3. SDĚLENÍ

Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnice Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 1999/13/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší) a jeho prováděcích předpisů

Určeno
1) Výrobcům, dovozcům, prodejcům výrobků s obsahem organických rozpouštědel a provozovatelům provozujícím zařízení emitující těkavé organické látky
2) České inspekci životního prostředí

V návaznosti na výše uvedenou směrnici bude nutné, aby dotčené subjekty realizovaly opatření, vyplývající z požadavků na dané emisní limity a další opatření uvedené ve směrnici vedoucí ke snižování emisí VOC. Relevantní požadavky směrnice by měly být splněny dnem účinnosti nově připravovaného zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země. Bude vydán prováděcí předpis, který bude transponovat požadavky směrnice. Účinnost zákona a prováděcího předpisu se předpokládá od 1. 11. 2001.

Účelem směrnice 1999/13/ES je preventivní zamezení či snižování přímých i nepřímých účinků emisí těkavých organických sloučenin (VOC) na životní prostředí (zejména ovzduší a lidské zdraví) stanovením postupů a opatření, jež je třeba implementovat na činnosti definované v příloze pokud jsou provozovány nad danými prahovými hodnotami spotřeby rozpouštědel.

Požadavky
1. Závazky vztahující se na nová a stávající zařízení a procesy v působnosti této směrnice, týkající se povinností registrace nebo získání povolení provozu a termíny jejich splnění
2. Požadavky na stanovení emisních limitů nebo zpracování redukčních plánů snižování emisí VOC
3. Požadavky na zařízení a činnosti v určených sektorech národního hospodářství z hlediska technických a organizačních opatření ke snižování emisí VOC a termíny jejich uplatnění
4. Požadavky na dodržování emisních limitů a sestavování bilančních plánů hospodaření s rozpouštědly
5. Monitorování a předkládání zpráv

Příloha 1
Podmínky provozu, emisní limity a prahové hodnoty vybraných zdrojů znečišťování
Činnosti a procesy spojené s užíváním rozpouštědel při průmyslových a podnikatelských činnostech a ve vybraných zařízeních

1. Polygrafická činnost, tiskárny a obdobné technologie

 činnosti (procesy) reprodukování textu či obrazů, ve kterém se využívá určitý nosič obrazu či textu a barvy (tiskařské) jsou přenášeny na jakýkoli typ povrchů. Proces zahrnuje rovněž související postupy lakování, laminování či natírání.

Prahové hodnoty a omezení emisí v Polygrafii

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

TZL

mg /m3

zvláštní ustanovení

1

tepelný ofset

>1

1 - 5;

>5

50

20

301

301

10

10

1 viz poznámku 1

2

publikační hlubotisk

>1

 

50

10

10

závorky {} označují limit pro stávající zdroje;

3

jiné tiskařské postupy C

> 1

jiné tiskařské

postupy D

> 3

> 1

 

> 3 D

50

 

50

20

 

20

 

10

 

10

D - prahová hodnota pro rotační sítotisk na textil a na lepenku

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel pro nové zdroje, a ve složených závorkách {} pro zdroje stávající
1  -  Zbytky rozpouštědel v konečných výrobcích zde nebudou považovány za součást fugitivních emisí.
A -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C -  hlubotisk, gumotisk, rotační válcový sítotisk, laminovací či lakovací jednotky;
D -  rotační sítotisk na textil a na lepenku
E  -  rotační sítotisk na textil je pokryt činností s číslem 3.

2. Odmašťování, čištění a chemické čištění

2.1 odmašťování a čištění povrchů

jakákoli činnost čištění - s výjimkou chemického čištění - ve které jsou organická rozpouštědla užívána k odstranění znečištění z povrchu materiálů včetně odmaštění. Čistící činnosti sestávající se z více než jednoho kroku před nebo po jakémkoli jiném kroku zpracování bude považována za jednu činnost / operaci čištění povrchů. Tato činnost se vztahuje rovněž na čištění povrchů výrobků, ale nikoli na čištění procesního zařízení

2.1.1 Odmašťování a čištění kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů organickými rozpouštědly1)

Odmašťování a čištění kovů a jiných materiálů organickými 1) (př. chlorovanými) rozpouštědly nesmí být aplikována mimo uzavřený prostor s odsáváním odpadního vzduchu. Zařízení smějí být provozována při dodržení emisních limitů, jako uzavřený technologický cyklus.

