Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

platné od 1.1.1999

Obsah a podmínky stanovené těmito přílohami se nevztahují na poskytování podpory z Fondu na realizaci opatření k ochraně životního prostředí, které jsou spolufinancovány zahraničními subjekty. K této problematice vydává MŽP samostatné směrnice.

Pro poskytování podpory na opatření Programu využití obnovitelných zdrojů energie vydá MŽP samostatnou směrnici po schválení programu vládou ČR.

Pro příjem a hodnocení jednotlivých projektů je stanoven následující systém, který vychází z požadavků environmentální naléhavosti v jednotlivých složkách životního prostředí a vyhlášených programů, jak je uvedeno v přílohách tohoto dokumentu.

Žadatel o podporu předloží Fondu “Dotazník žádosti” (dále jen Dotazník), který obsahuje základní parametry předmětu podpory a žádajícího subjektu. Žadatelé budou posouzeni z hlediska možnosti zařazení do některého z vyhlášených programů. Veškeré přijaté Dotazníky jsou na Fondu evidovány.

Podmínkou pro zaevidování je podání Dotazníku před zahájením realizace opatření. Všechny evidované Dotazníky Fond vyhodnotí na základě technických, ekologických a ekonomických ukazatelů navrhovaného opatření a ekonomické situace žadatele v každé složce životního prostředí a vyhlášeném programu.

Žadatelé, kteří nesplní některou z podmínek (opatření nesplňuje požadavky na technickou úroveň řešení, nelze je zařadit do vyhlášených programů podpory, žadatel je úvěrově nezpůsobilý nebo jeho zadluženost přesahuje stanovenou mez a pod.), budou o této skutečnosti informováni.

Žadatele, jejichž žádosti splňují podmínky pro případné poskytnutí podpory, vyzve Fond k podání “formuláře žádosti” (dále jen Žádost ) do stanoveného termínu. Žadatel je povinen nejdéle do 6 měsíců od obdržení výzvy zaslané Fondem podat na Fond Žádost včetně všech nezbytných podkladů.

Žádosti o podporu na opatření podle Programu péče o přírodní prostředí (program 3.1. s dílčími podprogramy podle přílohy č.8) se nepředkládají ve formě Dotazníku, ale přímo ve formě Žádosti se všemi stanovenými podklady .

Žádosti s úplnými údaji, doložené doklady podle přílohy č.5, podané na základě výzvy ve stanoveném termínu, budou registrovány. Registrované Žádosti Fond vyhodnotí na základě ekologických a ekonomických ukazatelů, podle regionálního vyjádření a technické úrovně řešení, a to v každé složce životního prostředí dle kritérií uvedených v Příloze č. 1. Vyhodnocené Žádosti budou předloženy Radě Fondu.

Žádosti splňující podmínky pro poskytnutí podpory z Fondu budou v závislosti na objemu disponibilních prostředků Fondu předloženy Radě Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostředí o podpoře. Žádosti, které na základě vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému řešení, mohou nadále zůstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 měsíců.

Fond si vyhrazuje právo vyžádat si i další podklady pro upřesnění žádosti v období vyhodnocovacího procesu, zejména podklady týkající se předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem podaným po 1.1.1999.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace opatření, na která bude SFŽP ČR přijímat žádosti v  roce 1999

Příloha č. 2 - Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na rok 1999

Příloha č. 3 - Dotazník žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. 4 - Formulář žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR

Příloha č. 5 - Výpočet ukazatele dluhové služby

Příloha č. 6 - Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR

Příloha č. 7 - Odborný posudek

Příloha č. 8 - Program péče o přírodní prostředí

Příloha č. 9 - Adresář

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí