Příloha č.1

SPECIFIKACE OPATŘENÍí, NA KTERÁ BUDE SFŽP ČR

PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

1. oblast ochrany vod:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

1.1. Program - Střední zdroje

Opatření u zdrojů znečištění velikosti 2 000 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudovaná čistírna odpadních vod, nebo bude stávající čistírna odpadních vod rozšířena na kapacitu uvedené velikosti.

1.2. Program - Ochrana zdrojů pitné vody

Opatření u komunálních zdrojů znečištění do 2 000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojů pitné vody.

1.3. Program - Průmyslové zdroje

Opatření u průmyslových zdrojů znečištění, která sníží množství organických látek, těžkých kovů, dusíkatých látek a fosforu ve vypouštěných odpadních vodách.

1.4. Program - Rozšíření nebo intenzifikace stávajících obecních čistíren odpadních vod

Opatření u obecních čistíren odpadních vod formou rozšíření kapacity nebo intenzifikace čistírenského provozu na kapacitu 10 000 až 50 000 ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel představuje přiváděné znečištění splaškovými odpadními vodami.

1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů

Opatření u zdrojů znečištění, kde se na vybudovanou kanalizaci, jejíž součástí je kapacitně vyhovující ČOV, připojuje další zdroj znečištění v rozsahu od 300 do 10 000 ekvivalentních obyvatel.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany vod jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření, požadované celkové podpory z Fondu a podpory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstraněného přepočteného znečištění, které se stanoví z hodnot odstraněného znečištění BSK5, CHSK, NL, N, P,

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

c) priority regionálních politik ochrany životního prostředí územních odborů Ministerstva životního prostředí a okresních úřadů,

d) ekologická naléhavost ochrany území z hlediska ochrany vod, v němž je akce realizována (t.j. zejména ochrana ochranných pásem zdrojů pitné vody s přihlédnutím k významu vodního zdroje, chráněných oblastí přirozené akumulace vod, národních parků, chráněných krajinných oblastí),

e) úroveň technického řešení,

f) zajištění vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod.

2. Oblast ochrany ovzduší:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

2.1. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností

Program je určen pro provozovatele malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v §  3 odst. 2 písm. b), c) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění v případech, kdy je zdroj provozován za účelem dodávky tepla a TUV pro školy, mateřské školy, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, ústavy mentálně a tělesně postižených osob a další zařízení s charitativní činností.

2.2. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší

Cílem programu je snížení emisí látek znečišťujících ovzduší u středních a velkých zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v §  3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami v platném znění. Velké zdroje znečišťování lze zahrnout do tohoto programu, pokud jsou zařazeny v kategorii 1. Palivoenergetický průmysl, příloha č.2 vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb., a jejich celkový instalovaný výkon nepřevýší po rekonstrukci hranici 10 MW. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem.

Pro realizaci opatření bude hodnocena i míra snížení emisních parametrů pro dominantní znečišťující látky pod daný limit, které stanovuje vyhláška MŽP č. 117/1997 Sb. ze dne 29. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Výrazné snížení emisních limitů stanovených vyhláškou MŽP č. 117/1997 Sb. pro danou kategorii zdrojů bude posuzováno v souladu s § 6 odst. 5 zákona č. 309/1991 Sb., v platném znění.

2.3. Program využívání kogeneračních jednotek

Cílem programu je rekonstrukce malých a středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v § 3 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění, s využitím kombinované výroby tepla a elektrické energie pro efektivní a ekologické využití primární energie. Podmínkou zařazení do programu je energeticky úsporné řešení s úsporou ve spotřebě paliv minimálně 20 % při přechodu na jiné palivo nebo způsob spalování. Kogenerační jednotka bude dosahovat minimálně 80 % účinnosti. Úspora ve spotřebě paliv bude doložena energetickým auditem.

2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí

Program je určen pro obce menší než 1000 obyvatel nebo sídla menší než 1000 obyvatel, pokud jsou součástí obcí menších než 3000 obyvatel.

Jedná se zejména o následující opatření:

- výstavba veřejných částí přípojek a STL plynovodů,

- výstavba veřejných částí přípojek a sítí CZT.

Podmínkou zařazení do programu jsou prokazatelné úspory energie, včetně navazujících úsporných opatření spojených s realizací akce, minimálně o  25  %. Úspory energie budou doloženy energetickým auditem.

2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek

Cílem programu je snížení znečišťování ovzduší organickými látkami u zařízení závažných technologických procesů u středních zdrojů znečišťování ovzduší definovaných v  §  3 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, v platném znění, které jsou uvedeny v odstavcích 6.4.1., 6.6., 6.7., 6.8. a 7. přílohy č. 2 vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb.

Jedná se např. o opatření u následujících technologií:

- technologie nanášení nátěrových hmot,

- polygrafie,

- odmašťování kovů a elektrosoučástek chlorovanými organickými rozpouštědly,

- čištění textilií, kůží a kožešin organickými rozpouštědly.