Prahové hodnoty a omezení emisí 1)

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

mg /m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

zvláštní ustanovení

1

Odmašťování a čištění C

> 0,1

0,1 – 5;

>5

20D

20D

15

10

viz poznámku

D

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C  -  užitím sloučenin uvedených v § 23 odstavce 6 a 8; 1
D  -  tyto emisní limity se vztahují na hmotnostní koncentraci sloučenin v mg/Nm3 a nikoli k celkovému uhlíku
1)  Látky nebo přípravky, které jsou s ohledem na obsah těkavých organických sloučenin klasifikovány podle nařízení vlády 25/1999  Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces (užitím sloučenin uvedených v § 23 odstavce 6 a 8;)

2.1.2 Odmašťování a čištění kovů, elektrosoučástek a jiných materiálů ostatními organickými rozpouštědly

a) Odmašťovny s celkovou spotřebou rozpouštědla do 0,2 tuny za rok – malý zdroj znečišťování

Emisní limit nestanoven, případně dle závažnosti provozu a místních imisních situací, individuálně stanoví inspekce

b) Odmašťovny s celkovou spotřebou rozpouštědel od 0,2 do 5 tuny za rok– střední zdroj znečišťování

Emisním limitem je hmotnostní koncentrace těkavých organických látek – rozpouštědel vyjádřená jako celkový uhlík, v odpadním vzduchu z prostor odmašťování a následného vytěkání, která nesmí překročit hodnotu:
75 mg C/m3 v odpadním plynu
Tento limit platí i pro odmašťování v prostorách lakovacích kabin

c) Odmašťovny s celkovou spotřebou rozpouštědel od 5 tuny za rok – velký zdroj znečišťování

Emisním limitem je hmotnostní koncentrace těkavých organických látek – rozpouštědel vyjádřená jako celkový uhlík, v odpadním vzduchu z prostor odmašťování a následného vytěkání, která nesmí překročit hodnotu:
50 mg C/m3 v odpadním plynu
Tento limit platí i pro odmašťování v prostorách lakovacích kabin

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Prahová hodnota A

Emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

zvláštní ustanovení

2

Čištění a odmaštění

> 0,2

0,2 – 5;

>5

752

502

202

152

2 Tyto emisní limity mohou být prominuty, viz poznámku C

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
2  -  Tyto emisní limity mohou být prominuty, viz poznámku C
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C  - ta zařízení, která prokáží inspekci, že průměrný obsah organických rozpouštědel ve všech jimi spotřebovaných čistících materiálech nepřesahuje 20 % hmotnostních, budou vyjmuta z povinnosti dodržovat tyto limity;

d) Odmašťování, mimo prostor odmašťoven, s celkovou spotřebou rozpouštědla od 0,2 tuny za rok

Povolení technologie mimo prostory odmašťovny a výše fugitivních emisí bude stanovena po projednání s inspekcí na základě rozboru provozní situace.
Pro procesy čištění kovů a nekovových materiálů platí emisní limity jako pro odmašťování.

2.2 chemické čištění

jakákoli průmyslová nebo komerční činnost využívající těkavých organických sloučenin v určitém zařízení k čištění oděvů, vybavení bytů a malých spotřebních předmětů s výjimkou ručního odstraňování skvrn a znečištěných míst v textilním a oděvním průmyslu.

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Prahová hodnota A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

3

chemické čištění

0

Viz D

20 g/kg B. C. D

viz poznámky B,C, a D

A - uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  - uvedené hodnoty představují hmotnost emitovaného rozpouštědla v g na 1 kg vyčištěného a vysušeného produktu;
C  -  emisní limit stanovený v § 23, odstavec 7 se nevztahuje na tento sektor; 1
D - každé zařízení musí být vybaveno zachycováním koncentrovaných par – pracovat v uzavřeném cyklu

3.  Technologie a činnosti spojené s vytvářením organických povlaků – lakování – tekuté a práškové nátěrové hmoty

3.1 přestříkávání vozidel – autolakovny, autoopravárenství

 - jakékoli průmyslové nebo komerční činnosti natírání povrchů a související operace odmašťování, kterými se provádí:
 - nanášení nátěrů na silniční vozidla, nebo na jejich části, prováděné jakou součást oprav, konzervace nebo dekorace vozidla vně výrobních zařízení, nebo
 - nanášení originálních nátěrů na silniční vozidla, nebo na jejich části, prováděné jakou součást přelakovávání vozidel, které je prováděno mimo původní výrobní linky, nebo
 - nanášení nátěrů na přívěsy (včetně polo-přívěsů)

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

TZL

mg /m3

zvláštní ustanovení

1

Přestříkávání vozidel

auto-oprávárenství

> 0,5

> 0,5

50

25

3

 

 *  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;

3.2 navalování -nátěry – lakování pásů, svitků, drátů

jakákoli činnost, při níž je natírána - či při níž jsou nanášeny nátěrové systémy - svinutá ocel (cívka drátu, svitek plechu), měděné slitiny nebo hliníkové pásy, a to buď nátěrem tvořícím film nebo laminátovým nátěrem v kontinuálním procesu

Prahové hodnoty a omezení emisí – lakování pásů, svitků

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

TZL

mg /m3

zvláštní ustanovení

2

Lakování pásů, navalování

> 2

50 C

5

3

viz pozn. C

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C  -  pro zařízení, která umožňují využívat regenerovaná rozpouštědla, bude emisní limit 100.

