V.   Lesní hospodářství

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 289/1995 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádostí o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa – 77/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem emisí – 78/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení – 79/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů – 80/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa – 81/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin – 82/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů – 83/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování – 84/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství – 100/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže – 101/1996 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát – 219/1998 Sb.

b)  resortní předpisy
Instrukce MLVH ČSR o chatové výstavbě postavené na lesních pozemcích do 31.12.1977 – Věstník MLVH ČSR č. 14/1981, Věstník vlády ČSR pro NV č. 10/1981
Instrukce MLVH ČSR k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů –  Věstník MLVH ČSR č. 13/1982
Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/455/95 ze dne 21.4.1995 o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR – Věstník MŽP ČR č. 3/1995
Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/1209/93 ze dne 26.11.1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků ČR se změnami a doplňky k 1.10.1996 – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Instrukce MŽP ČR čj. OOLP/145/96 ze dne 1.10.1996 o rybářském hospodaření národních parků ČR – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Instrukce MŽP ČR č.j. OOLP/1209/93 ze dne 26. 11. 1993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k 1. 10. 1998 – Věstník MŽP ČR č. 2/1999
Směrnice č. 8/1999 Ministerstva životního prostředí č. M/200 524/99 ze dne 21. prosince 1999 o služebních stejnokrojích – Věstník MŽP ČR č. 2/2000

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe

Směrnice MLVH ČSR pro zakládání semenných porostů a semenných plantáží –  Věstník MLVH ČSR č. 10/1971
Instrukce MLVH ČSR o bance lesního osiva – Věstník MLVH ČSR č. 24/1985
Směrnice MZe ČR pro poskytování náležitostí lesních hospodářských plánů (čj. 2363/93-510 ze dne 10.9.1993) – Věstník MZe ČR č. 3/1993

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Návod k umosťování včelstev na lesních pozemcích – Věstník MLVH ČSR č. 14/1988
Návod k umísťování mysliveckých zařízení na lesním půdním fondu – Věstník MLVH ČSR č. 7,8/1988
Návod k vyhodnocení nezdarů zalesňování – Věstník MLVH ČSR č. 21/1973
Postup při navrhování lesů ochranných a lesů zvláštního určení – Věstník MLVH ČSR č. 13/1978
Metodický pokyn k postupu při převodu zemědělské půdy do lesní v souvislosti s programem útlumu zemědělské výroby a zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu v rezortu zemědělství v letech 1994 a 1995 - DOTAČNÍ TITUL 1B – Zpravodaj MŽP ČR č. 7/1994
Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/75/98 ze dne 3.2.1998 k Příloze č. 10 zákona č. 348/1997 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 2/1998
Metodický pokyn č. 3 MŽP k provedení záchranného programu rysa ostrovida – Věstník MŽP ČR č. 2/1998
Metodický pokyn č. 6 pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1998) – Věstník MŽP ČR č. 3/1998
Metodický pokyn č. 1 odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/1274/98 ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích – Věstník MŽP ČR č. 2/1999
Metodický pokyn č. 1 pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách – Věstník MŽP č. 5/2000
Program stabilizace lesa v Jizerských horách (2000) – Věstník MŽP č. 5/2000
Sdělení č. 17 odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice – Věstník MŽP ČR č. 4/1998
Sdělení č. 17 odboru legislativního Ministerstva životního prostředí k výkonu práva myslivosti v národních přírodních rezervacích podle § 30 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny –  Věstník MŽP č. 8/2000

Vydávání, změny resp. zrušení dále uvedených směrnic a resortních instrukcí spadá do působnosti MZe ČR

Návod pro výběr, zakládání a pěstování smrkových porostů určených k produkci resonančního dřeva – Věstník MLVH ČSR č. 13/1985
Pokyny pro diferencovanou porostní výchovu –  Věstník MLVH ČSR č. 13/1978, Věstník MLVH ČSR č. 5/1983, Věstník MLVH ČSR č. 4/1985
Modely k hospodaření v hospodářských souborech lesních typů – Věstník MLVH ČSR č. 12/1984
Návod k sledování likvidace přestárlých porostů – Věstník MLVH ČSR č. 24/1983
Návod k vyhlašování a hospodaření v genových základnách lesních dřevin – Věstník MLVH ČSR č. 1/1990
Návod pro hospodaření v lesích pod vlivem imisí – Věstník MLVH ČSR č. 3/1989
Návod pro klasifikaci poškození lesních porostů imisemi – Věstník MLVH ČSR č. 5,6/1988
Návod k zajištění dalších funkcí lesů zejména v okolí velkých měst – Věstník MLVH ČSR č. 20/1984
Pokyny pro výpočet náhrad za poškozování lesů –  Věstník MLVH ČSR č. 13/1986, Věstník MLVH ČSR č. 1,2/1990
Podle § 9 odst. 1 vyhlášky MZe č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa, stanoví diskontační faktor “f” – Věstník MZe č. 3/1996
Sdělení k Pokynům pro výpočet náhrad za poškozování lesů – Věstník MZe č. 1/1997
Vyhlášení diskontačního faktoru “f” k podpoře změny struktury zemědělské výroby zalesněním –  Věstník MZe č. 2/1998
Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o udělení předběžného souhlasu k právním úkonům, kterými se nakládá s lesy ve vlastnictví státu a Instrukce Ministerstva zemědělství o postupu při udělování předběžného souhlasu podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) – Věstník MZe č. 3/1998