Příloha č. II.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků z FONDU

 

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě “Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR” (dále jen “Rozhodnutí”) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP ČR.

3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu. Obvyklou formou bude:

- zástavní právo k nemovitosti (Fond nebude akceptovat zajištění nemovitostí bez zástavy pozemku, zajištění nemovitostí zatíženou věcným břemenem, popř. jiným než věcným břemenem, zajištění nemovitostí zatíženou jiným zástavním právem - nevztahuje se na hypoteční úvěry, u nichž převezme zajištění hypoteční banka, zajištění nemovitostí umístěnou mimo území ČR),

- zástavní právo k pohledávce (pohledávky vzniklé z titulu vkladu na účtu nebo vkladu na vkladní knížce),

- zástavní právo k cenným papírům (pouze cenné papíry akceptovatelné Fondem),

- ručení třetím subjektem, t.j. fyzickou osobou - občanem (s výjimkou rodinných příslušníků), fyzickou osobou - podnikatelem, právnickou osobou. Ke zhodnocení schopnosti ručitele zajistit závazek je třeba doložit doklady prokazující jeho příjmy, dotazník ručitele a čestné prohlášení, potvrzení o zůstatcích půjček,

- bankovní zárukou,

- vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací.

4. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Přitom Fond vyžaduje pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojištění.

5. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním “Rozhodnutí”.

6. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

7. Jistina a úrok z poskytnutého budou spláceny formou čtvrtletních splátek. Úroky se počítají bankovní metodikou 360/360 dní ode dne připsání na účet klienta. Výše úroků je stálá po celou dobu splácení půjčky za dodržení podmínek smlouvy o úvěru.

8. V případě uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek, na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

9. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude Fond při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

10. Základem pro výpočet podpory jsou náklady na pořízení, případně instalaci zdroje tepla, vč. příslušenství, u CZT náklady na veřejné rozvody.

11. Typy žadatelů o podporu

A - obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28.9.95, o obecně prospěšných společnostech),

- nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech),

- rozpočtové organizace a příspěvkové organizace,

- obce,

- občanská sdružení a církve,

- organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace),

- sdružení obcí,

B - bytová družstva,

C - akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu bude převyšovat 90 % obcí, budou posuzovány jako typ D,

D - ostatní subjekty (kromě typů B a C), včetně fyzických osob - podnikatelů,

E - obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající).

 

Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.a. Přímé finanční podpory - podíl

max. limit %
Číslo
Typ
podpory/dotace,
programu
Název programu
žadatele
ze základu pro
výpočet podpory
1.A. - náhrada pevných fosilních paliv biomasou,
A
60/30
příp. v kombinaci se solárním systémem
B, C, D
40/0
E
20/20
2.A. - náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální
A
60/30
sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie
3.A. - využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví
A
80/40
a objektech rozpočtové sféry
C, D
80/0
4.A. - náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy
A
60/30
na vytápění tepelnými čerpadly
B, C, D
60/0
E
20/20
5.A. - částečná záměna pevných fosilních paliv
A
50/25
a el. přímotopů na solární systémy
B, C, D
70/0
E
30/30
6.A. - výstavba malých vodních elektráren
A
50/25
B, C, D
60/0
E
50/20
7.A. - výstavba větrných elektráren
A
60/30
B, C, D
70/0
E
60/20
8.A. - výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie
A
30(60)*/15(30)*
a tepla z biomasy
B, C, D
40(70)*/00
E
30(60)*/10(20)*
9.A. - instalace solárních systémů a tepelných čerpadel
A
40/20
v účelových zařízeních
C, D
50/0
1.B. - osvěta a poradenství zabezpečované státní správou
A
50/50
a navazujícími organizacemi
2.B. - osvěta a poradenství zabezpečované nevládními organizacemi
A
50/50

*) údaj v  závorce se týká pouze kogeneračních jednotek využívajících zemědělský a lesní odpad a účelově pěstované zamědělské plodiny.