1)  Látky nebo přípravky, které jsou s ohledem na obsah těkavých organických sloučenin klasifikovány podle nařízení vlády 25/1999  Sb. jako karcinogeny, mutageny nebo jedy pro reprodukční proces (užitím sloučenin uvedených v § 23 odstavce 6 a 8;)

Prahové hodnoty a omezení emisí – lakování drátů

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

emisní limit celkových emisí

TZL

mg/m3

zvláštní ustanovení

3

nátěry kovových vodičů (navíjených) drátů

> 2

 

 

 

10 g/kg1

5 g/kg2

3

1 platí pro zařízení s průměrem drátu pod 0,1 mm;

2 platí pro ostatní zařízení

A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];

3.3 adhesivní nátěry

jakákoli činnost zahrnující aplikaci adhesivních materiálů na povrchy, s výjimkou adhesivních nátěrů a laminování spojených s tiskařskými činnostmi.

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

emisní limit celkových emisí

TZL

mg/m3

zvláštní ustanovení

4

adhesivní nátěry

> 2

2 – 5;

>5

50 B

50 B

25

20

   

 

viz poznámku B

A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B -  pro zařízení, která umožňují využívat regenerovaných rozpouštědel, bude platit hodnota tohoto emisního limitu 100 mg C/m3

3.5 činnost průmyslových aplikací nátěrových hmot

jakákoli činnost, ve kterém je jednoduchá nebo vícenásobná aplikace spojitého nátěrového filmu kladena na:
 -  vozidla uvedená níže:
  *  nové automobily,
  *  kabiny nákladních automobilů
  *  dodávky a nákladní automobily
  *  autobusy
 - vlečné vozy (přívěsy, trailery)
 -  kovové a plastické povrchy, včetně povrchů letadel, lodí, kolejových vozidel, apod.
 -  dřevěné povrchy
 -  povrchy textilní, tkaninové, skleněné, filmové, papírové a jiné s výjimkou polygrafie- tištění/
 -  kůže

3.5.1  Lakovny (lakovací provozy a lakovací sekce) s celkovou spotřebou rozpouštědel do 0,5 tuny za rok – malý zdroj znečišťování (neplatí pro výrobu automobilů)

Jedná se o technologická pracoviště, kdy celková spotřeba rozpouštědel je rovna nebo nepřekročí 0,5 t/rok.
Není stanoven emisní limit
Emisní limit bude stanoven v případech závažnosti předpokládaných emisí s ohledem na imisní situaci v místě provozu případ od případu inspekcí s přihlédnutím k nejlepším dostupným technologiím a přiměřenosti nákladů na základě rozboru provozní situace

3.5.2  Lakovny (lakovací provozy a sekce) s celkovou spotřebou rozpouštědel od 0,5 tuny do 5 tun za rok – střední zdroj znečišťování (neplatí pro výrobu automobilů)

Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadních plynech z prostorů pro nanášení nátěrových hmot a ze sušicích a vypalovacích prostorů nesmí překročit
3 mg/m3
Emisním limitem je celková specifická výrobní emise těkavých organických sloučenin, vyjádřená jako celkový uhlík
90 g C/m2 produkce
Nelze-li této hodnoty dosáhnou, nebo stanovit m2 potom hmotnostní koncentrace těkavých organických sloučenin v odpadním plynu z jednotlivých technologických prostor nanášení, vytěkání a sušení vyjádřená jako celkový uhlík, nesmí překročit
50 mg C/m3 v odpadním plynu

3.5.3  Lakovny (lakovací provozy a sekce) s celkovou spotřebou rozpouštědel nad 5 tun za rok – velký zdroj znečišťování (neplatí pro výrobu automobilů)

Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadních plynech z prostorů pro nanášení nátěrových hmot a ze sušáren nesmí překročit
3 mg/m3
Emisním limitem je celková specifická výrobní emise těkavých organických sloučenin, vyjádřená jako celkový uhlík
60 g C/m2 produkce
Nelze-li této hodnoty dosáhnout, nebo stanovit m2 potom nesmí hmotnostní koncentrace těkavých organických látek v odpadním plynu z jednotlivých prostorů nanášení, vytěkání a sušení vyjádřená jako celkový uhlík překročit
50 mg C/m3 v odpadním plynu

3.5.4  Lakovny (lakovací provozy a sekce) – hromadná, či kontinuální výroba se spotřebou rozpouštědel větší 5 tun za rok – velký zdroj znečišťování (neplatí pro výrobu automobilů)

Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadních plynech z prostorů pro nanášení nátěrových hmot a ze sušáren nesmí překročit
3 mg/m3
Emisním limitem je celková specifická výrobní emise těkavých organických látek, vyjádřená jako celkový uhlík
45 g C/m2 produkce
Nelze-li této hodnoty dosáhnout, nebo stanovit m2 potom nesmí hmotnostní koncentrace těkavých organických látek v odpadním plynu z jednotlivých prostorů nanášení, vytěkání a sušení vyjádřená jako celkový uhlík překročit
50 mg C/m3 v odpadním plynu

3.5.5  Nanášení nátěrových hmot mimo prostory lakoven

Nanášení nátěrových hmot mimo prostory lakoven (izolovaný prostor) je zakázáno s výjimkou případů, v nichž je nátěrový systém nanášen na velký vyrobený objekt ve výrobním závodě, který nelze od atmosféry pro účely nanášení nátěrových hmot izolovat a vybraných případů občasného nanášení nátěrových hmot, se souhlasem inspekce.
Pro tyto případy budou stanoveny emisní limity formou limitní hodnoty měrných fugitivních emisí (dále jen “emisního podílu”) inspekcí na základě rozboru provozní situace tyto emisní limity (limitní “fugitivmí emise”) se vztahují pro jednorázové činnosti provedené na celém natíraném objektu.
a)  pro zdroj znečišťování VOC do 0,2 tuny spotřeby celkových rozpouštědel za rok nejsou stanovena omezení emisí.
b)  pro zdroje nad 0,2 tuny spotřeby celkových rozpouštědel za rok je nutno žádat inspekci o povolení a schválení měrné fugitivní emise navržené na základě rozboru provozní situace.

3.5.6  Občasné nanášení nátěrových hmot mimo prostor lakovny ve venkovním prostoru (mimo výrobní závod)

Nanášení nátěrových systémů ve venkovním prostranství na konstrukční díly velkých rozměrů (mosty, stožáry apod.), kdy jiný způsob nelze uplatnit s ohledem na rozměry výrobku, ekonomická hlediska a jiné technologické ukazatele a současně jde o činnosti občasné – které nepřesahují celkově 50 dnů v roce, s celkovou spotřebou nad 0,2 t rozpouštědel/rok
O povolení a stanovení měrných fugitivních emisí rozhodne inspekce na základě rozboru provozní situace.
V ostatních případech je zakázáno aplikovat nátěrové hmoty mimo prostory k tomuto účelu vyhrazené.

3.5.7  Lakovny (lakovací provozy) s občasným provozem (do max.500 hod./rok) se spotřebou nad 1 tunu rozpouštědel za rok

Povolení provozu a stanovení individuálních emisních limitů, či měrné fugitivní emise rozhodne inspekce na základě rozboru provozní situace

3.5.8 Práškové lakovny se spotřebou práškových nátěrových hmot vyšší než 1 tuna za rok

Je emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadním plynu z prostor nanášení a vypalování
3 mg/m3
a současně hmotnostní koncentrace těkavých organických látek v odpadním vzduchu z prostor vypalování vyjádřená jako celkový uhlík, nesmí překročit emisní limit
50 mg C/m3

Prahové hodnoty a emisní limity pro průmyslové lakování s výjimkou nátěrů v automobilovém průmyslu

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Prahová hodnota A

emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

Emisní

Limit

g C/m2

TZL

g /m3

Zvláštní ustanovení

5

Jiné nátěry (lakovny)

Včetně kovů, plastů, textilu K, tkanin, skla, filmu a papíru a jiných materiálů

> 0,5

0,5 – 5

50C

20

90 H

3

 

viz poznámky C,E,F a G,H,I

6

Jiné nátěry (lakovny)

Včetně kovů, plastů, textilu K, tkanin, skla,filmu a papíru a jiných materálů

Hronadná – proudová výroba

> 5

 

 

 

 

> 5

50C

 

 

50C

 

 

20

 

 

 

20

60 H

 

 

