SDĚLENÍ

1   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
2   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 89/369/EEC, č. 89/429/EEC a č. 94/67/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
3   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnice Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 1999/13/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
4   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů
5   Sdělení k novým požadavkům, které vyplývají z přijetí směrnic 96/62, 99/30/EC, 92/72/EEC
6   Parlamentu a Rady 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzínu a jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím
7   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EC) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů