuje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice.

7. Platnost

Tato směrnice má platnost 2 roky a nabývá účinnosti dva měsíce ode dne podpisu.

 

 Ing. Jiří Skalický, v.r.
 místopředseda vlády ČR
 a ministr životního prostředí
V Praze dne 15.12.1997