45 H

3

 

viz poznámky C,E,F a G,H,I

7

Jiné nátěry (lakování mimo uzavřené prostory)

nad 1

Nad 1

Poznámka J,G

Poznámka J,G

8

nátěry dřevěných povrchů

>1

1 – 5;

> 5

100 C

50/75 D E

25

20

Viz poznámky C D, E, F a G I

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel pro nové zdroje, a ve složených závorkách {} pro zdroje stávající
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C  -  tento emisní limit platí pro aplikace nátěrů a procesy sušení a vypalování provozované za uzavřených podmínek;
D  -  první z uvedených hodnot platí pro proces sušení a vypalování druhá platí pro proces nanášení nátěrových hmot
E  -  pro zařízení nanášení nátěrových hmot na textil, která umožňují využívat regenerovaná rozpouštědla bude platit hodnota emisního limitu 150 pro společně uvažovaný proces nanášení a sušení;
F -  činností natírání, které nelze provozovat v izolovaných (uzavřených) podmínkách (např. při stavbě lodí nebo nátěry letadel, konstrukce a pod. mohou být z aplikace těchto limitů vyjmuty, v souladu s § 23 (2)(b), případně platí pro ně činnost 4 v tabulce – rozhodne inspekce.
G  -  Použijí se všechny technicky dostupné technologie a technické prostředky k omezení emisí organických látek, s přihlédnutím k přiměřenosti výdajů na jejich pořízení a provozování. Průběžně jsou prováděna opatření k postupnému snižování emisí NMVOC. Prioritou je omezování vstupu těkavých organických látek (rozpouštědel) do technologického procesu, aplikací nátěrových hmot s nízkým obsahem rozpouštědel, kombinací rozpouštědlových nátěrových hmot s hmotami s nízkým obsahem rozpouštědel v jednom nátěrovém systému, nanášení nátěrových hmot s vysokou účinností, apod.
H  -  Nelze-li této hodnoty dosáhnou, potom hmotnostní koncentrace těkavých organických látek v odpadním vzduchu z jednotlivých technologických prostor nanášení,vytěkání, sušení a vypalování vyjádřená jako celkový uhlík, nesmí překročit emisní limit 50 mg C/m3
I  -  Jsou-li v nátěrovém systému aplikovány nátěrové hmoty s nízkým obsahem rozpouštědel (do 10%) a nejsou-li emisní limity plněny, je emisní limit stanoven inspekcí na základě odborného posudku.
J  -  Nanášení nátěrových hmot mimo prostory lakoven je zcela zakázáno. Nanášení je povoleno pouze v případech, kdy se nátěrový systém nanáší na stacionární objekt případně občasné nanášení nátěrových hmot, s ohledem na technologii výroby. Pro tyto technologické aplikace je nutno žádat o povolení a stanovení emisního podílu na základě odborného posudku. Aplikaci pak schvalují orgány inspekce
K - Rotační sítotisk na textil je pokryt činností s číslem 3 - Polygrafie

3.6 nátěry –kůže:

Prahové hodnoty a omezení emisí pro nátěry kůže

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

emisní limit celkových emisí

TZL

mg/m3

zvláštní ustanovení

9

nátěry kůže

> 1

1 –5

>5

>1 A

 

 

 

85 g/m2

75 g/m2

150 g/m2 B

 

emisní limity jsou vyjádřeny v gramech emitovaných rozpouštědel na m2 produkce;

viz poznámku B

A  -  uvedené hodnoty představují gramy emitovaného rozpouštědla na jeden kilogram vyrobených produktů - asi t/rok
B  -  tyto hodnoty platí pro činnosti natírání bytového vybavení a zejména malých spotřebitelských předmětů, jako jsou tašky, pásky, peněženky atd.

4. Ostatní technologie a výroby aplikující rozpouštědla

4.1 impregnace dřeva

jakákoli činnost zavádějící ochranné prostředky do dřeva

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

TZL

mg/m3

zvláštní ustanovení

1

impregnace dřeva

> 5

 

 

100C

45

11 kg/ m3

 

C - tento limit neplatí pro impregnaci kreosotem

* čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu
A - uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B - uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C - tento limit neplatí pro impregnaci dřeva kreosolem

4.2 laminování dřeva a plastů

jakákoli činnost spojování dřevěných či plastických vrstev k výrobě laminátů

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

TZL

mg/m3

zvláštní ustanovení

2

laminování dřeva a plastů

> 5

 

 

 

 

30 g/m2

 

 

 

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;

5. výroba nátěrových hmot, přípravků, laků, tiskařských barev a adhesiv (lepidel či tmelů)

výroba výše uvedených konečných výrobků nebo meziproduktů vyráběných ve stejném místě, smícháváním pigmentů, pryskyřic a adhesivních materiálů s organickými rozpouštědly nebo s jinými nosiči, včetně procesu dispergování a přípravných před-dispergačních aktivit, včetně úprav viskozity nebo odstínu a operací plnění konečného produktu do jeho obalů.

