Přílohy II

“Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních

prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR”

 

na opatření v rámci Státního programu na podporu

úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

platné od 1.1.1999

Pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) na realizaci opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energi e a využití obnovitelných zdrojů energie platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků z Fondu

.

Žádosti o podporu na opatření podle Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie se předkládají přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady.

Cílem programů vyhlášených těmito Přílohami Směrnice je v  souladu s  usnesením vlády ČR č. 480 ze dne 8. 7. 1998 a usnesením vlády ČR č. 848 ze dne 16.12.1998 realizace koncepce “Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”. Přílohy rozpracovávají usnesení vlády a přizpůsobují je hospodářským podmínkám v roce 1999. V souladu s meziresortní koordinací ”Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie”, podporuje Fond převážně projekty zaměřené na využití obnovitených zdrojů energie. (Programy v oblasti úspor energie jsou řešeny prostřednictvím České energetické agentury).

Žádosti s úplnými údaji, doložené doklady podle Přílohy č. II.5., budou registrovány. Registrované Žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každém vyhlášeném programu dle kritérií uvedených v Příloze č. II.1. Vyhodnocené Žádosti budou předloženy Radě Fondu.

Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným po 1.1.1999 .

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí

 

Přílohy:

Příloha č. II.1 - Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti v roce 1999

Příloha č. II.2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1999

Příloha č. II.3 - Formulář žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. II.4 - Výpočet ukazatele dluhové služby (viz. tištěná verze)

Příloha č. II.5 - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR

Příloha č. II.6 - Odborný posudek

Příloha č. II.7 - Adresář