 

1.b. Přímé finanční podpory - směrná hodnota

Směrné hodnoty dotace i půjčky jsou stanoveny u jednotlivých programů 1.A. až 9.A. nejen procentem, ale současně i pevnou částkou podle následující tabulky:

Číslo programu Směrná hodnota dotace Směrná hodnota půjčky
1.A. 4 000 Kč/byt 8 000 Kč/byt
5 000 Kč/jednobyt. RD 10 000 Kč/jednobyt. RDD
8 000 Kč/vícebyt. RD 15 000 Kč/vícebyt. RD
2.A. 800 Kč/kWt (zdroj) 1750 Kč/kWt (zdroj))
2 500 Kč/m (rozvodná síť) 5000 Kč/m (rozvodná síť)
3.A. 8 000 Kč/kWt 16 000 Kč/kWt
4.A. 8 000 Kč/kWt 16 000 Kč/kWt
5.A. 6 000 Kč/m2 12 000 Kč/m2
6.A. 12 000 Kč/kWel 30 000 Kč/kWel
7.A. 14 000 Kč/kWel 28 000 Kč/kWel
8.A. 8 000 Kč/kWel * 17 000 Kč/kWel **
5 000 Kč/kWel ** 10 000 Kč/kWel **
9.A. 6 000 Kč/kWt 12 000 Kč/kWt

* kogenerační jednotky využívající zemědělský a lesní odpad a účelově pěstované zemědělské plodiny

** ostatní kogenerační jednotky

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v tabulce 1.a. podle vyhlášených programů..

Výše dotace je stanovena u jednotlivých programů 1.A. až 9.A. nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou směrnou hodnotou podle předcházející tabulky 1.b.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

 

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 12 let..

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, t.j. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory podle tabulek 1.2.1. až 1.2.3., případně směrné hodnoty v Kč stanovené podle jednotlivých programů v tabulce 1.b.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programů jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Výše půjčky
Číslo
-% ze zákl.
Úrok
Doba
Odklad
programu
Název programu
podpory
úvěru
splatnosti
půjčky
-max. Kč
v %
1.A. - náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp.
30
3
10
2
v kombinaci se solárním systémem
1)
2.A. - náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů
30
3
10
2
v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných
1)
zdrojů energie
3.A. - využití obnovitelných zdrojů energie ve školství,
40
0
10
2
zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry
1)
4.A. - náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními
30
3
10
2
palivy na vytápění tepelnými čerpadly
1)
5.A. - částečná záměna pevných fosilních paliv
25
3
10
2
a el. přímotopů na solární systémy
1)
6.A. - výstavba malých vodních elektráren
25
5
10
2
1)
7.A. - výstavba větrných elektráren
30
5
12
2
1))
8.A. - výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie
15 (30)*
5
7
2
a tepla z biomasy
1)
9.A. - instalace solárních systémů a tepelných čerpadel
20
7
7
1

1) Maximální výše půjčky je stanovena nejen procentem, ale zároveň směrnou hodnotou, která je uvedena v tabulce 1.b.

* pro kogenerační jednotky využívající zemědělský a lesní odpad a účelově pěstované zemědělské plodiny

1.2.2. Podnikatelské subjekty

Výše půjčky
Číslo
-% ze zákl.
Úrok
Doba
Odklad
programu
Název programu
podpory
úvěru
splatnosti
půjčky
-max. Kč
v %
1.A. - náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp.
40
7
10
2
v kombinaci se solárním systémem
1)
2.A. - náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů
0
-
-
-
v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných
-
zdrojů energie
3.A. - využití obnovitelných zdrojů energie ve školství,
80
3
10
2
zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry
1)
4.A. - náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními
60
7
10
2
palivy na vytápění tepelnými čerpadly
1)
5.A. - částečná záměna pevných fosilních paliv
70
7
10
2
a el. přímotopů na solární systémy
-
6.A. - výstavba malých vodních elektráren
60
7
10
2
1)
7.A. - výstavba větrných elektráren
70
7
10
2
1)
8.A. - výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie
40 (70)*
7
10
2
a tepla z biomasy
1)
9.A. - instalace solárních systémů a tepelných čerpadel
50
7
10
2
v účelových zařízeních
1)

1) Maximální výše půjčky je stanovena nejen procentem, ale zároveň směrnou hodnotou, která je uvedena v tabulce 2.b.