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

1

výroba nátěrových hmot, přípravků, laků, tiskařských barev a adhesiv

> 5

 

5-10;

>10

 

100

100

 

5

3

5 % vstupu rozpouštědla

3 % vstupu rozpouštědla

viz poznámku C

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl fugitivních emisí z množství vstupujících rozpouštědel
C  -  emisní limity pro fugitivní emise zde nezahrnují množství rozpouštědla prodaného jako součást nátěrových hmot v uzavřených obalech.

6. výroba obuvi / na nohou nošených výrobků/

jakákoli činnost výroby úplné obuvi / ponožek, punčoch nebo jejich částí

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

Činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

Emisní limit

Mg C/m3

emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

1

výroba obuvi, ponožek, punčoch

> 5

   

25 g na pár C

viz poznámku C

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují gramy emitovaného rozpouštědla na jeden kilogram vyrobených produktů – asi t/r
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl ze vstupních hodnot;
C  - emisní limit celkových emisí je vyjádřen v hmotnostním množství (v g) emitovaného rozpouštědla na vyrobený pár

7. výroba farmaceutických produktů (přípravků)

chemická syntéza, fermentace, extrakce, tvorba skladby (formulace) a dokončení farmaceutických produktů, a v případech kdy jsou vyráběny ve stejném místě i výroba meziproduktů

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

1

výroba farmaceutických produktů

> 10

 

20 C

5 D

5 % vstupu rozpouštědla

{10 % vstupu rozpouštědla}

platí poznámky C a D

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel pro nové zdroje, a ve složených závorkách {} pro zdroje stávající
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl fugitivních emisí z množství vstupujících rozpouštědel
C  - pro zařízení, která umožňují využívat regenerovaných rozpouštědel, bude emisní limit 150 mg C/m3
D - Emisní limity pro fugitivní emise zde nezahrnují množství rozpouštědla prodaného jako součást nátěrových hmot v uzavřených obalech.

8. konverze (přepracovávání) pryže

operace mísení, drcení/mletí, barvení/sestavování směsí, kalandrování, výtlačné lisování/vytlačování a vulkanizace a jakékoli další pomocné operace, které jsou součástí procesu přeměny přírodní či syntetické pryže do konečného výrobku

Prahové hodnoty a omezení emisí

 

činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

emisní limit

mg C/m3

Emisní limit pro fugitivní emise (v % vstupního množství rozpouštědel)

B *

emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

1

konverze pryže

> 10

 

20 C

25 D

25 % vstupu rozpouštědla

platí poznámka C a D

*  čísla bez rozměru v tomto sloupci představují procentní podíl emisí fugitivních z celkového vstupu rozpouštědel
A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B  -  uvedené hodnoty představují procentní podíl fugitivních emisí z množství vstupujících rozpouštědel
C  -  pro zařízení, která umožňují využívat regenerovaných rozpouštědel, bude emisní limit 150 mg C/m3
D  - Emisní limity pro fugitivní emise zde nezahrnují množství rozpouštědla prodaného jako součást nátěrových hmot v uzavřených obalech

9. extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

extrakce rostlinných olejů ze semen nebo z jiných rostlinných materiálů, zpracování suchých (vyextrahovaných) zbytků rostlin na krmivo pro zvířata, přečišťování tuků a olejů získaných ze semen, z rostlinných a/nebo z živočišných materiálů, potravinářská výroba

Prahové hodnoty a omezení emisí

činnost /

prahová hodnota spotřeby rozpouštědel A

prahová hodnota A

Emisní limit celkových emisí

zvláštní ustanovení

1

extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků a rafinace rostlinných olejů

(z materiálů:)

[ricin (na ricinový olej)

řepková semena

slunečnicová semena

sójové boby: (» sb)

 - normální drť (» nd)

 - bílé vločky (» bv)]

