7.

Metodický pokyn

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29. 4. 1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů)

 1. Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazuje odpady podle procesu vzniku odpadu a charakteru odpadu.
 2. U každého druhu odpadu je uveden šestimístný kód, v němž:
 - prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů,
 - druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů,
 - třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů.
 3. Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, případně podskupina odpadu.
Ve skupině nebo podskupině se vyhledá odpovídající druh odpadu podle názvu (sloupec 2) a v souladu s ním se zatřiďovaný odpad označí příslušným kódem druhu odpadu (sloupec 1). Ve sloupci 3 téhož řádku se zjistí, zda se jedná o odpad nebezpečný (N) anebo ostatní (O). Ve sloupci 4 jsou uvedeny kódy korespondujících druhů nebezpečných odpadů podle Dodatků I a II Basilejské úmluvy ( Sdělení MZV č. 100/1994 Sb., o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování). Takto označené nebezpečné odpady podléhají zpřísněné kontrole při jejich pohybu přes hranice států, jak z úmluvy vyplývá.
 4. Označení (N) nebo (O) není uvedeno u druhu odpadu ”odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený” (třetí dvojčíslí kódu odpadu ”99”).
 Při zařazování odpadů podle druhu a kategorie je původce odpadu nebo oprávněná osoba povinna postupovat jednak podle § 4 zákona o odpadech, jednak podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 337/1997 Sb.
V ustanovení § 4 odst. 1 zákona se mimo jiné uvádí, že původce nebo oprávněná osoba je povinna zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů. Dále se v § 4 odst. 2 uvádí, že má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností, je původce nebo oprávněná osoba povinna vést tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným. Z výše uvedeného tedy plyne, že druh odpadu zařazený v Katalogu odpadů pod některé z katalogových čísel končících dvojčíslím ”99” bez označení kategorie, lze označit jako ”O” v případě, že nemá žádnou z  nebezpečných vlastností. Vychází se především z plné odpovědnosti původce nebo oprávněné osoby za správné zařazení odpadu. Původce nebo oprávněná osoba však v případě, že zařadí tento odpad do kategorie ”O”, je povinen doložit kontrolním orgánům, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností. Tam, kde nemá jistotu, že odpad nemá žádnou z nebezpečných vlastností, riskuje, že mu bude uložena pokuta a opatření k nápravě.

Za název “odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený” se do závorky (při vedení evidence odpadů, nebo jiném řízení) uvede bližší popis odpadu (např. název technologie nebo název podle starého Katalogu odpadů nebo vžitý technický název).
Zařazování odpadů pod katalogová čísla končící dvojčíslím ”99" se připouští pouze v těch případech, že pro konkrétní druh odpadu nelze v Katalogu odpadů příslušný kód nalézt a odpad nelze zařadit ani způsoby dále uvedenými v bodech 5,6.
 5. Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající název druhu odpadu, zařadí se tento odpad podle takového druhu odpadu v Katalogu odpadů, který je svým původem, složením a vlastnostmi tomuto odpadu nejblíže. V případě, že určitý odpad se skládá z více složek, jež jsou v Katalogu odpadů uvedeny samostatně, má přednost přiřazení k tomu druhu odpadu, který je pro daný odpad z hlediska škodlivých účinků na člověka a dopadů na životní prostředí nejzávažnější.
 6. Pokud odpad vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností v hodnotách přesahujících limity stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 339/1997 Sb.,o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, přiřazuje se mu kategorie ”N”, i když má v Katalogu odpadů přiřazenu kategorii ”O”. Pro potřeby evidence a ohlašování odpadů se odpad, kterému byla přiřazena kategorie ”N” namísto kategorie ”O”, uvedené v Katalogu odpadů, bude označovat ”O/N” a naopak odpad, který má v  Katalogu odpadů přiřazenu kategorii ”N” a na základě hodnocení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou (§ 4 zákona o odpadech) bylo vydáno osvědčení o tom, že odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze č. 2 zákona o odpadech, bude označován ”N/O”.
 7. V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, nebo v případě pochybností, zařadí odpad MŽP na návrh okresního úřadu. Na toto řízení se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (§ 4 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).
Návrh na zařazení odpadu musí obsahovat:
 - popis technologického procesu, při kterém vzniká odpad a charakteristiku vstupních surovin
 - údaje o složení odpadu a jeho vlastnostech (nebezpečných)
 - návrh na zařazení
MŽP si může vyžádat doplnění výše uvedených podkladů

RNDr. Vlastimila Mikulová v.r.
ředitelka odboru odpadů