* pro kogenerační jednotky využívající zemědělský a lesní odpad a účelově pěstované zemědělské plodiny

1.2.3. Obyvatelstvo

Výše půjčky
Číslo
-% ze zákl.
Úrok
Doba
Odklad
programu
Název programu
podpory
úvěru
splatnosti
půjčky
-max. Kč
v %
1.A. - náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp.
0
-
-
-
v kombinaci se solárním systémem
-
2.A. - náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů
0
-
-
-
v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných
-
zdrojů energie
3.A. - využití obnovitelných zdrojů energie ve školství,
0
-
-
-
zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry
-
4.A. - náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními
0
-
-
-
palivy na vytápění tepelnými čerpadly
-
5.A. - částečná záměna pevných fosilních paliv
0
-
-
-
a el. přímotopů na solární systémy
-
6.A. - výstavba malých vodních elektráren
30
7
10
2
1)
7.A. - výstavba větrných elektráren
40
7
10
2
1)
8.A. - výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie
20 (40)*
7
10
2
a tepla z biomasy
1)
9.A. - instalace solárních systémů a tepelných čerpadel
0
-
-
-
v účelových zařízeních
-

1) Maximální výše půjčky je stanovena nejen procentem, ale zároveň směrnou hodnotou, která je uvedena v tabulce 2.b.

* pro kogenerační jednotky využívající zemědělský a lesní odpad a účelově pěstované zemědělské plodiny

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

V případě kombinované podpory má Fond právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. záruky za úvěr

Záruky pouze za investiční úvěr budou poskytovány ve výjimečných případech, a to do výše 20 mil. Kč s maximální dobou ručení 10 let pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Za tuto službu náleží Fondu odměna ve výši 2 % p.a. ručené částky za období, počínající následujícím dnem po podpisu záruky až do posledního dne splatnosti půjčky, kdy záruka končí. Pro poskytnutí a zajištění záruky platí stejné podmínky a kriteria jako pro poskytování půjčky. Záruku za úvěr Fond poskytuje zásadně v Kč.

2.2. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, a to pouze po dobu realizace výstavby, t.j. ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 20 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vyloučen.

4. Souběh podpory ze SFŽP ČR a dotace z jiných centrálních zdrojů

Podpora z Fondu nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu.

5. Souběh podpory z Fondu a ze státního rozpočtu (prostřednictvím České energetické agentury)

Podporu z Fondu lze poskytovat i na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím České energetické agentury. To znamená, že na jednu akci lze poskytnout finanční prostředky současně z Fondu a ČEA. Podmínkou však je, že součet dotací z  ČEA a Fondu nepřesáhne výši uvedenou v  tabulce kapitoly 1.1. článku I části A. Další podmínkou je, že maximální výše celkové podpory (souběh dotace z  ČEA a půjčky, případně i dotace z Fondu) nepřesáhne výši uvedenou v tabulce článku I kapitoly 1. v  části B. Společná podpora z  ČEA a Fondu bude poskytována pouze žadatelům, kteří současně splní jak kritéria ČEA, tak kritéria Fondu.

Pokud jeden subjekt realizuje více akcí současně (například komplex opatření k  úspoře energie a zároveň instalace zařízení na využití obnovitelných zdrojů energie), lze na každou z  těchto akcí poskytnout prostředky z  jiného zdroje bez výše uvedených omezení.

6. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.