> 10

živočišný tuk 5 kg/t

ricin: 3 kg/t

řepková sem.: 1 kg/t

slunečnicová sem.: 1kg/t

sójové boby normalní drť 0,8 kg/t

bílé vločky 1,2 kg/t

ostatní semena a
jiný rostlinný materiál: 3 kg/t C

všechny frakcionační postupy 1,5 kg/t E

vyjma klovatiny

odstraňování klovatiny F 4 kg/t

Viz

poznámky C,D,E,F

A  -  uvedené hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
C -  emisní limit celkových emisí pro zařízení zpracovávající jednotlivé vsádky semen nebo jiného rostlinného materiálu by měly být stanoveny příslušným orgánem případ od případu uplatněním nejlepších dostupných technologií
D  -  Procesní zařízení včetně skladů u nichž lze předpokládat vývin zápachu musí být umístěna v uzavřených prostorách, případně musí být vybaveno záchytem pachů
E  -  tento limit platí pro všechny procesy frakcionace s výjimkou odstraňování klovatiny či pryskyřic z oleje
F  -  tento limit platí pro odstraňování klovatiny či pryskyřic z oleje

10. Automobilový průmysl – lakovaní nových vozidel

Emisní limity celkových emisí jsou vyjádřeny v gramech emitovaného rozpouštědla na velikost povrchu natřené plochy produkce ve čtverečních metrech a v kg emitovaných rozpouštědel vztažených na karosérii vozidla.
Velikost natřeného povrchu je v případech všech produktů uvedených v Tabulce uvedené níže definována následovně:
-  plocha povrchu vypočtená z celkové oblasti pokrývané elektroforeticky, a plocha povrchů všech částí, které
mohou být přidány v následných fázích procesu natírání a které jsou natírány stejným nátěrovým systémem, jako dotyčný produkt, nebo celková plocha produktů pokrytá nátěrovými hmotami v daném zařízení.
Plocha povrchu elektroforeticky pokrývané oblasti je vypočítávána ze vzorce:

2 x celková hmotnost pokrývaného kovového pláště produktu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
průměrná tloušťka kovové vrstvy x měrná hmotnost kovového pláště

Tuto metodu lze rovněž použít pro jiné části vyrobené z plechů.
K výpočtu povrchové plochy jiných dodávaných a pokrývaných součástí, nebo k určení celkové plochy povrchu natírané v daném zařízení mohou být použity rovněž počítačově podporované konstrukční /projekční softwarové systémy (CAD - computer aided design) nebo jiné ekvivalentní metody.
Emisní limity celkových emisí uvedené níže v tabulce se vztahují na všechna stadia procesu, provozovaného ve stejném zařízení elektroforetickým nanášením, nebo jakýmkoli jiným typem procesu aplikace nátěrových hmot, včetně konečné konzervace voskem a leštění vrchního nátěru, a včetně rozpouštědel použitých k čištění provozního zařízení, a to během doby produkce i mimo tuto dobu. Tento limit celkových emisí je vyjádřen jako hmotnost sumy organických sloučenin na m2 celkové plochy povrchu pokrytého výrobku a jako celkový součet hmotnosti organických složek spotřebovaných na jednu karosérii vozidla.

Prahové hodnoty a celkové emisní limity pro nátěry vozidel

Činnost (A) / (prahová spotřeba rozpouštědel v t/r )

prahová

hodnota (B)

produkce

emisní limit celkových emisí

(g/m2) či (kg / karoserii) VOC

Nátěry nových automobilů > 15

> 5000

45 g/m2 nebo

1,3 kg/ks + 33 g/m2

Nátěry nových automobilů > 15

£ 5000 skořepin či

> 3500 podvozků

90 g/m2 nebo

1,5 kg/ks + 70 g/m2

nátěry nových kabin nákladních automobilů ( > 15)

£ 5000

> 5000

65 g/m2

55 g/m2

nátěry nových dodávek a nákladních automobilů

( > 15)

£ 2500

> 2500

90 g/m2

70 g/m2

nátěry nových autobusů

( > 15)

£ 2000

> 2000

210 g/m2

150 g/m2

A - uvedené číselné hodnoty představují prahovou spotřebu rozpouštědla v tunách za rok [t/r];
B - uvedené číselné hodnoty představují roční produkci - počet kusů opatřených nátěrem
Pozn. Upravovaná plocha se vypočte ze vztahu uvedeném výše
Zařízení na aplikace nátěrových hmot na automobily (lakovny automobilů) s menší spotřebou rozpouštědel než je prahová hodnota ve výše uvedené tabulce budou plnit požadavky stanovené pro sektor přestříkávání vozidel uvedené v odstavci 3.1

Poznámka:
Práškové lakovny:
Pro práškové lakovny- aplikace práškových plastů se spotřebou práškových nátěrových hmot větší než 1tuna za rok je emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadním oplynu z prostor nanášení a vypalování 3 mg/m3 a současně hmotnostní koncentrace těkavých organických látek v odpadním vzduchu z prostor vypalování vyjádřená jako celkový uhlík, nesmí překročit emisní limit 50 mg C/m3.