2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země

Cílem programu je realizace opatření vyplývající ze zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země, řešící sběr a zpracování v zákoně uvedených látek nebo sběr, zpracování a úpravu zařízení tyto látky používající.

2.7. Program snižování emisní a imisní zátěže území

Program bude realizován ve dvou na sebe navazujících programech:

2.7.1. Program na zpracování konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

Cílem programu je na území ČR, minimálně o velikosti okresů nebo měst nad 30 000 obyvatel, s vyšší úrovní imisních koncentrací, zpracovat akční plány ochrany životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší a usnadnit tak těmto územím přibližování k EU. Tyto koncepty budou vycházet z analýzy stavu životního prostředí a energetické infrastruktury, s  vytvořením otevřeného modelového systému, který umožní dosáhnout požadované úrovně kvality ovzduší ve vztahu k požadavkům EU, a to s nejnižšími náklady, při současné optimalizaci zásobování energiemi. Součástí tohoto modelového systému bude i identifikace prioritních investičních projektů rozhodujících k dosažení cílového stavu kvality ovzduší pro financování z existujících domácích a zahraničních zdrojů.

Program na zpracování konceptů snižování emisní a imisní zátěže území bude realizován prostřednictvím veřejných obchodních soutěží vyhlašovaných Fondem ve spolupráci s příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi.

2.7.2 Program realizace konceptů snižování emisí a imisí znečišťujících látek

Cílem programu je realizace opatření, vedoucích ke snížení imisí a emisí znečišťujících látek, vypouštěných do ovzduší z těch místních zdrojů, které kvalitu ovzduší v regionu významně ovlivňují.

Program bude realizován na základě zpracovaných konceptů snižování emisní a imisní zátěže dle jednotné metodiky Fondu ve spolupráci s místně příslušnými orgány, institucemi a obecně prospěšnými organizacemi prostřednictvím veřejných obchodních soutěží.

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti ochrany ovzduší jsou stanovena takto:

a) úroveň koncentrací hlavních znečišťujících látek v dané lokalitě,

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

c) vazba na využití stávajících kapacit a regionální politiky,

d) preference opatření, která zabezpečí trvalé snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší na nižší úroveň, než odpovídá emisním limitům pro nové zdroje podle vyhlášky MŽP č. 117/1997 Sb. ze dne 29. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnění těchto přísnějších limitů,

e) měrná finanční náročnost vypočítaná z nákladů na realizaci opatření i požadované, případně navrhované podpory z Fondu, vztažená na jednotku odstraněného znečištění,

f) zohlednění potřeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostředí v rámci ČR i v rámci územní působnosti územních odborů MŽP ČR,

g) energeticky úsporné řešení a optimální úspora paliv a energie.

 

3. ochranA přírody, krajiny, ochranA půdy a ochranA a využívání přírodních zdrojů:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujícího programu:

3.1. Program péče o přírodní prostředí

Cílem programu je podpora opatření k ochraně přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích a ve volné krajině prováděná nad běžný rámec povinností vymezených zákonem č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny a lesním zákonem č. 289/95 Sb. Přednostně budou podporována opatření v národních parcích (NP), v prvních a druhých zónách chráněných krajinných oblastí (CHKO), v maloplošných chráněných územích, významné krajinné prvky a územní systémy ekologické stability (ÚSES). Opatření jsou podle charakteru zařazena do dílčích programů:

3.1.1. Zakládání nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability krajiny

3.1.2. Regenerace významných krajinných prvků, ochrana památných stromů, regenerace významných a památkově chráněných parků a zahrad

3.1.3. K přírodě šetrné hospodaření v lesích

3.1.4. Péče o porosty a plochy ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech

3.1.5. Realizace plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území

3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

3.1.7. Záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

3.1.8. Příspěvky na úhradu prokázané újmy na pozemcích zemědělsky a lesnicky obhospodařovaných podle zákona

č. 114/1992 Sb., zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb.

Bližší specifikace jednotlivých dílčích programů, odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajů uvedených v žádosti jsou uvedeny v příloze č. 8.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programu péče o přírodní prostředí jsou stanovena takto:

a) velkoplošná zvláště chráněná území (1. a 2. zóna NP a 1. zóna CHKO),

b) maloplošná zvláště chráněná území, chráněné krajinné prvky, ostatní části NP a CHKO, ÚSES,

c) volná krajina a příroda,

d) priority akce v rámci okresu a územního regionu.

4. nakládání s odpady:

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek

Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek KO, zejména těch, které byly provozovány na zákla- dě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb., zpoplatněných dle § 2 zákona č. 62/1992 Sb. a následně dle zákona č. 41/1995 Sb. Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostředí. Ve výjimečných případech mohou být likvidovány i černé skládky zejména v NP a v CHKO. Program je určen pro obce a města, příspěvkové a rozpočtové organizace.

4.2.Program na podporu využití a zneškodnění odpadů

Cílem programu je podpořit komplexnost řešení problematiky nakládání s odpady v regionu podporou technologických linek, které přispívají k podstatnému využití odpadů a tím ke snížení celkové zátěže životního prostředí. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce a města. Základní typy opatření, která budou podporována:

- technologické linky na dotřiďování odpadů a sběrné dvory,

- technologické linky na recyklaci odpadů,

- zařízení na využití odpadů,

- zařízení na zneškodňování odpadů s energetickým využitím,

- zařízení na využití čistírenských kalů.

4.3.Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady

Cílem programu je zpracování koncepcí - plánů odpadového hospodářství v regionech (pro území doporučené místně příslušným územním odborem MŽP), včetně vyčíslení ekonomických požadavků minimálně ve dvou variantách s cílem směřovat k optimalizaci nakládání s odpady v území.

4.4.Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících pod § 3, odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

Cílem programu je podpora zneškodnění odpadů, které podléhají zpřísněnému režimu dle § 3 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech (seznam těchto odpadů je uveden ve vyhlášce č. 337/1997 Sb., Příloha č. 5, kterou se vy- dává katalog odpadů a stanovuje další seznam odpadů). Podpora je určena pro okresní úřady, které jsou ze zákona č. 125/1997 Sb., § 3 odst. 7 povinny uhradit účelně vynaložené prostředky na zneškodnění odpadu vlastníkovi nemovitosti, na níž se daný odpad vyskytuje, a který dle § 3 odst. 7 prokázal, že umístění odpadu na této nemovitosti jím nebylo způsobeno ani zaviněno, a že učinil nutná opatření k ochraně své nemovitosti.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci programů v oblasti nakládání s odpady jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (v Kč/1m2 sanované plochy pro program 4.1., nebo v Kč/1t odpadu/rok pro program 4.2., spolu s efektivitou zneškodňování odpadů - program 4.2),

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce (%),

d) priority akce v rámci okresu a územního regionu,

e) úroveň technologického řešení,

f) stupeň rizikovosti skládky pro program 4.1., rizikovosti odpadu pro program 4.2.,

g) pro program 4.3. předcházení a omezení produkce odpadů v území, zefektivnění systému nakládání s odpady, dopad na sektory a oblasti (průmysl, zemědělství, doprava, zdraví obyvatel), lokalizace zařízení zpracovávajících odpady, veřejné projednání koncepce, kompabilita s předpisy strategií EU v oblasti nakládání s odpady.

 

5. Technologie, Výrobky

Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatření v rámci následujících programů:

5.1. Program čistší produkce

Cílem programu čistší produkce je podpora a stimulace opatření pro ochranu životního prostředí zahrnujících přednostně preventivní opatření, vedoucí ke snížení znečišťování životního prostředí při současném zvyšování ekonomické efektivity nebo zajištění provozních ekonomických úspor. U výrobních procesů zahrnuje čistší produkce efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení nebo omezení toxických a nebezpečných materiálů i prevenci vzniku odpadu a znečištění u zdroje. Ekologicky orientované řízení podniku (EMS) se zavádí podle nařízení (EEC) č.1836/93 (EMAS), nebo podle norem EN ISO 14001 a 14004. Program je určen pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání. Základní typy opatření, která budou podporována:

- komplexní řešení ekologického problému ve stávajících provozech, které spočívá v zavedení “čisté technologie” pro předcházení znečištění, současně s podporou minimalizované koncové technologie, jejíž rozsah a nákladnost budou sníženy díky zavedení čistší produkce,

- inovační opatření technologického rázu, jejichž zavedení umožní snížení množství znečištění a současné zvýšení ekonomické efektivity výroby.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu čistší produkce jsou stanovena takto:

a) měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a požadované podpory z Fondu vztažená na jednotku znečištění. (Ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečišťování životního prostředí po realizaci daného opatření),

b) vyhodnocení ekonomických parametrů příjemce podpory, zejména ekonomické způsobilosti, dále zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby (vč. obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popřípadě jinou mezinárodní finanční institucí a pod., pokud nejsou řešeny podle jiné směrnice), ekonomika předmětu podpory,

c) ekonomický přínos vztažený k rozpočtovým nákladům investice (ekonomický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra čistých provozních úspor po realizaci daného opatření),

d) podíl podpory SFŽP ČR na rozpočtových nákladech investice.

5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí (program EMAS)

Cílem programu je podpora zavádění Programu EMAS ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466/1998 především v malých a středních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. Podpora je určena jako příspěvek na náklady spojené s projektem aplikace EMAS včetně vzdělávání až do fáze ověření prohlášení o stavu životního prostředí.

Kriteria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto:

a) měrné investiční náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku znečištění (ekologický přínos je vyjádřen v peněžních jednotkách jako míra odvrácených poplatků za znečištění životního prostředí),

b) velikost podniku s prioritou podniků o velikosti a) 25 - 500 zaměstnanců, b) 0 - 25 zaměstnanců,

c) regionální priority ochrany životního prostředí.