Příloha 2
Plán SNIŽOVáNí EMISí (ReduKČNÍ PLÁN)

1. Principy

Účelem plánu snižování emisí je umožnit provozovateli snížit emise jiným způsobem a současně v ekvivalentní míře, jakou by zajistila aplikace emisních limitů. K tomuto cíli provozovatel může uplatnit určitý plán snížení emisí, speciálně vytvořený pro jeho zařízení, za předpokladu že jeho konečným výsledkem bude dosažení požadovaného snížení emisí.Současně redukční plán umožňuje trvalého snižování emisí.

2. Praxe

V případě aplikace nátěrů, laků, adhesiv nebo tiskařských barev lze využít následující plán. V případech, kdy níže uvedený plán není vhodný, může příslušný orgán provozovateli povolit uplatnit jakýkoli jiný výjimečný plán, který uspokojivě splňuje zásady uvedené výše, např. aplikace emisního podílu.

Návrh tohoto systému bere v úvahu následující skutečnosti:

(i) v případech, kdy náhražky obsahující snížený nebo nulový obsah rozpouštědel jsou stále ještě ve stavu (nedokončeného) vývoje, musí být provozovateli poskytnuta prodloužená doba na implementaci jeho plánu snížení emisí;
(ii) vztažný (referenční) bod pro snížení emisí by měl odpovídat co nejpřesněji emisím, k nimž by docházelo bez jakéhokoli opatření na jejich snížení.
 Následující systém bude aplikován v zařízeních, ve kterých lze předpokládat konstantní obsah tuhých složek v produktech, a ten může být využit k definici referenčního bodu pro plán snížení emisí:
(i) Provozovatel předloží plán na snížení emisí, který zahrne zejména snížení průměrného obsahu rozpouštědel v jejich celkovém vstupu, a nebo zvýšení účinnosti využití tuhých látek, které povede ke snížení celkových emisí ze zařízení, a to až na úroveň daného procentního podílu ročních vztažných (referenční) emisí, která se nazývá “cílové emise”. Při tomto snižování emisí musí být dodržen následující harmonogram:
(ii) 

Časové období

Maximální povolené celkové roční emise

pro nová zařízení

pro stávající zařízení

do 31. 10. 2001

do 31. 10. 2005

Cílové emise ´ 1,5

do 31. 10. 2004

do 31. 10. 2007

Cílové emise

(ii) Roční vztažné (referenční) emise jsou počítány následovně:
a) určí se celková spotřebovaná hmotnost tuhých (netěkavých) látek v nátěrových hmotách či v tiskařských barvách, lacích nebo adhesivních materiálech spotřebovaných za rok. Tuhými látkami jsou všechny materiály v nátěrech, tiskařských barvách, lacích a adhesivech, které se stanou součástí tuhých látek (nátěru), jakmile se odpaří voda nebo těkavé organické sloučeniny
b) roční vztažné emise jsou počítány násobením hmotnosti stanovené v bodě (a) vhodným faktorem, který je uveden v tabulce uvedené níže. Příslušný úřad může upravit tyto faktory pro jednotlivé zařízení tak, aby tyto úpravy odrážely prokázanou zvýšenou účinnost ve využití tuhých látek.

Činnost

faktor A

hlubotisk; flexografie (gumotisk); tisk; laminování jako součást tisku; lakování jako součást tisku; nátěry dřeva, textilu, tkanin, filmů či fólií a papíru; nátěry adhesivními materiály

4

nátěry cívek a svitků, přestříkávání (opravy laků) vozidel

3

kontaktní nátěry /obaly potravin, natírání ve volném prostranství

2,33

ostatní nátěry a rotační sítotisk

1,5

A - faktor pro násobení určený pro použití ve výše uvedeném bodě (ii) (b)
(c) cílové emise jsou rovné ročním vztažným (referenčním) emisím násobeným procentním podílem rovným
  -  (hodnotě fugitivních emisí + 15 ) : pro zařízení spadající pod odstavec 3.1. a (zařízení spadající pod) nižší prahovou hodnotu v odstavcích 3.5.
  -  (hodnotě fugitivních emisí + 5 ) : pro všechna ostatní zařízení.
(d) splnění je dosaženo, jestliže skutečné emise rozpouštědel - stanovené pomocí Bilance rozpouštědel (tj. plánu hospodaření s rozpouštědly) - je menší než jsou odpovídající cílové emise, nebo jestliže se skutečné emise rozpouštědel rovnají cílovým emisím.

Ing. Marek Bruštík, v. r.
odbor ochrany ovzduší MŽP